Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Medische medium hersenschoten

De Medi­sche medi­um her­sen­scho­ten bie­den snel­le ver­licht­ing ter­wi­jl u lang­du­rig werkt aan het aan­pak­ken van pro­ble­men op een dieper niveau in de her­senen, het zen­uwstel­sel en het lichaam. Je her­senen en lichaam reage­ren snel op deze bij­zon­de­re, vlo­ei­ba­re extra­c­ten. Deze Brain Shots zijn zo samen­ge­steld dat ze zeer snel in de mond wor­den opge­no­men en ver­vol­gens snel de her­senen berei­ken. Daar heb­ben ze het ver­mo­gen om de her­senen opnieuw te bed­ra­den en uit hun oude patro­nen te halen, ter­wi­jl ze de trig­gers verminderen.
Blootstelling aan glaspesticiden, herbiciden en fungiciden
Bloot­stel­ling aan pesti­ci­den, her­bici­den en fungiciden 

Bespro­eit uw buur­man zijn gazon met insec­ti­ci­de? Woont u bin­nen een str­a­al van 40 km van een con­ven­tio­n­ele groen­te- of fruit­boer­de­rij? Wordt u bloot­ge­steld aan recent afge­le­ver­de pak­ket­ten? Neem dan de Medi­cal Medi­um Bloot­stel­ling aan pesti­ci­den, her­bici­den en fun­gi­ci­den Brain Shot. 

Glazen slaap- en oplaadstabilisator
Slaap- en oplaadstabilisator 

Wordt u gemak­ke­li­jk wak­ker tij­dens uw nach­t­rust? Voelt u zich niet fris als u wak­ker wordt? Heeft u het gev­oel dat uw bat­te­rij voort­du­rend leeg raakt? Drink dan de Medi­cal Medi­um Slaap- en Oplaad­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 

Glas met Wijsheid en Intuïtie Stabilisator
Wijs­heid en intuïtiestabilisator 

Pro­be­er jij je intuï­tie te ver­be­te­ren? Wil jij jouw verb­in­ding met boven­s­taan­de vers­ter­ken? Bent u op zoek naar ant­wo­or­den die gevol­gen heb­ben voor u en de men­sen om u heen? Pro­be­er dan de Wijs­heid en Intuï­tie Sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 

Bloot­stel­ling aan straling 

Reist u met het vlieg­tu­ig? Ben je in de buurt van lucht­ha­ven­scan­ners geweest? Heeft u medi­sche onderz­oe­ken onder­ga­an, zoals CT-scans, röntgenfoto’s, fluo­ro­sco­pie of MRI’s? Doe dan de Medi­cal Medi­um Radia­ti­on Expo­sure Brain Shot. 

Pot zenuw-darmzuurstabilisator
Zenuw-darmzuurstabilisator 

Heeft u last van maag­kram­pen, een opge­bla­zen gev­oel, chro­ni­sche gas­tri­tis, mil­de zure reflux of ande­re spijs­ver­te­ringss­to­or­nis­sen? Of heeft u te horen gek­re­gen dat u een pro­bleem heeft met het micro­bio­om? Neem dan de Medi­cal Medi­um Ner­ve-Gut Acid Sta­bi­li­zer Brain Shot. 

Glas met trauma-, schok- en verliesstabilisator
Sta­bi­li­sa­tor voor trau­ma, shock en verlies 

Heeft u een dier­ba­re of een huis­dier ver­lo­ren? Is er bij u een chro­ni­sche ziek­te vast­ge­steld? Ervaart u emo­tio­n­ele onrust in uw gezin? Pro­be­er dan de Medi­cal Medi­um Trau­ma, Shock & Loss Sta­bi­li­zer Brain Shot. 

Glas met blootstelling aan giftige zware metalen Brain Shot
Bloot­stel­ling aan gif­ti­ge zwa­re metalen 

Heeft u onlangs een tand­heel­kun­di­ge behan­de­ling met fluo­ri­de onder­ga­an? Heeft u de geur van lucht­ver­frissers of par­fum moe­ten ina­de­men? Bent u onlangs bui­ten geweest tij­dens een vuurwerkshow?
Neem dan deze Brain Shot over bloot­stel­ling aan gif­ti­ge zwa­re metalen. 

Glas met egoshifter
Ego-shifter 

Heb je het gev­oel dat je een beet­je te ego­cen­trisch bent geweest? Of wil je jezelf bevrij­den zodat je authen­tie­ke ziel naar voren komt? Heb je het gev­oel dat je je ware zelf ver­liest? Pro­be­er dan eens de Medisch Medi­um Ego Shifter. 

Glas met relatiebreukstabilisator
Rela­tieb­reu­ken Stabilisator 

Zit jij momen­teel in een moei­li­jke fase in je rela­tie? Of heb je het gev­oel dat er geen oplos­sing bestaat voor onop­ge­los­te pro­ble­men bij fami­lie of vri­en­den? Pro­be­er dan de Rela­ti­onship Brea­kups Sta­bi­li­zer Medi­cal Medi­um Brain Shot. 

Bloot­stel­ling aan C‑Trails

Brengt u veel tijd bui­ten­shuis door? Breng je tijd door op het strand of zit je op bijeen­kom­s­ten in de bui­ten­lucht en zie je meer­de­re chem­trails tege­li­jk in de lucht? Slaap jij ’s nachts met het raam open? Gebruik dan deze Medi­sche Medi­um Brain Shot. 

Boze Shifter 

Heeft u last van drift­bu­i­en die zon­der oor­zaak lijken op te tre­den? Ben je boos omdat je wors­telt met een chro­ni­sche ziek­te? Ben je boos op jezelf of op wereld­ge­be­ur­te­nis­sen? Pro­be­er dan de Medi­cal Medi­um Anger Shifter. 

Bloot­stel­ling aan pathogenen 

Heeft u het gev­oel dat u moge­l­ijk virus­sen van ande­ren heeft opge­lo­pen? Bent u bang dat u voed­sel­ver­gif­ti­ging kri­jgt? Dan is deze Patho­gen Expo­sure Medi­cal Medi­um Brain Shot zinvol. 

Voedselvreesverschuivers 

Vindt u het moei­li­jk om afstand te doen van luxe voed­sel dat u schaadt? Of heb je een onver­kla­ar­ba­re afke­er of angst voor bepaal­de voe­dings­mid­de­len die gezond zijn? Pro­be­er dan eens de Medi­cal Medi­um Brain Shot Food Fear Shifter. 

Bloot­stel­ling aan gif­ti­ge geuren 

Heeft u nauw cont­act met men­sen die gedrenkt zijn in haar­lak, after­shave, cos­me­ti­ca en body­lo­tions? Heeft u last van de geur van was­mid­de­len en was­verz­ach­ters? Pro­be­er dan eens deze Medi­sche Medi­um Brain Shot. 

Vind uw doelstabilisator 

Voelt u zich ver­lo­ren of niet op uw pla­ats? Heb jij het gev­oel dat je niet het leven leidt waar­vo­or je bed­oeld was? Of voelt het alsof je je vri­je wil kwijt bent? Pro­be­er dan eens de Fin­ding Your Pur­po­se Medi­cal Medi­um Brain Shot. 

Stemmingswisselaar 

Heeft u last van prik­kel­baar­heid, frus­tra­tie of humeu­rig­heid? Voelt u zich depres­sief en heeft u behoef­te aan een oppep­per? Bent u emo­tio­neel snel uit bal­ans? Pro­be­er dan de Mood Shif­ter Medi­cal Medi­um® Brain Shot. 

Craving’s Shifter 

Heeft u last van onverzadig­ba­re ver­lan­gens? Heeft u hulp nodig bij het ver­min­de­ren van uw vet­con­sump­tie? Wil jij van je cafeï­ne- of zout­vers­la­ving af? Pro­be­er dan eens deze Medi­sche Medi­um Brain Shot. 

Medical Medium® Brain Shot spreekt uw waarheid
Spreek uw waarheidsstabilisator 

Wil je meer in cont­act komen met je eigen waar­heid? Of ben je bang om ergens de waar­heid over te weten? Zelfs als je je onder­drukt voelt en niet geho­ord wordt, is deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot een goe­de keuze. 

Energieverschuiver 

Heeft u drin­gend behoef­te aan een ener­gie­boost tus­sen de mid­dag? Voel jij je uit bal­ans, alsof je niet genoeg ener­gie hebt? Of is het juist ander­som en heb je het gev­oel dat je teve­el ener­gie hebt en graag meer rust wilt? Pro­be­er deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot.

Glas met farmaceutische blootstelling Brain Shot
Farm­aceu­ti­sche blootstelling 

Heeft u anti­bio­ti­ca­be­han­de­lin­gen gehad voor infec­ties? Heeft u veel pijn­stil­lers moe­ten slik­ken of bent u geope­re­erd? Deze Medi­cal Medi­um Brain Shot is ook nut­tig voor nieu­we medi­sche behan­de­lin­gen van wel­ke aard dan ook.

Schuld- en schaamteverschuiver Medical Medium® Brain Shot
Schuld- en schaamteveranderaar 

Ben je het vertrou­wen in jezelf kwijt? Voel je je min­der­waar­dig of heb je het gev­oel dat je niet goed genoeg bent? Als u zich op wel­ke manier dan ook schaamt of schul­dig voelt, pro­be­er dan deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot. 

EMF- en 5G-blootstelling 

Brengt u veel tijd door met com­pu­ters en com­pu­ter­ge­stu­ur­de tech­no­lo­gie? Reist u veel met het vlieg­tu­ig? Woont u in de buurt van een zend­mast? Zit jij veel op je mobie­le tele­foon? Pro­be­er dan eens deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot. 

Zenuwverschuivers 

Heeft u last van het rus­te­loz­ebe­nen­syn­d­room? Heeft u last van wil­le­keu­ri­ge kram­pen, spiertrek­kin­gen of tics? Voelt u zich onze­ker of angst­ig? Pro­be­er dan eens deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot.

Glas met doorbrandstabilisator
Sta­bi­li­sa­tor voor burn-out 

Heb je cafeï­ne nodig om je te con­cen­tre­ren en ener­gie te kri­j­gen? Ben je helem­aal over­be­last? Voelt u zich uit­ge­put op alle niveaus? Gebruik dan deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot voor snel­le hulp. 

Nega­tie­ve energieblootstelling 

Lukt het je niet om van depri­mer­en­de, slech­te gedach­ten af te komen? Gaan er din­gen mis in je leven of voel je je onge­luk­kig? Dan kan deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot een nut­ti­ge maat­re­gel voor u zijn. 

Droomverschuiver 

Heeft u veront­rus­ten­de dro­men die zeer stress­vol en zelfs eng zijn? Of wil je je dro­men gebrui­ken om je ziel en haar ver­le­den te begri­j­pen? Deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot helpt je vooruit op dit gebied. 

Glas met bijniergevecht of vluchtstabilisator
Bij­nier­ge­vecht of vluchtstabilisator 

Beheerst stress jouw leven? Kun je niet meer ont­span­nen? Heeft u last van een vorm van PTSS of bent u vers­laafd aan cafeï­ne? Pro­be­er dan eens deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot. 

Schim­mel blootstelling 

Deze Medi­cal Medi­um Brain Shot is zeer nut­tig als u in cont­act bent geko­men met schim­mels. Of het nu gaat om het leven in een beschim­meld appar­te­ment, het ina­de­men van schim­mel uit kle­ding of het eten van beschim­meld voedsel. 

Brainshot obsessieve gedachtenverschuiver
Obses­sie­ve gedachteverschuiver 

Heeft u last van OCS? Zijn er terug­ker­en­de gedach­ten die u kwel­len? Pro­be­er je repe­ti­tie­ve, pijn­li­jke denk­pa­tro­nen te doorbre­ken? Pro­be­er dan deze Medi­cal Medi­um Brain Shot en vind verlichting! 

Brainshot verraad en gebroken vertrouwen
Ver­raad en gebro­ken vertrou­wen Stabilisator 

Wors­telt u met ver­raad en geschon­den vertrou­wen? Heb je het moei­li­jk omdat je denkt dat je lichaam of iemand anders je in de steek heeft gela­ten? Vindt u het ver­ve­lend dat u niet serieus wordt geno­men? Dan biedt deze Medi­cal Medi­um® Brain Shot u snel verlichting. 

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud