Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Hersenschoten

De Her­sen­scho­ten bie­den snel­le ver­licht­ing ter­wi­jl u lang­du­rig werkt aan het aan­pak­ken van pro­ble­men op een dieper niveau in de her­senen, het zen­uwstel­sel en het lichaam. Je her­senen en lichaam reage­ren snel op deze bij­zon­de­re, vlo­ei­ba­re extra­c­ten. Deze Brain Shots zijn zo samen­ge­steld dat ze zeer snel in de mond wor­den opge­no­men en ver­vol­gens snel de her­senen berei­ken. Daar heb­ben ze het ver­mo­gen om de her­senen opnieuw te bed­ra­den en uit hun oude patro­nen te halen, ter­wi­jl ze de trig­gers verminderen.
Blootstelling aan glaspesticiden, herbiciden en fungiciden
Bes­mett­ing met pesti­ci­den, her­bici­den en fungiciden 

Bespro­eit uw buur­man zijn gazon met insec­ti­ci­de? Woont u bin­nen een str­a­al van 40 km van een con­ven­tio­n­ele groen­te- of fruit­boer­de­rij? Wordt u bloot­ge­steld aan recent afge­le­ver­de pak­ket­ten? Gebruik dan deze Brainshot. 

Glazen slaap- en oplaadstabilisator
Slaap- en herstelstabilisator 

Wordt u gemak­ke­li­jk wak­ker tij­dens uw nach­t­rust? Voelt u zich niet fris als u wak­ker wordt? Heeft u het gev­oel dat uw bat­te­rij voort­du­rend leeg raakt? Drink dan de slaap- en hers­tel­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 

Glas met Wijsheid en Intuïtie Stabilisator
Wijs­heid en intuï­tie stabilisator 

Pro­be­er jij je intuï­tie te ver­be­te­ren? Wil jij jouw verb­in­ding met boven­s­taan­de vers­ter­ken? Bent u op zoek naar ant­wo­or­den die gevol­gen heb­ben voor u en de men­sen om u heen? Pro­be­er dan de wijs­heid- en intuï­tie­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 

Stralingsbesmetting 

Reist u met het vlieg­tu­ig? Ben je in de buurt van lucht­ha­ven­scan­ners geweest? Heeft u medi­sche onderz­oe­ken onder­ga­an, zoals CT-scans, röntgenfoto’s, fluo­ro­sco­pie of MRI’s? Neem dan de Brain Shot Stralingsbesmetting. 

Pot zenuw-darmzuurstabilisator
Zuur­sta­bi­li­sa­tor voor zen­u­wen en darmen 

Heeft u last van maag­kram­pen, een opge­bla­zen gev­oel, chro­ni­sche gas­tri­tis, mil­de zure reflux of ande­re spijs­ver­te­ringss­to­or­nis­sen? Of heeft u te horen gek­re­gen dat u een pro­bleem heeft met het micro­bio­om? Neem dan de zuur­sta­bi­li­sa­tor voor zen­u­wen en darm­en Brain Shot. 

Glas met trauma-, schok- en verliesstabilisator
Trauma‑, shock- en verliesstabilisator 

Heeft u een dier­ba­re of een huis­dier ver­lo­ren? Is er bij u een chro­ni­sche ziek­te vast­ge­steld? Ervaart u emo­tio­n­ele onrust in uw gezin? Pro­be­er dan de trauma‑, shock- en ver­lies­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot. 

Glas met blootstelling aan giftige zware metalen Brain Shot
Gif­ti­ge lich­te, zwa­re en semi-metaalverontreiniging 

Heeft u onlangs een tand­heel­kun­di­ge behan­de­ling met fluo­ri­de onder­ga­an? Heeft u de geur van lucht­ver­frissers of par­fum moe­ten ina­de­men? Bent u onlangs bui­ten geweest tij­dens een vuurwerkshow?
Neem dan deze Brain Shot over gif­ti­ge lich­te, zwa­re en semi-metaalverontreiniging. 

Glas met egoshifter
Ego-wisselaar 

Heb je het gev­oel dat je een beet­je te ego­cen­trisch bent geweest? Of wil je jezelf bevrij­den zodat je authen­tie­ke ziel naar voren komt? Heb je het gev­oel dat je je ware zelf ver­liest? Pro­be­er dan de egowisselaar. 

Glas met relatiebreukstabilisator
Scheidingsstabilisator 

Zit jij momen­teel in een moei­li­jke fase in je rela­tie? Of heb je het gev­oel dat er geen oplos­sing bestaat voor onop­ge­los­te pro­ble­men bij fami­lie of vri­en­den? Pro­be­er dan de Brain Shot scheidingsstabilisator. 

C‑Trails-bes­mett­ing

Brengt u veel tijd bui­ten­shuis door? Breng je tijd door op het strand of zit je op bijeen­kom­s­ten in de bui­ten­lucht en zie je meer­de­re C‑trails tege­li­jk in de lucht? Slaap jij ’s nachts met het raam open? Gebruik dan deze C‑Trails Con­ta­mi­na­tie Brain Shot. 

Probleemwisselaar 

Heeft u last van drift­bu­i­en die zon­der oor­zaak lijken op te tre­den? Ben je boos omdat je wors­telt met een chro­ni­sche ziek­te? Ben je boos op jezelf of op wereld­ge­be­ur­te­nis­sen? Pro­be­er dan de woe­de­wis­sel­a­ar Brain Shot. 

Bes­mett­ing met kiemen 

Heeft u het gev­oel dat u moge­l­ijk virus­sen van ande­ren heeft opge­lo­pen? Bent u bang dat u voed­sel­ver­gif­ti­ging kri­jgt? Dan is deze kiem­bes­mett­ing Brain Shot zinvol. 

Je humeur ver­and­e­ren met voedselangst 

Vindt u het moei­li­jk om afstand te doen van luxe voed­sel dat u schaadt? Of heb je een onver­kla­ar­ba­re afke­er of angst voor bepaal­de voe­dings­mid­de­len die gezond zijn? Pro­be­er dan eens de Brainshot Voedselangst. 

Veront­rei­ni­ging door gif­ti­ge geuren 

Heeft u nauw cont­act met men­sen die gedrenkt zijn in haar­lak, after­shave, cos­me­ti­ca en body­lo­tions? Heeft u last van de geur van was­mid­de­len en was­verz­ach­ters? Pro­be­er dan eens deze Brain Shot over toxi­sche geurbesmetting. 

Sta­bi­li­sa­tor voor het vin­den van je levensdoel 

Voelt u zich ver­lo­ren of niet op uw pla­ats? Heb jij het gev­oel dat je niet het leven leidt waar­vo­or je bed­oeld was? Of voelt het alsof je je vri­je wil kwijt bent? Pro­be­er dan de sta­bi­li­sa­tor om jouw doel in het leven te vin­den, Brain Shot. 

Glas met sfeerveranderaar
Stemmingsverbeteraar 

Heeft u last van prik­kel­baar­heid, frus­tra­tie of humeu­rig­heid? Voelt u zich depres­sief en heeft u behoef­te aan een oppep­per? Bent u emo­tio­neel snel uit bal­ans? Pro­be­er dan de stem­ming­sver­be­teraar Brain Shot. 

Ver­lan­gen naar wisselaar 

Heeft u last van onverzadig­ba­re ver­lan­gens? Heeft u hulp nodig bij het ver­min­de­ren van uw vet­con­sump­tie? Wil je van je cafeï­ne- of zout­vers­la­ving af? Pro­be­er dan eens deze hun­ker­wis­sel­a­ar Brain Shot. 

Medical Medium® Brain Shot spreekt uw waarheid
Sta­bi­li­sa­tor voor het spre­ken van de waarheid 

Wil je meer in cont­act komen met je eigen waar­heid? Of ben je bang om ergens de waar­heid over te weten? Ook als je je onder­drukt en niet geho­ord voelt, is deze waar­heids­spre­ken­de sta­bi­li­sa­tor Brain Shot een goe­de keuze. 

Energie-wisselaar 

Heeft u drin­gend behoef­te aan een ener­gie­boost tus­sen de mid­dag? Voel jij je uit bal­ans, alsof je niet genoeg ener­gie hebt? Of is het juist ander­som en heb je het gev­oel dat je teve­el ener­gie hebt en graag meer rust wilt? Pro­be­er deze ener­gie-her­tu­ner Brain Shot.

Glas met farmaceutische blootstelling Brain Shot
Veront­rei­ni­ging door farm­aceu­ti­sche stoffen 

Heeft u anti­bio­ti­ca­be­han­de­lin­gen gehad voor infec­ties? Heeft u veel pijn­stil­lers moe­ten slik­ken of bent u geope­re­erd? Deze Brain Shot over bes­mett­ing met farm­aceu­ti­sche stof­fen is ook nut­tig voor nieu­we medi­sche behan­de­lin­gen van wel­ke aard dan ook.

Schuld- en schaamteverschuiver Medical Medium® Brain Shot
Je humeur ver­and­e­ren met gevoelens van schuld en schaamte 

Ben je het vertrou­wen in jezelf kwijt? Voel je je min­der­waar­dig of heb je het gev­oel dat je niet goed genoeg bent? Als je je op wat voor manier dan ook schaamt of schul­dig voelt, pro­be­er dan deze Schuld- en Schaamt­ever­schui­ving Brain Shot. 

Elek­tro­ma­gne­ti­sche vel­den en 5G-besmetting 

Brengt u veel tijd door met com­pu­ters en com­pu­ter­ge­stu­ur­de tech­no­lo­gie? Reist u veel met het vlieg­tu­ig? Woont u in de buurt van een zend­mast? Zit jij veel op je mobie­le tele­foon? Pro­be­er dan eens deze Brainshot Elek­tro­ma­gne­ti­sche Vel­den en 5G-besmetting. 

Zenuwwisselaar 

Heeft u last van het rus­te­loz­ebe­nen­syn­d­room? Heeft u last van wil­le­keu­ri­ge kram­pen, spiertrek­kin­gen of tics? Voelt u zich onze­ker of angst­ig? Pro­be­er dan eens deze zen­uws­lo­pen­de Brain Shot.

Glas met doorbrandstabilisator
Sta­bi­li­sa­tor voor burn-out 

Heb je cafeï­ne nodig om je te con­cen­tre­ren en ener­gie te kri­j­gen? Ben je helem­aal over­be­last? Voelt u zich uit­ge­put op alle niveaus? Gebruik dan deze burn-out­sta­bi­li­sa­tor Brain Shot voor snel­le hulp. 

Nega­tie­ve energievervuiling 

Lukt het je niet om van depri­mer­en­de, slech­te gedach­ten af te komen? Gaan er din­gen mis in je leven of voel je je onge­luk­kig? Dan kan deze Brainshot Nega­tie­ve Ener­gie­bes­mett­ing een nut­ti­ge maat­re­gel voor u zijn. 

Glas met Dreams Shifter
Slaapwandelaar 

Heeft u veront­rus­ten­de dro­men die zeer stress­vol en zelfs eng zijn? Of wil je je dro­men gebrui­ken om je ziel en haar ver­le­den te begri­j­pen? De droom­wan­del­a­ar Brain Shot neemt je mee vooruit in dit gebied. 

Glas met schimmelblootstelling Brain Shot
Schimmelbesmetting 

Deze Brainshot Schim­mel­bes­mett­ing is zeer nut­tig als u in cont­act bent geko­men met schim­mels. Of het nu gaat om het leven in een beschim­meld appar­te­ment, het ina­de­men van schim­mel uit kle­ding of het eten van beschim­meld voedsel. 

Glas met Obsessieve Gedachten Shifter
Obses­sie­ve gedachtenwisselaar 

Heeft u last van een obses­sief-com­pul­sie­ve sto­or­nis? Zijn er terug­ker­en­de gedach­ten die u kwel­len? Pro­be­er je repe­ti­tie­ve, pijn­li­jke denk­pa­tro­nen te doorbre­ken? Pro­be­er dan deze obses­sie­wis­sel­a­ar Brain Shot en vind verlichting! 

Glas met verraad en gebroken vertrouwen Stabilisator
Ver­raad en vertrou­wen­s­b­reuk stabilisator 

Wors­telt u met ver­raad en geschon­den vertrou­wen? Heb je het moei­li­jk omdat je denkt dat je lichaam of iemand anders je in de steek heeft gela­ten? Vindt u het ver­ve­lend dat u niet serieus wordt geno­men? Dan biedt deze ver­raad en vertrou­wen­s­b­reuk sta­bi­li­sa­tor Brain Shot je snel­le verlichting. 

nl_NLNeder­lands