Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Selderijpers / slowjuicer

Deze bleek­sel­de­ri­j­per­sen zijn bij­zon­der geschikt voor het per­sen van bleek­sel­de­rij en pas­sen daar­door uit­s­te­kend bin­nen het Antho­ny Wil­liam die­et. De beter beoor­deel­de halen veel sel­de­rie­sap uit de sel­de­rij en laten alleen dro­ge afval­len ach­ter. De opbrengst van het sel­de­rie­sap is bij­zon­der uit­s­te­kend bij de MM900 en MM1500. De sel­de­ri­j­per­sen zijn ook geschikt voor ande­re toe­pas­sing­sge­bie­den zoals: Ze zijn bij­vo­or­beeld geschikt voor het maken van fruit- en groen­te­s­ap­pen, voor het uit­per­sen van wil­de krui­den of citrus­vruch­ten, voor het maken van noten­bo­ters of con­for­mal-ijs en zijn allem­aal gemak­ke­li­jk scho­on te maken. Alle hier getoon­de sap­cen­tri­fu­ges zijn zogen­aam­de slo­wjui­cers, die bij­zon­der voor­zich­tig omga­an met het gepers­te materiaal.

Selderijpers 1
4.6/5
OmegaMM1500

Aan­be­ve­ling voor medi­sche mediums

Selderijpers 2
4.5/5
OmegaMM900

Aan­be­ve­ling voor medi­sche mediums

Hurom H330P Slowjuicer
4.8/5
Hurom H330P

Ver­ti­caal premium

Selderijpers 3
4.7/5
Hurom H320N

Ver­ti­caal

Selderijpers 4
4.6/5
Sana 727 Supreme

Pre­mie

Selderijpers 5
4.3/5
Sana 707

Popu­lair

Selderijpers 6
4/5
Byzoo neu­sho­orn

Prijs-pre­sta­tie­tip

Selderijpers 7
3.1/5
Amz baas

Klein bud­get

Selderijpers 8
3.3/5
Z‑ster 710

Hand­pers

Slo­wjui­cers zijn een soort sap­cen­tri­fu­ges die lang­zaam wer­ken en die bekend sta­an om het extra­he­ren van meer sap uit fruit en groen­ten dan tra­di­tio­nele sap­cen­tri­fu­ges. Ze wor­den vaak “kou­de­pers­jui­cers” genoemd, omdat ze op lage­re snel­he­den wer­ken en daar­door min­der warm­te pro­du­ce­ren. Hier­door gaat het sap lan­ger mee en blij­ven er meer voe­dings­stof­fen behouden.

Een van de bekends­te voor­stan­ders van slo­wjui­cers is Antho­ny Wil­liam, die ook wel een “Medisch Medi­um” wordt genoemd en bekend staat om het hel­pen van men­sen bij het ver­be­te­ren van hun gezond­heid door de con­sump­tie van fruit en groen­ten. Antho­ny Wil­liam is van mening dat slo­wjui­cers een effec­tie­ve manier zijn om de voe­dings­stof­fen uit fruit en groen­ten te halen en deze in een licht ver­teer­ba­re vorm te brengen.

Hij raadt ook aan het sap zo snel moge­l­ijk te drin­ken om te pro­fi­te­ren van de maxi­ma­le voe­dings­stof­fen. Antho­ny Wil­liam gelooft ook dat bepaal­de soor­ten fruit en groen­ten, zoals sel­de­rij, kom­kom­mers en water­me­loen, bij­zon­der nut­tig zijn voor het rei­ni­gen van het lichaam en het voor­ko­men van ziekten.

Er zijn diver­se sel­de­ri­j­per­sen op de markt, ver­kri­jg­baar in ver­schil­len­de prijs­klas­sen en maten. Som­mi­ge heb­ben extra func­ties, zoals de moge­l­ijk­heid om noten­melk of sor­bet te maken. Voor­dat u een slo­wjui­cer koopt, moet u onderz­oek doen en het pro­duct kiezen dat het bes­te bij uw indi­vi­du­ele behoef­ten past.

Over het alge­meen zijn slo­wjui­cers een goe­de keu­ze voor men­sen die hun gezond­heid wil­len ver­be­te­ren en meer fruit en groen­ten in hun die­et wil­len opne­men. Ze bie­den een gemak­ke­li­jke en sma­ke­li­jke manier om de voe­dings­stof­fen uit deze voe­dings­mid­de­len te halen en in een licht ver­teer­ba­re vorm te bren­gen. Antho­ny Wil­liam heeft veel geda­an om het bewust­zi­jn over de voor­de­len van slo­wjui­cers te ver­gro­ten en deze aan te beve­len als een waar­de­vol­le aan­vul­ling op een gezond dieet.

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud