Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Boeken

Audioboeken (Duits)

Boeken 9

Media­le geneeskunde

Boeken 10

Medi­sche voeding

Boeken 11

Genees uw schildklier

Boeken 12

Genees je lever

Boeken 13

Sel­de­r­ij­sap

Boeken 14

Genees jezelf

Originele edities (Engels)

Boeken 16

Levens­ver­and­e­r­en­de voedingsmiddelen

Boeken 17

Schild­klier rubriek

Boeken 18

Lever red­ding

Boeken 19

Sel­de­rie sap

Boeken 20

Rei­ni­gen om te genezen

Boeken 21

Her­sen­be­s­pa­ring

Boeken 22

Brain Saver-pro­to­col­len

De auteur van deze boe­ken staat bekend als een gene­zend medi­um dat gespe­cia­li­se­erd is in het onder­wi­j­zen van geavan­ceer­de gene­zings­me­tho­den. Hij heeft ver­schil­len­de boe­ken gepu­bli­ce­erd over ver­schil­len­de gezond­heids- en voe­ding­son­der­wer­pen die veel men­sen nut­tig en inspi­re­rend vinden.

Een van zijn ber­oemds­te boe­ken is ‘Secrets Behind Chro­nic and Mys­tery Ill­ness and How to Ein­de­li­jk Heal’, waa­r­in de auteur beschri­jft hoe chro­ni­sche ziek­ten en mys­te­rieu­ze kwa­len kun­nen wor­den gene­zen. Het boek is geba­se­erd op zijn ver­mo­gen om recht­s­treeks te com­mu­ni­ce­ren met de ‘medi­sche geest’, een spi­ri­tue­le kracht die hem infor­ma­tie ont­hult over ziek­ten en hun oorza­ken. Het boek bevat veel nut­ti­ge tips en advie­zen over hoe u gezond kunt blij­ven en gene­zing kunt bevor­de­ren, en is geschikt voor zowel men­sen met chro­ni­sche gezond­heids­pro­ble­men als gezond­heids­be­wus­te mensen.

Een ander popu­lair boek is Leverred­ding: ant­wo­or­den op ecze­em, pso­ria­sis, dia­be­tes, strep­to­kok­ken, acne, jicht, opge­bla­zen gev­oel, gals­te­nen, bij­nier­stress, ver­mo­eid­heid, lever­ver­vet­ting, gewichts­pro­ble­men, SIBO en auto-immu­un­ziek­ten. Dit boek gaat over gene­zing van een lever­ziek­te en ande­re gezond­heids­pro­ble­men die vero­or­za­akt kun­nen wor­den door een onge­zon­de lever. Het boek bevat veel nut­ti­ge tips en recep­ten die kun­nen hel­pen de lever te ont­gif­ten en te vers­ter­ken voor een bete­re alge­he­le gezondheid.

De boe­ken zijn bij veel men­sen erg popu­lair omdat ze unie­ke, geavan­ceer­de genees­me­tho­den bie­den en een ver­schei­den­heid aan gezond­heids­pro­ble­men behan­delen. Ze zijn geschikt voor zowel men­sen met chro­ni­sche gezond­heids­pro­ble­men als gezond­heids­be­wus­ten en bie­den veel nut­ti­ge tips en advie­zen over hoe u gezond kunt blij­ven en gene­zing kunt bevorderen.

nl_NLNeder­lands