Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

afdruk

Vol­gens § 5 TMG

Astrid Späth
Sel­de­rie­sap & Co
Sacken­ba­cher Stras­se 22
97816 Lohr am Main

Cont­act

Tel.: +49 (0)176 57966410
E‑mail: hi@celeryjuice.com

BTW-iden­ti­fi­ca­ti­e­num­mer

vol­gens §27a Wet op de omzet­be­las­ting: DE 326656295

Geschil­len­bes­lech­ting

De Euro­pe­se Com­mis­sie biedt een plat­form voor online geschil­len­bes­lech­ting (OS): https://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​odr.
U vindt ons e‑mailadres in de juri­di­sche ken­nis­ge­ving hierboven.

Wij zijn niet bereid of verp­licht om deel te nemen aan een geschil­len­bes­lech­tin­gspro­ce­du­re voor een consumentenarbitragecommissie.

Vrijwaring

Aans­pra­ke­li­jk­heid voor inhoud

Als dienst­ver­le­ner zijn wij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overe­enstem­ming met de alge­mene wet­ten in overe­enstem­ming met arti­kel 7, lid 1 TMG. Vol­gens para­gra­fen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienst­ver­le­ner ech­ter niet verp­licht om ver­zon­den of opgesla­gen infor­ma­tie van der­den te con­tro­le­ren of om omstan­dig­he­den te onderz­oe­ken die dui­den op ille­ga­le activiteiten.

Verp­licht­in­gen tot het ver­wij­de­ren of blok­ke­ren van het gebruik van infor­ma­tie in overe­enstem­ming met de alge­mene wet­ge­ving blij­ven ona­an­ge­tast. Aans­pra­ke­li­jk­heid in dit opzicht is ech­ter pas moge­l­ijk van­af het moment van ken­nis­na­me van een spe­ci­fie­ke rechts­overt­re­ding. Als wij ken­nis kri­j­gen van overe­en­koms­ti­ge wet­te­li­jke overt­re­din­gen, zul­len wij deze inhoud onmid­del­li­jk verwijderen.

Aans­pra­ke­li­jk­heid voor links

Ons aan­bod bevat links naar exter­ne web­sites van der­den, op de inhoud waar­van wij geen invloed heb­ben. Voor deze exter­ne inhoud kun­nen wij daa­rom geen aans­pra­ke­li­jk­heid aan­vaar­den. Voor de inhoud van de gelink­te pagina’s is altijd de betref­fen­de aan­bie­der of explo­itant van de pagina’s ver­ant­wo­or­de­li­jk. De gelink­te pagina’s wer­den op het moment van lin­ken gecon­tro­leerd op moge­l­ijke wet­te­li­jke overt­re­din­gen. Ille­ga­le inhoud was op het moment van kop­pelen niet zichtbaar.

Een per­ma­nen­te con­tro­le van de inhoud van de gelink­te pagina’s is ech­ter zon­der con­creet bew­ijs van een wet­te­li­jke overt­re­ding onr­e­de­li­jk. Als wij ken­nis kri­j­gen van wet­te­li­jke overt­re­din­gen, zul­len wij der­ge­li­jke links onmid­del­li­jk verwijderen.

auteurs­rech­ten

De inhoud en wer­ken op deze pagina’s, gema­akt door de explo­itan­ten van de site, zijn onder­wor­pen aan het Duit­se auteurs­recht. Voor repro­duc­tie, ver­werk­ing, dis­tri­bu­tie en elke vorm van explo­ita­tie bui­ten de gren­zen van het auteurs­recht is de schrift­e­li­jke toes­tem­ming van de betref­fen­de auteur of maker ver­eist. Down­loads en kopieën van deze pagi­na zijn alleen toe­ge­s­ta­an voor pri­vé, niet-com­mer­cie­el gebruik.

Als de inhoud op deze site niet door de explo­itant is gema­akt, wor­den de auteurs­rech­ten van der­den gere­spec­teerd. Met name de inhoud van der­den is als zoda­nig gemar­ke­erd. Mocht u toch ken­nis nemen van een inb­reuk op het auteurs­recht, dan verz­oe­ken wij u ons hier­van op de hoog­te te stel­len. Als wij ken­nis kri­j­gen van juri­di­sche overt­re­din­gen, zul­len wij der­ge­li­jke inhoud onmid­del­li­jk verwijderen.

nl_NLNeder­lands