Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Meditaties

Grijze en witte stenen
Medi­ta­tie ste­nen verzamelen 

Deze medi­ta­tie door Antho­ny Wil­liam is een krach­ti­ge 7‑daagse reis om je te hel­pen emo­tio­n­ele pijn en spi­ri­tue­le won­den los te laten die anders je gene­zing zou­den kun­nen belem­me­ren, je scha­de zou­den berok­ke­nen of je gro­ei zou­den belemmeren.

Ster­ren­ki­jken meditatie 

De Ster­ren­wacht-medi­ta­tie van Antho­ny Wil­liam is een gelei­de, krach­ti­ge medi­ta­tie die kan hel­pen gene­zen van emo­tio­n­ele wors­te­lin­gen, gebro­ken vertrou­wen, gebro­ken bel­of­ten, emo­tio­neel leed, ver­raad, wan­ged­rag of teleurstelling. 

Fruitplukmeditatie 

Fruit­pluk­ken is een van de krach­tigs­te medi­ta­ties die er zijn. Het is een hei­li­ge daad van respect en dank­baar­heid jegens Moe­der Aar­de voor het won­der van de vrucht. 

Vrij als een vogelmeditatie 

De Free as a Bird-medi­ta­tie is bed­oeld voor iemand die zich vers­tikt, onge­ho­ord, onbe­gr­epen, gevan­gen of zelfs vast­zit. Het bevrijdt je ziel uit de kooi van slech­te ervaringen. 

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud