Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Data 1

Premium Medjool-dadels

Dadels zijn een idea­le voe­ding voor meer ener­gie en een bete­re her­senf­unc­tie. Deze gas­tro­no­mi­sche Med­jool-dadels van bio­lo­gi­sche kwa­li­te­it sco­ren met hun sap­pi­ge vrucht­v­lees, deli­caat smel­ten­de kara­mels­maak met nuan­ces van honing.

Data 2

Bio­lo­gi­sche Medjool-dadels

2 kg

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT en bes­paar 5%!

Data 3

Bio­lo­gi­sche Medjool-dadels

5 kg

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT en bes­paar 5%!

Med­jool dadels zijn een bij­zon­de­re dadel­va­rië­teit die bij­zon­der groot en zoet is. Ze komen oor­spr­on­ke­li­jk uit Marok­ko en wor­den inmid­dels ook in ande­re delen van de wereld geteeld. Med­jool-dadels zijn rijk aan ver­schil­len­de voe­dings­stof­fen en heb­ben een aan­tal gezondheidsvoordelen.

Ze bevat­ten ook vezels, kali­um en magne­si­um, Vit­ami­ne B6, belan­gri­jk voor het zen­uwstel­sel en het immuunsysteem.

Wil­liam benadrukt ook dat Med­jool-dadels een natu­ur­li­jke zoe­theid heb­ben, waar­door ze een gezond alter­na­tief zijn voor geraf­fi­neer­de zoet­stof­fen. Ze zijn daa­rom ide­aal als ingre­diënt in des­serts en ande­re recep­ten die een beet­je zoe­tig­heid nodig hebben.

Med­jool dadels kun­nen op ver­schil­len­de manie­ren gecon­su­meerd wor­den. Je kunt ze puur eten of gebrui­ken als ingre­diënt in bak­re­cep­ten. Ze zijn ook heer­li­jk als tus­sen­doort­je tus­sen de maal­tij­den door en kun­nen het onbedwing­ba­re trek­je hel­pen voorkomen.

Over het alge­meen zijn Med­jool-dadels een gezond en voe­dings­ri­jk ingre­diënt dat in veel recep­ten kan wor­den gebruikt. Wan­neer ze met mate wor­den gecon­su­meerd, kun­nen ze een goe­de aan­vul­ling zijn op een gezond dieet.

Med­jool-dadels zijn rijk aan ver­schil­len­de voe­dings­stof­fen, waa­ron­der vezels, kali­um, magne­si­um en vit­ami­ne B6.

Vezels zijn belan­gri­jk voor een gezon­de spijs­ver­te­ring en een gezond hart. Ze hel­pen ook de bloed­sui­ker­spie­gel te sta­bi­li­se­ren en het cho­le­ste­rol­ge­hal­te te verlagen.

Kali­um is belan­gri­jk voor het regu­le­ren van de bloeddruk en de func­tie van spie­ren en zen­u­wen. Het helpt ook bij het ver­min­de­ren van ver­mo­eid­heid en uitputting.

Magne­si­um is belan­gri­jk voor de gezond­heid van de bot­ten en de func­tie van spie­ren en zen­u­wen. Het helpt ook stress en span­ning te verminderen.

Vit­ami­ne B6 is belan­gri­jk voor het zen­uwstel­sel en het immu­un­sys­teem. Het helpt ook bij het regu­le­ren van hor­mo­nen en het ver­min­de­ren van vermoeidheid.

Med­jool-dadels bevat­ten ook anti­oxidan­ten, die het lichaam kun­nen bescher­men tegen schade­li­jke vri­je radi­calen en het risi­co op bepaal­de ziek­ten kun­nen verminderen.

Naast hun voe­dings­stof­fen heb­ben Med­jool-dadels ook een natu­ur­li­jke zoe­theid, waar­door ze een gezond alter­na­tief zijn voor geraf­fi­neer­de zoet­stof­fen. Ze zijn daa­rom ide­aal als ingre­diënt in des­serts en ande­re recep­ten die een beet­je zoe­tig­heid nodig hebben.

Over het alge­meen bie­den Med­jool-dadels een ver­schei­den­heid aan gezond­heids­vo­or­de­len en kun­nen ze, als ze met mate wor­den gecon­su­meerd, een goe­de aan­vul­ling zijn op een gezond dieet.

nl_NLNeder­lands