Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Angst voor fruit – ze hebben tegen je gelogen

Fruit is om vele rede­nen cru­cia­al voor ons lichaam. In fei­te zou het lichaam niet kun­nen over­le­ven zon­der sui­ker. De her­senen heb­ben sui­ker nodig om te functioneren! 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ze logen tegen je door te zeg­gen dat fruit slecht voor je was. Fruit kan je scha­den, fruit kan je doden, ver­mijd fruit! Ze ver­tel­den jul­lie deze leu­gens zodat jul­lie het vertrou­wen en de basis in jul­lie gene­zing zou­den ver­lie­zen en deze onwaar­he­den zou­den blij­ven ver­s­prei­den, waar­door jul­lie hun vui­le werk zou­den doen. 

Waar gaat deze oorlog om fruit heen?

Als de angst voor fruit vol­le­dig geac­cep­teerd wordt in de gezond­heids­be­weging, zul­len de vol­gen­de gevol­gen zich in de niet al te ver­re toeko­mst voordoen. 

Omdat men­sen steeds min­der fruit kopen en er dus steeds meer fruit in de win­kels bli­jft lig­gen, zul­len win­kel­ei­gena­ren steeds min­der fruit bestel­len. Dit geldt ook voor pure vruch­tens­ap­pen. De anti-fruit­pro­pa­gan­da ver­s­preidt met suc­ces de boodschap dat fruit slecht voor ons is, zon­der dat er enig wetenschap­pe­li­jk bew­ijs is dat aan­toont dat fruit slecht voor ons is. Fruit­teelt­be­drij­ven ver­lie­zen hun inkom­sten­ba­sis en moe­ten slui­ten. De fruit­plan­ten wor­den plat­ge­brand om het land vrij te maken voor een nieuw leven­son­der­houd. De omvang van het aan­tal ver­bran­de strui­ken en bomen wereld­wijd zal cata­stro­faal zijn. Rook en as komen in de atmos­feer terecht en scha­den de natuur. 

Al het fruit dat voor­heen onge­oogst op de grond viel en tij­dens de win­ter als voed­sel voor de die­ren­we­reld dien­de, zal in de toeko­mst ver­dwi­j­nen, waar­door het uit­s­ter­ven van veel dier­so­or­ten aan­zi­en­li­jk wordt versneld. 

Vooral bijen worden getroffen

Vooral bijen heb­ben hier last van, omdat zij de bloe­sems van de fruit­bo­men nodig heb­ben als onmis­ba­re voed­sel­bron. Als dit vori­ge voed­sel niet meer beschik­baar is, zal het lij­den van de bijen zich ver­me­nig­vul­di­gen, aan­ge­zi­en ze nau­we­li­jks meer wild voed­sel kun­nen vin­den. Fruit is een van de belan­gri­jks­te onder­de­len van het eco­sys­teem, de natuur kan niet zon­der, anders raakt het van de baan. Dit zal hon­gers­nood, ver­lies van men­sen­le­vens en de gelei­de­li­jke ver­nie­ti­ging van ons milieu met zich mee­bren­gen. Vlees, boter, kaas en yoghurt zijn zel­dzaam geworden. 

Gras­ge­voerd vee is voor zijn gezond­heid afhan­ke­li­jk van wil­de bloe­men en krui­den. Als wil­de bloe­men en krui­den niet lan­ger wor­den besto­ven, zul­len de virus­sen en bac­te­riën onder vee sterk toe­ne­men en zul­len de die­ren moe­ten wor­den gedood als gevolg van mas­sa­le ziek­ten. De ingre­diën­ten van wil­de bloe­men, die voor­heen door bestui­ven­de bijen wer­den ver­s­preid, kun­nen hun func­tie als medi­ci­jn niet meer ver­vul­len. De belan­gri­jke fyto­che­mi­cal­iën vers­ter­k­ten het immu­un­sys­teem van het vee. Eerst zul­len de bijen uit­s­ter­ven omdat ze door het gebrek aan fruit­bo­men geen voed­sel meer kun­nen vin­den, gevolgd door de vlin­ders. Koli­bries wor­den ook mas­saal getroffen. 

De industrie zal hiervan profiteren

Onder­tus­sen zul­len indus­trieën syn­the­ti­sche fruit­s­maak­stof­fen pro­du­ce­ren, waar­bij betaal­de onderz­oe­ken de veronder­s­tel­de vei­lig­heid ervan onder­steu­nen. De vraag ernaar zal groot zijn omdat men­sen onbe­wust naar deze smaak zul­len ver­lan­gen. Ze vra­gen om sma­ken als aard­bei­en, fram­bo­zen en water­me­loen. De resul­ter­en­de che­mi­sche bij­pro­duc­ten zul­len het milieu nog meer vervuilen. 

Kin­de­ren zul­len de cru­cia­le kans wor­den ont­zegd om hun immu­un­sys­teem te vers­ter­ken door mid­del van fruit, en de onvrucht­baar­heid zal toe­ne­men. Fruit in het die­et zal zo zel­dzaam zijn dat het voort­be­s­ta­an van het men­se­li­jk ras in gevaar zal komen. 

Fruitconsumptie in het heden

Zelfs van­da­ag de dag eten vrou­wen veel te wei­nig fruit, waar­door ziek­ten als onvrucht­baar­heid, cys­ten, vlees­bo­men, kan­ker in het voort­plan­tingsstel­sel en endo­me­trio­se gemak­ke­li­jker ont­s­ta­an. Dit is niet de eni­ge reden voor deze ziek­ten, maar het is er wel een belan­gri­jk onder­deel van. In pla­ats daar­van wordt vrou­wen gead­vi­se­erd eie­ren te eten, die iro­nisch genoeg de virus­sen voe­den die de ziek­ten vero­or­za­ak­ten. Fruit zou het juis­te wapen zijn tegen virus­sen omdat het anti­vi­r­aal is. Nu wordt fruit ons ont­no­men door de anti­fruit­leu­gen en wor­den men­sen bang voor fruit. De cam­pa­gne werkt en angst is besmettelijk. 

Het begin van de antifruitcampagne

Deze sabo­ta­ge werd ruim tien jaar gele­den gestart door een klei­ne groep gezond­heids­auto­ri­tei­ten die een mas­ter­plan had­den. Deze men­sen wer­den opzet­te­li­jk in de gezond­heids­zorg gebracht, zodat ze een van de groots­te leu­gens van onze tijd kon­den ver­s­prei­den. Wede­rom heel dui­de­li­jk gezegd: 

‘Gezond­heids­experts’ zijn door de indus­trie opzet­te­li­jk op bepaal­de pla­atsen in de alter­na­tie­ve gezond­heids­zorg gepla­atst om de schade­li­jk­heid van fruit als een angst in de hoof­den van men­sen te laten. Veel art­sen en ande­re medi­sche pro­fes­sio­nals geloof­den de leu­gens, vooral als het om zoet fruit ging. Dit gebe­ur­de vooral in de alter­na­tie­ve gezond­heids­zorgs­ec­tor. Daar­vo­or wis­ten natu­ur­ge­nees­kun­di­ge art­sen nog dat fruit goed voor ons was. 

Bli­jf nu weg van fruit, als u dia­be­tes of pre­dia­be­tes heeft, hypo­glyk­emie, darm­pro­ble­men, bli­jf weg van fruit, het voedt can­di­da, bor­re­lio­se, kan­ker, het zal uw tan­den bescha­di­gen of uri­ne­weg­in­fec­ties veroorzaken. 

Dit pro­ces begon lang­zaam, maar is nu in snel­heid toe­ge­no­men en maakt dege­nen die hulp zoe­ken beangs­ti­gend. Een deel van ons men­sen weet diep van bin­nen dat fruit niet slecht kan zijn, iets dat zo natu­ur­li­jk en puur is, dat het val­se nieuws zich in eers­te instan­tie niet zo snel kon ver­s­prei­den. De anti-fruit­cam­pa­gne kwam niet zo snel in een stroom­vers­nell­ing omdat veel men­sen zich niet vol­le­dig lie­ten mis­lei­den. De indus­trie pla­ats­te invloe­dri­jke ‘fruit-demo­ni­zers’ op sleu­tel­po­si­ties in de gezond­heids­we­reld om ande­re experts ervan te over­tu­igen dat fruit schade­li­jk was. Van daa­ruit ver­s­preid­de de leu­gen zich lang­zaam naar de goed­bed­oelen­de experts. Deze laats­ten heb­ben goe­de bed­oel­in­gen, maar wor­den beïn­vloed door de fruit­ha­ters en gel­oven in hun leugens. 

Welke voedingsstoffen zitten er in fruit?

Fruit bevat spo­ren­ele­men­ten, fyto­che­mi­sche com­po­nen­ten zoals anti­kan­ker­com­po­nen­ten, vit­ami­ne C, anti­vi­ra­le com­po­nen­ten, anti­bac­te­rië­le com­po­nen­ten, anti­sch­im­mel­com­po­nen­ten, voe­dings­stof­fen in over­vloed, anti­oxidan­ten, levend zuiver water en vita­le glu­co­se. Fruit kan ook wormen afstoten.

De valse beweringen van de fruitdemoniseerders

De 1e leugen: Fruit bevat suiker en is daarom schadelijk

Sui­ker in de vorm van glu­co­se is van vitaal belang voor alle lichaams­func­ties. Glu­co­se is over­vloe­dig aan­we­zig in fruit. In wel­ke voe­dings­mid­de­len kun je glu­co­se vin­den zon­der het te ver­wach­ten? Nou ja, bij­vo­or­beeld in vlees. Geka­ra­me­li­se­er­de sui­ker in gekookt vlees, die alleen kan kara­me­li­se­ren omdat glu­co­se in het bloed aan­we­zig is. Het bloed van het dier zat vol met glu­co­se omdat het zo belan­gri­jk is om te over­le­ven. Sui­ker in vlees wordt nooit geme­ten, omdat er alleen naar vet en eiwit wordt geke­ken. Dit is niet bed­oeld als een tira­de tegen vlees, maar om te laten zien hoe belan­gri­jk sui­ker is voor mens en dier. 

Sui­ker is ook in avo­ca­do, toast, noten en zaden, in pinda­kaas. Deze sui­ker is van vitaal belang voor ons, vooral voor de her­senen. Melk, kaas, boter, yoghurt, kefir bevat­ten allem­aal sui­ker, wist je dat? In de vorm van lac­to­se. Noten­melk en haver­melk bevat­ten ook sui­ker en natu­ur­li­jke smaak­stof­fen. Ze doen er een beet­je sui­ker in, dat kun­nen ze doen zon­der dat ze het moe­ten aan­ge­ven. Iede­reen eet sui­ker, vaak zon­der dat hij zich daar bewust van is. Toch is er door de leu­gens een steeds gro­te­re angst voor sui­ker in fruit. Is dat niet de moei­te waard om over na te denken? 

Het tri­es­te is dat de men­sen die ons ver­tel­len geen fruit te eten, niet eens weten wat ons ziek maakt. Chro­ni­sche ziek­ten nemen toe als nooit tevoren. 

Tand­ziek­ten nemen toe als nooit tevo­ren, ook al eten men­sen al veel te wei­nig fruit en toch kri­j­gen de vruch­ten de schuld. Maar tege­li­jker­tijd eten som­mi­ge men­sen cho­co­la­de waar sui­ker in zit, ter­wi­jl ze bang zijn voor fruit. 

De 2e leugen: Fruit zorgt ervoor dat je aankomt

Toen de betaal­de fruit-demo­ni­zers ruim tien jaar gele­den de angst voor fruit begon­nen aan te wak­ke­ren, ver­s­preid­den ze ook de leu­gen dat de her­senen hun ener­gie uit vet halen. Dat is ver­ke­erd. Zij zijn ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de trend van over­tol­lig vet die het gezond ver­stand tart. Ze bewe­ren dat fruc­to­se ervo­or zorgt dat je aan­komt, maar vet niet. Het is ander­som: vet zorgt ervo­or dat je aan­komt. Te veel vet vero­or­za­akt een sta­gne­ren­de lever, die al zwaar belast is met ver­schil­len­de ziek­te­ver­wek­kers en gif­stof­fen. Dan komt er op een gege­ven moment punt x waar de gewichts­toe­na­me beg­int. Dit tijds­tip is voor ieder per­so­on anders. 

De jon­ge gene­ra­tie, die gelooft in val­se gezond­heids­ad­vie­zen op zoek naar reme­dies om de eers­te sym­pto­men te bestrij­den, wordt er sys­te­ma­tisch van over­tu­igd dat ze een onge­gronde angst voor fruit heb­ben. Tege­li­jker­tijd is het ech­ter vreemd dat ze wordt aan­ge­moe­digd cacao te drin­ken, die van zich­zelf zo ona­antrek­ke­li­jk sma­akt dat er sui­ker over­heen moet wor­den gekruid. Cacao die cafeï­ne bevat. De cafeï­ne-indus­trie maakt zelfs deel uit van dit kwaa­da­ar­di­ge plan. 

De hersenen functioneren op basis van suiker

Het is niet vet dat de her­senen in leven houdt, maar glu­co­se, mine­ra­le zou­ten en klei­ne spo­ren van micro­vet­ten. De her­senen zijn een gehy­dro­ge­neerd gly­co­ge­en, een kool­hy­draat, d.w.z. opgesla­gen sui­ker. Men­sen die her­senen heb­ben gege­ten, heb­ben allem­aal gezegd dat het zoet en een beet­je zout sma­akt. Het sma­akt naar een bana­an met een sten­gel bleek­sel­de­rij. De bana­an bevat klei­ne hoe­ve­el­he­den ome­ga 3‑vetzuren, veel sui­ker en de sel­de­rij levert de mine­ra­le zouten. 

De reactie van de hersenen op traumatische ervaringen

Onze her­senen war­men op als we den­ken en wer­ken, maar vooral als we schok­ken­de gebe­ur­te­nis­sen of nieuws horen. Dan is het essen­tie­el dat er vol­doende glu­co­se aan­we­zig is om snel af te koelen. 

Wan­neer zich emo­tio­neel moei­li­jke erva­rin­gen voor­doen, raken de her­senen in een shock­t­oe­st­and, waar­door ze gevaar­li­jk opwar­men als gevolg van over­ma­ti­ge elek­tri­sche impul­sen. Ver­vol­gens heeft het glu­co­se nodig om de elek­tri­sche warm­te af te koelen. Ver­ge­li­jk­baar met de koel­vlo­ei­s­tof voor een auto­mo­tor. Aan de koel­vlo­ei­s­tof wordt syn­the­ti­sche sui­ker toe­ge­voegd om de machi­ne te koelen. Vet kan dat niet, vet zorgt voor nog meer warmte. 

Daa­rom is na een trau­ma­ti­sche erva­ring het ver­lan­gen naar iets zoets zo groot, bij­vo­or­beeld ijs. Sui­ker voor­komt de gevol­gen van de elek­tri­sche storm in de her­senen na een trau­ma. Sui­ker kan een doorslag­ge­ven­de hulp zijn om ervo­or te zor­gen dat er na een trau­ma min­der bles­su­res zoals post­trau­ma­ti­sche stresss­to­or­nis optreden.

Iedereen hunkert naar suiker

Als som­mi­ge men­sen zeg­gen dat ze geen behoef­te heb­ben aan sui­ker, vraag jezelf dan af of je de vol­gen­de voe­dings­mid­de­len eet: 

Cheese­bur­ger (sui­ker in kaas, ket­chup, vlees, brood­je, mayo­nai­se), piz­za (sui­ker in deeg en saus, kaas, toma­ten), sand­wich, pas­ta, chips, hum­mus, melk, kof­fie met melk, soja­room en nog veel meer. 

Geloof het niet als iemand zegt dat hij geen behoef­te heeft aan sui­ker. We ver­lan­gen allem­aal voort­du­rend naar de com­bi­na­tie van har­tig en sui­ker. Som­mi­ge voe­dings­mid­de­len ver­bran­den langzamer in het lichaam, zoals de sui­ker in haver, en ande­re ver­bran­den sneller. 

Vet- en insulineresistentie

Sui­ker bindt zich aan insu­li­ne en komt onze cel­len bin­nen, vet niet. Integ­ende­el, vet staat sui­ker in de weg die pro­be­ert zich aan insu­li­ne te bin­den. Deze onguns­ti­ge com­bi­na­tie kan op ter­mi­jn tot insu­li­ne­re­sis­ten­tie lei­den. Dit bete­kent niet dat je geen vet kunt eten, het benadrukt alleen maar het belang van fruit. 

Inter­mit­tent fas­ting is ook niet de oplos­sing. Omdat er lan­ge uren van de dag een vet­pau­ze is, lijken men­sen zich beter te voelen. Na ver­loop van tijd ont­wik­kel je ech­ter ook hun­ke­ring naar de voor­beel­den van onguns­ti­ge com­bi­na­ties van vet en sui­ker en komt insu­li­ne­re­sis­ten­tie nog steeds voor, moge­l­ijk verborgen. 

Hel­aas weten men­sen niet hoe ze fruit het bes­te kun­nen gebrui­ken voor gene­zing en behoud van de gezond­heid; nie­mand leert het hen. 

Fruit reinigt het lichaam

Als je rei­ni­gend fruit eet, rei­nigt het je lichaam met zijn gene­zen­de kracht. Ran­zi­ge vet­ten en rot­ten­de eiwit­ten in de slijm­vlie­zen van het spijs­ver­te­rings­ka­naal, mod­de­ri­ge afzet­tin­gen in de gal­b­laas, ziek­te­ver­wek­kers in de darm­en en de lever. Fruit helpt de lever zich te ont­doen van alle gif­stof­fen en helpt ook virus­sen en bac­te­riën uit te roeien. 

Door onwet­endheid wordt het rei­ni­gen­de werk van de vrucht ver­ke­erd geïn­ter­pre­teerd, omdat dit gene­zen­de werk vuil aan­wak­kert. Maar het is niet de vrucht die de schuld kri­jgt, het is de rom­mel in het lichaam. Fruit is slechts de boodsch­ap­per die deze slech­te toe­st­and laat zien. 

Veel chro­ni­sche ziek­ten zijn neu­ro­lo­gisch van aard, zoals depres­sie, angst­s­to­or­nis­sen, neu­ro­pa­thie, con­cen­tra­tie­pro­ble­men, her­sen­mist, nek- en rug­pi­jn, migrai­ne en nog veel meer. Gene­zing ver­eist con­sis­ten­te, con­sis­ten­te niveaus van glu­co­se, een vorm van sui­ker uit een natu­ur­li­jke bron. Dit is belan­gri­jk. Omdat je zen­uw­cel­len voort­du­rend afhan­ke­li­jk zijn van de voe­dings­sui­ker om vol­le­dig func­tion­eel te zijn en te worden. 

Anti-verouderingsexperts

Als zogen­aam­de antiv­e­r­ou­de­rings­experts niet plei­ten voor fruit in alle vor­men, en niet slechts een paar bes­sen, dan zijn ze ver­re van de waar­heid over ver­ou­de­ringspro­ces­sen en een lan­ge levens­duur. Ze heb­ben mee­s­tal geen idee waa­rom iemand chro­nisch ziek is. Ver­ou­de­ring bete­kent dat het lichaam oxide­ert en de cel­len afster­ven. De vraag is dus: hoe snel oxi­de­ren we en wat vers­nelt dit proces? 

We heb­ben allem­aal gif­stof­fen en ziek­te­ver­wek­kers in ons die onrust­sto­kers of boos­doe­ners zijn. Deze omvat­ten syn­the­ti­sche kamer­geu­ren, par­fums, eau de toi­let­te, con­ven­tio­n­ele geur­ka­ar­sen, scho­on­maak­pro­duc­ten, ben­zi­ne, che­mi­cal­iën op basis van ruwe olie, her­bici­den, fun­gi­ci­den, ziek­te­ver­wek­kers zoals Epstein-Barr, her­pes zos­ter, strep­to­kok­ken, cyto­me­ga­lo­vi­rus, de HHV-groep met alle zijn muta­ties. We wor­den hier voort­du­rend aan bloot­ge­steld en ver­ou­de­ren daar­door snel­ler. Tege­li­jker­tijd wordt ons ver­teld: raak geen fruit aan. Dit is gro­tesk omdat fruit een van de krach­tigs­te antiv­e­r­ou­de­rings­mid­de­len is die onrust­sto­kers uit het lichaam ver­wij­dert en voor­tij­di­ge ver­ou­de­ring voorkomt.

Antioxidanten in fruit

Fruit bevat onont­dek­te anti­oxidan­ten die essen­tie­el zijn om te over­le­ven in de wereld van van­da­ag. Fruit bevat tal­lo­ze onbe­ken­de en enke­le beken­de anti­oxidan­ten en we kun­nen het in gro­te hoe­ve­el­he­den con­su­me­ren. Ande­re voe­dings­mid­de­len bevat­ten ook anti­oxidan­ten, zoals kof­fie, die er klei­ne hoe­ve­el­he­den van bevat. Kof­fie brengt ech­ter ook een groot aan­tal onge­wens­te bij­werk­in­gen met zich mee en de onderz­oe­ken naar de gezond­heids­waar­de van kof­fie zijn uit­ge­voerd in opdracht van de kof­fie-indus­trie. Ja, kof­fie levert een of twee anti­oxidan­ten, maar ver­nie­tigt tege­li­jker­tijd de anti­oxidan­ten die in de loop der jaren in het lichaam zijn opge­bouwd. Het­z­elf­de geldt voor zwar­te thee, matcha thee en chocolade. 

Onge­ve­er twin­tig jaar gele­den waren er enke­le onderz­oe­ken naar bepaal­de soor­ten fruit die resul­te­er­den in een her­nieuw­de belang­stel­ling voor fruit en dat er meer fruit werd gekocht. Deze onderz­oe­ken wer­den onmid­del­li­jk ver­nield en je kunt je de reden voor­stel­len: cor­rup­tie. Begin­nend met de cafeïne-industrie. 

Huid en haar verouderen sneller door regelmatige koffieconsumptie 

Kof­fie vero­or­za­akt een adre­na­lin­es­toot in het lichaam en deze adre­na­line zorgt ervo­or dat we snel ver­ou­de­ren omdat het bij­tend is. Bij regel­ma­tig gebruik kan het zelfs cel­len en zen­u­wen aan­val­len en bescha­di­gen. Na ver­loop van tijd wordt het haar dun­ner en valt het uit. De huid droogt ook uit. 

We heb­ben de vrucht nodig om de nega­tie­ve effec­ten van vers­la­vin­g­en en gewoon­ten te verzwakken. 

De meest voorkomende beweringen van fruithaters 

1. Fruit is gehybridiseerd en daarom zoeter dan het van nature is

Dit punt is een truc, omdat de mees­te men­sen ten onrech­te aan gene­tisch gemo­di­fice­erd den­ken als ze de term hybri­de horen. De tech­nie­ken van ver­fi­j­ning en hybri­di­s­a­tie wor­den al dui­zen­den jaren wereld­wijd toe­ge­past om over­le­ving te garand­e­ren. Fruit­de­mo­nis­ten zeg­gen nu dat fruit dui­zend jaar gele­den veel zoe­ter was. Pre­ci­es het tege­no­ver­ge­stel­de is het geval. Wil­de bos­bes­sen, die al dui­zen­den jaren bes­ta­an, zijn veel zoe­ter dan de hui­di­ge gecul­ti­ve­er­de bos­bes­sen. In wer­ke­li­jk­heid was de vrucht van vroe­ge­re mil­len­nia veel zoe­ter dan die van vandaag. 

2. Alleen oude fruitsoorten die zaden bevatten zijn belangrijk

Oude fruit­so­or­ten zijn belan­gri­jk, daar bestaat geen twi­j­fel over. Maar de nut­riën­ten­dicht­heid, fyto­che­mi­sche com­po­nen­ten, anti­oxidan­ten, mine­ra­len en spo­ren­ele­men­ten zijn niet afhan­ke­li­jk van de hoe­ve­el­heid zaden en pit­ten in een vrucht. Iro­nisch genoeg con­su­me­ren de mees­te van deze cri­ti­ci die tegen fruit teke­er­ga­an ook veel gene­tisch gemo­di­fice­er­de soja, maïs, sui­ker­bie­ten en dier­li­jke pro­duc­ten afkoms­tig van gene­tisch gemo­di­fice­erd voer. 

Dez­elf­de men­sen die tien jaar gele­den de Obst­hass-cam­pa­gne op stra­te­gisch belan­gri­jke pla­atsen lan­ceer­den, zijn er nu nog steeds en blij­ven ijverig wer­ken aan hun des­truc­tie­ve werk. 

Ze spui­ten gecode­er­de, bio­lo­gi­sche, theo­re­ti­sche ter­mi­no­lo­gie zoals anti-ver­ou­de­ring, DNA, gene­ti­sche code, telo­me­ren, lek­ken­de darm, bio­film, micro­film, micro­bio­om, enz. Dit is allem­aal een enor­me aflei­ding en dient alleen maar om nieu­we hoop te geven aan zie­ke men­sen die wan­ho­pig op zoek zijn naar gene­zing. en den­ken dat ze gewoon een van deze experts moe­ten vin­den die deze kwestie begri­jpt. In wer­ke­li­jk­heid is het gewoon een enor­me aflei­ding, ter­wi­jl de genees­krach­ti­ge vrucht wordt geklei­neerd alsof het vuil is. 

Nie­mand zal gene­zing vin­den uit de wij­ze praat­jes van antiv­e­r­ou­de­rings­experts, ten­zij ze de wer­ke­li­jke reden voor hun lij­den leren ken­nen. Dat bete­kent niet dat de antiv­e­r­ou­de­rings­experts die slecht over fruit pra­ten, slech­te men­sen zijn. Ze zijn zojuist het slacht­off­er gewor­den van de val­se cam­pa­gnes over de geva­ren van fruit en hel­pen nu de leu­gen te ver­s­prei­den. De val­se val­se ken­nis heeft ook zijn weg gevon­den naar plan­ta­ar­di­ge voe­dings­krin­gen en dat is tri­est. Omdat het sim­pel­weg niet genoeg is voor een chro­nisch zie­ke per­so­on om glu­ten­vrij te eten, heeft hij een­vou­dig­weg ech­te ken­nis nodig van de oor­zaak van de ziek­te en ster­ke wapens, waar­toe onget­wi­j­feld fruit beho­ort. De oor­log om fruit is in wer­ke­li­jk­heid een oor­log om de gezond­heid van mensen. 

Dit bete­kent niet dat je alleen fruit moet eten, maar het gaat erom dat je weet hoe je de gene­zen­de kracht van fruit cor­rect en spe­ci­fiek kunt gebrui­ken. Patiën­ten met coli­tis ulce­ro­sa en de ziek­te van Crohn zou­den zich­zelf vele jaren van lij­den kun­nen bespa­ren als ze wis­ten hoe ze fruit op de juis­te manier moes­ten gebrui­ken. Het­z­elf­de geldt voor tal­lo­ze ande­re ziekten. 

Het is tri­est dat zelfs jon­ge­re men­sen, die momen­teel alles kun­nen eten en geen ziek­tes heb­ben, bes­met raken door de angst voor fruit en op hun beurt de ver­ke­er­de ken­nis ver­s­prei­den. Hel­aas heb­ben ze een zeke­re invloed op socia­le media en door de onwaar­heid te ver­s­prei­den, pak­ken ze het fruit­wapen af van iemand die het goed had kun­nen gebrui­ken. Hier heeft het ego de con­tro­le over­ge­no­men over het gebrek aan open­heid voor de waar­heid over fruit, de beïn­vloe­ders sta­an niet open voor de waar­heid omdat ze zou­den moe­ten toe­ge­ven dat ze onge­li­jk hadden. 

Soms wor­den klei­ne hoe­ve­el­he­den bes­sen aan­be­vo­len, zodat het lijkt alsof ze fruit onder­steu­nen. Maar dat is weer een truc. Men­sen lij­den, ook al bes­ta­an er gene­zen­de mid­de­len. Dit zijn allem­aal duis­te­re machi­na­ties die de lij­den­de per­so­on niet in staat stel­len het red­ding­s­mid­del te grijpen. 

Eindcredits:

De geest­e­li­jke oor­log waar­mee we wor­den gecon­fron­teerd, zowel hier om ons heen als boven ons, kan alleen wor­den gewon­nen als we weten welk spel de duis­ter­nis speelt. 

De Duis­ter­nis geeft niets om men­sen, kent geen mede­do­gen en ver­acht het licht. De fruit­bo­men en de strui­ken en de wijn­stok­ken heb­ben ons door de eeu­wen heen leven gege­ven omdat ze van het licht zijn. Maar net als al het ande­re leert de duis­ter­nis ons dat als van­z­elf­spre­kend te beschou­wen. En waa­rom werd fruit meer dan 300 keer genoemd in de Bij­bel? Omdat het voor iemand belan­gri­jk was. En er is een diepe verb­in­ding omdat fruit een leven­ge­ver is, en geen leven­ne­mer. Fruit ver­te­genwo­or­digt de ver­nieu­wing van het leven. Wan­neer de duis­ter­nis het fruit opzij legt en de schur­ken na ver­loop van tijd de fruit­bo­men doden, hui­len de enge­len. Onwet­endheid en heb­zucht zijn een groot deel van de reden waa­rom we ziek zijn. Dege­nen die ons op aar­de moe­ten bescher­men, beden­ken alleen maar manie­ren om ons scha­de te berok­ke­nen en ons weg te hou­den van wat ons gege­ven recht zou zijn. Ter­wi­jl ze ons op een ver­ke­erd pad lei­den, onge­acht wie we zijn. 

De haat tegen fruit geeft ons inzicht dat de geest­e­li­jke oor­log reëel is. Je kunt de bor­den zien. Iede­reen weet dat er in alle sec­to­ren cor­rup­tie bestaat en zij zien dit meer dan ooit tevo­ren. Maar vreemd genoeg gelooft nie­mand dat er cor­rup­tie bestaat in de alter­na­tie­ve en holis­ti­sche gezond­heids­zorg. Wij gel­oven dat de infor­ma­tie over alter­na­tie­ve genees­wi­j­zen holis­tisch, puur en hei­lig is en geen slech­te bed­oel­in­gen kent. Om de een of ande­re reden heeft de wereld van de con­ven­tio­n­ele genees­kun­de een magi­sche fee los­ge­la­ten die de wereld van de alter­na­tie­ve genees­wi­j­zen in staat stel­de crea­tief te zijn en te doen wat ze maar wil­den. Maar dat is onmo­ge­l­ijk. Er zijn facet­ten ervan die we niet zien of begri­j­pen, en die in de loop van de tijd wor­den gedo­mi­neerd door de hiër­ar­chieën. Ter­wi­jl ze wer­ken om onze geest en onze geest te breken. 

Dus wat ik je hier ach­t­er­la­at, zijn de hulp­mid­de­len die je zelf kunt ver­ken­nen, zodat je alle kan­sen hebt om te gene­zen. Het is het door God gege­ven recht van iede­reen om alle kan­sen te kri­j­gen om hun lichaam te geven wat het nodig heeft, zodat het vooruit kan gaan, ziek­te kan over­win­nen en uit de as kan her­ri­j­zen. Kijk, ik geloof in je en ik weet dat je kunt genezen. 

Bron: medisch​me​di​um​.com

Duit­se samen­vat­ting: Astrid Späth

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud