Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Hoe gevaarlijk is visolie volgens Anthony William?

U weet waar­schi­jn­li­jk dat vis­sen hoge con­cen­tra­ties zwa­re meta­len, zoals kwik, kun­nen bevat­ten. Aan de ande­re kant heb je ook ergens geho­ord dat het eten van vis belan­gri­jk is omdat het zorgt voor belan­gri­jke vet­zu­ren voor ons lichaam. 

Mis­schien ben je zo over­tu­igd van de vet­zu­ren in vis, dat je ook viso­lie­cap­su­les slikt. Omdat u ook op de hoog­te bent van de schade­li­jke effec­ten van kwik, gebruikt u alleen pro­duc­ten die als kwik­vrij 100%ig wor­den beschouwd. Hier komt ech­ter het gro­te probleem:

Dat de zogen­aamd belan­gri­jke vet­zu­ren uit vis niet zo belan­gri­jk zijn, is het klei­ne mis­ver­stand. Het gro­te­re pro­bleem is dat ondanks de veronder­s­tel­de ver­wij­de­ring, kwik uit viso­lie je lichaam zal blij­ven belas­ten, nu nog meer dan voorheen:

“De essen­tie van kwik bli­jft ach­ter in zogen­aam­de scho­ne viso­lie, en het kan zelfs nog gif­ti­ger zijn dan het eten van een blik­je toni­jn, omdat het een tech­nisch pro­ces is. Het ver­wij­de­ringspro­ces creëert een ster­ke home­opa­thi­sche lading in de kwik­nes­sence die in de viso­lie achterblijft.”

Boek: Medisch medi­um Antho­ny Wil­liam – Rei­ni­gen om te gene­zen (Kind­le-ver­sie, p. 75) 

Door­dat het kwik zich nu in een nog meer geme­thy­leer­de toe­st­and bevindt, kan het nog dieper in het cel­weef­s­el door­drin­gen. Viso­lie is veel gif­ti­ger dan nor­ma­le vis:

“Maar het punt is dat je vis kunt blij­ven eten en de zwa­re meta­len-detox kunt blij­ven doen en toch kunt gene­zen. Je kunt nog steeds vis eten als je een vise­ter bent. Viso­lie is iets heel anders, iets heel anders. Het kwik in een stuk vis is totaal anders.”)

You­Tube: Medisch medi­um – Mind­con­trol en OCD (minuut 47:10)

Vega­nis­tisch DHA-sup­ple­ment (Antho­ny raadt aan EPA/DHA van Vimer­gy) zijn niet veront­rei­nigd met kwik en ver­schil­len dui­de­li­jk van visolieproducten.

Viso­lie bestaat uit een mil­jard kop­pen, sta­ar­ten en vin­nen van mil­joe­nen en mil­joe­nen vis­sen die in machi­nes wor­den geperst om de viso­lie voor de viso­lie te extra­he­ren.

You­Tube: Medisch medi­um – Mind­con­trol en OCD (minuut 48.15)


 Auteur: Mar­lon Hassheider 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud