Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Wilde bosbessen uit Canada

Wil­de bos­bes­sen zijn essen­tie­el voor de berei­ding van de Hea­vy Metal Detox-smoothies. Het moe­ten Ame­ri­kaan­se wil­de bos­bes­sen zijn (Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um / Maine of Vac­ci­ni­um myr­til­lo­ides / Cana­da). Euro­pe­se blau­we bes­sen zijn niet de eers­te keu­ze. De Euro­pe­se wil­de bos­bes­sen, ook wel blau­we bes­sen (Vac­ci­ni­um myrt­il­lus / Bil­ber­ry) genoemd, zijn niet optim­aal voor het ver­wij­de­ren van zwa­re meta­len, maar bevat­ten toch gro­te krach­ten die veel superi­eur zijn aan die van gekweek­te blau­we bessen.

Wilde bosbessen
uit Canada, bevroren

Varië­teit: Vac­ci­ni­um angustifolium

Bespaar 5 % met couponcode:
SELLERIESAFT

Wil­de bos­bes­sen zijn rijk aan anti­oxidan­ten en heb­ben ver­schil­len­de gezond­heids­vo­or­de­len. Ze kun­nen het risi­co op hart­ziek­ten hel­pen ver­min­de­ren, het immu­un­sys­teem vers­ter­ken en het cho­le­ste­rol verlagen.

Wil­de bos­bes­sen zijn ook een gewel­di­ge bron van vezels en heb­ben een lage gly­ce­mi­sche index, wat bete­kent dat ze er niet voor zor­gen dat de bloed­sui­ker­spie­gel snel sti­jgt. Ze zijn daa­rom bij­zon­der geschikt voor men­sen die aan dia­be­tes lij­den of hun bloed­sui­ker­spie­gel onder con­tro­le moe­ten houden.

Als u op zoek bent naar een gezon­de manier om uw die­et op te fleu­ren, over­weeg dan wil­de bos­bes­sen. Je kunt er puur van genie­ten of in smoothies Hea­vy Metal Detox-smoothie of gebruik in ande­re gerechten.

Wil­de bos­bes­sen zijn niet alleen rijk aan voe­dings­stof­fen en heb­ben veel gezond­heids­vo­or­de­len, maar ze zijn ook heer­li­jk en veelzijdig.

Met Cana­de­se bevro­ren bos­bes­sen, Bos­bes­sen­poe­der van Vimer­gy en Wyman’s Blueber­ry Juices kunt u pro­fi­te­ren van de gezond­heids­vo­or­de­len van wil­de bos­bes­sen, zelfs als ze niet in het seiz­oen zijn.

Let er bij het kopen van ver­se wil­de bos­bes­sen op dat ze van hoge kwa­li­te­it zijn.

Over het alge­meen zijn wil­de bos­bes­sen een uit­s­te­kend voed­sel dat de gezond­heid kan hel­pen ver­be­te­ren en ziek­ten kan voor­ko­men. Als u op zoek bent naar een gezon­de manier om uw die­et op te fleu­ren, moet u zeker over­we­gen om wil­de bos­bes­sen in uw dage­li­jk­se die­et op te nemen. Kijk ook eens naar die van ons con­for­me bos­bes­sen­re­cep­ten Daar vindt u meer manie­ren om wil­de bos­bes­sen in uw die­et op te nemen.

nl_NLNeder­lands