Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Vimergy-supplementen 1

Vimergy-supplementen

Wij ver­kiezen Vimer­gy boven alle ande­re fabri­kan­ten van­we­ge de uit­s­te­ken­de kwa­li­te­it, geba­se­erd op onze eigen erva­ring Vimer­gy zijn uit­s­te­kend. Op deze pagi­na vindt u de prijs­ver­ge­li­jking voor de unie­ke Vimer­gy sup­ple­men­ten! Vimer­gy kan ein­de­li­jk belas­ting­vrij wor­den besteld naar Duit­s­land, Oos­ten­ri­jk, Zwits­er­land, Neder­land en vele ande­re lan­den in Euro­pa. Om te ver­ge­li­jken klikt u een­vou­dig op de but­tons onder het betref­fen­de product.

Vimergy-supplementen 17
Mela­to­ni­ne
Cap­su­les
5-HTP-capsules van Vimergy
5‑HTP
Cap­su­les

In dit tijd­perk zijn gezond­heids­pro­ble­men voor ieder indi­vi­du van cru­cia­al belang gewor­den. Een sleu­tel hier­vo­or is het effec­tief gebruik van voe­dings­sup­ple­men­ten om onze gezond­heid te ver­be­te­ren en ons wel­zi­jn te garand­e­ren. Een voor­beeld van zo’n bedri­jf dat too­na­an­ge­vend is op dit gebied is Vimer­gy. In dit arti­kel belich­ten we wat Vimer­gy te bie­den heeft en waa­rom de sup­ple­men­ten voor u van nut kun­nen zijn.

Vimergy-producten: een inleiding tot gezondheid

De filosofie achter Vimergy

Vimer­gy werd in 2012 opge­richt als een klein fami­lie­be­dri­jf met de over­tui­ging dat zuiverheid en inte­gri­teit cen­tr­a­al moe­ten sta­an bij pro­duc­tont­wik­ke­ling. Het is deze gepa­ten­teer­de filoso­fie die het merk zo suc­ces­vol heeft gema­akt op de zeer com­pe­ti­tie­ve markt voor voedingssupplementen.

Het Vimergy-productassortiment

Het assor­ti­ment van Vimer­gy bestaat uit voe­dings­sup­ple­men­ten zoals vit­ami­ne C, vit­ami­ne B12 en zink. Al deze pro­duc­ten zijn non-GMO en glu­ten­vrij, wat aan­toont dat Vimer­gy geen con­ces­sies doet als het gaat om de zuiverheid en kwa­li­te­it van haar producten.

Belang van zuiverheid en standpunt tegen genetische manipulatie

Vimer­gy hecht er groot belang aan dat pro­duc­ten vrij zijn van gene­ti­sche mani­pu­la­tie en schade­li­jke stof­fen. Ook als het om ingre­diën­ten gaat, hecht hij veel waar­de aan zuiverheid en productkwaliteit.

Vimergy’s Micro-C-immuniteit: het vitamine C ‘wonderpoeder’

Waarom is vitamine C zo belangrijk voor onze gezondheid?

De vit­ami­ne C in Micro C is een essen­tië­le voe­dings­s­tof voor het behoud van ons immu­un­sys­teem en onze alge­he­le gezond­heid en wel­zi­jn. Het is ook belan­gri­jk voor de vor­ming van col­la­ge­en en wond­ge­ne­zing en heeft anti­oxi­der­en­de eigenschappen.

Voordelen van het Micro‑C Immuunsupplement

Vimergy’s Micro‑C Immu­un­sup­ple­ment biedt een hoog­ge­do­se­er­de, gemak­ke­li­jk te con­su­me­ren vorm van vit­ami­ne C. Het voe­dings­sup­ple­ment is ver­kri­jg­baar in poe­der­vorm en kan in water wor­den opge­lost en gedr­on­ken, waar­door een snel­le en effec­tie­ve aan­voer van de belan­gri­jke vit­ami­ne wordt verkregen.

Verpakking van 250 g: het “duurzame” wonder?

Vimergy’s ver­pak­king van 250 g Micro‑C Immu­ne Vit­ami­ne C‑poeder levert vol­doende vit­ami­ne C om gedu­ren­de lang­e­re tijd aan de voe­dings­be­hoef­ten te vol­doen. Met een dage­li­jk­se dosis van slechts 1 thee­l­e­pel gaat het pak­je heel lang mee – een echt “lang­du­rig” wonder!

Vimergy Vitamine B12: een must voor veganisten?

De behoefte aan vitamine B12 in een veganistisch dieet

De mens kan de essen­tië­le voe­dings­s­tof B12 niet zelf aan­ma­ken. Hier kan Vimergy’s Vit­ami­ne B12 hel­pen om voor vol­doende toevoer te zorgen.

Vitamine B12 als voedingssupplement in capsules en vloeibare vorm

Vimer­gy biedt vit­ami­ne B12 aan in zowel vlo­ei­ba­re vorm als cap­su­les, waar­door het gemak­ke­li­jker en han­di­ger wordt om aan uw dage­li­jk­se behoef­te aan deze belan­gri­jke vit­ami­ne te voldoen.

Ingrediënten en hun effect op het zenuwstelsel

Vit­ami­ne B12 is belan­gri­jk voor het func­tione­ren van het zen­uwstel­sel. Een ade­qua­te aan­voer van vit­ami­ne B12 kan hel­pen de gezond­heid van het zen­uwstel­sel te behou­den en te verbeteren.

Vimergy’s liefde voor de natuur

Vimergy’s overtuiging: gezondheid en welzijn door natuurlijke aanbevelingen

Vimer­gy gelooft oprecht dat onze gezond­heid en wel­zi­jn ver­bonden zijn met de natuur. Hun pro­duct Zink is afge­leid van natu­ur­li­jke bron­nen en is bed­oeld om het lichaam gezond te hou­den en de immu­unfunc­tie te versterken.

Versterk het immuunsysteem met zink van Vimergy

Zink is een essen­tië­le voe­dings­s­tof voor de werk­ing van het immu­un­sys­teem. Vol­doende zin­kin­na­me kan het immu­un­sys­teem hel­pen vers­ter­ken en onze alge­he­le gezond­heid verbeteren.

Hoe goed is zink voor het versterken van het immuunsysteem?

De con­sis­ten­te posi­tie­ve reac­tie van klan­ten toont aan dat zink­sul­faats­up­ple­men­ten zeer effec­tief kun­nen zijn bij het vers­ter­ken van het immuunsysteem.

Koop Vimergy online via Ringnaturshop, Supplementa, Morgen is Nu of Keimling

Online winkels vol met jouw favoriete gezonde producten

Vimer­gy pro­duc­ten koop je in de online win­kels van Ring­na­tur, Sup­ple­men­ta, Mor­gen is Nu en Keim­ling. U kunt kiezen uit een ver­schei­den­heid aan gezon­de en natu­ur­li­jke favorie­te pro­duc­ten om uw die­et aan te vul­len en uw wel­zi­jn te verhogen.

Vimergy-producten: beschikbaarheid, prijzen en aanbevelingen

Alle Vimer­gy pro­duc­ten zijn online ver­kri­jg­baar en online te bestel­len. U kunt pri­j­zen ver­ge­li­jken door op de knop­pen hier­bo­ven onder het pro­duct te klik­ken om het goed­ko­ops­te aan­bod te zien. Voor ons is dit merk abso­luut onze eers­te keu­ze als het om sup­ple­men­ten gaat.

Voedingssupplementen van Vimergy

Wel­ke van de Vimer­gy Voe­dings­sup­ple­men­ten zijn eigen­li­jk belan­gri­jk, wel­ke zou je zon­der kunnen?

Er zijn hier geen alge­mene aan­be­ve­lin­gen, omdat de juis­te voe­dings­sup­ple­men­ten altijd op het indi­vi­du­ele geval moe­ten wor­den afge­stemd. Over het alge­meen onder­steu­nen voe­dings­sup­ple­men­ten van Vimer­gy lichaam, geest en ziel en kun­nen daa­rom ook uw eigen gezond­heid bevor­de­ren. Wat is er spe­cia­al aan Vimer­gy De pro­duc­ten zijn ech­ter van uit­s­te­ken­de kwa­li­te­it met waar­de­vol­le, pure voe­dings­stof­fen. De voe­dings­sup­ple­men­ten zijn boven­di­en heel gemak­ke­li­jk in te nemen. De drie voe­dings­sup­ple­men­ten vit­ami­ne B12, vit­ami­ne C en zink die­nen als basis.

Vimergy-vitamine B12

Over het alge­meen is vit­ami­ne B12 een van de belan­gri­jks­te voe­dings­stof­fen voor ons lichaam. Zon­der deze vit­ami­ne zou­den we niet lang kun­nen leven. Hoe­wel we voort­du­rend vit­ami­ne C con­su­me­ren, wat net zo belan­gri­jk is, moet vit­ami­ne B12 via de voe­ding, zij het in klei­ne hoe­ve­el­he­den, door ons lichaam wor­den aangemaakt.

Ver­hoog­de bio­ti­ca of ver­hoog­de micro-orga­nis­men zijn cru­cia­al voor vol­doende vit­ami­ne B12-pro­duc­tie in het lichaam. Want zelfs dege­nen die regel­ma­tig vlees eten, nemen de vit­ami­ne niet als zoda­nig op. Een ander pro­bleem is dat bloed­tes­ten die bed­oeld zijn om het vit­ami­ne B12-gehal­te in het bloed op te spo­ren slechts gedeel­t­e­li­jk betrouw­baar zijn. Ze kun­nen niet aan­to­nen hoe hoog het vit­ami­ne B12-gehal­te in het cen­tra­le zen­uwstel­sel is. Het is daa­rom raad­zaam om te vertrou­wen op de hoog­waar­di­ge vit­ami­ne B12 van Vimer­gy instellen.

Vimergy Micro C

Onder de naam van Vimer­gy Micro C is de hoog­waar­di­ge vit­ami­ne C gepro­du­ceerd door de voe­dings­sup­ple­men­ten­fa­bri­kant. Over het alge­meen is vit­ami­ne C een van de belan­gri­jks­te vit­ami­nes voor de mens. Het is bed­oeld om verk­oud­heid en grie­pach­ti­ge infec­ties te voor­ko­men, het hers­tel van der­ge­li­jke infec­ties te onder­steu­nen en het alge­mene wel­zi­jn te verbeteren.

Hoe­wel veel ande­re vor­men van vit­ami­ne C niet erg ver­teer­baar zijn, is dit… Vimer­gy Micro C anders. Het wordt als bij­zon­der ver­teer­baar en zacht voor het spijs­ver­te­ringsstel­sel beschouwd. Het meng­sel van vit­ami­ne C, rozen­bot­tel, drui­ven­pi­tex­tra­ct, ace­ro­lafrui­tex­tra­ct en ruti­ne in vlo­ei­ba­re vorm zou niet alleen effec­tief zijn tegen klas­sie­ke virus­sen en bac­te­riën, maar ook tegen schim­mels. Ook zou het voe­dings­sup­ple­ment het gehe­le immu­un­sys­teem versterken.

Vimergy-zink is aanzienlijk

Veel gezond­heids­be­wus­te men­sen maken zich zor­gen of ze vol­doende vit­ami­ne D of pro­bio­ti­ca bin­nen­kri­j­gen. Het meest voor­ko­men­de tekort komt voor bij zink en vit­ami­ne B12. Deze twee voe­dings­stof­fen zijn cru­cia­al voor onze gezond­heid. Zink moet daa­rom altijd als basis wor­den opge­no­men in een uit­ge­ba­lan­ceerd voe­dings­sup­ple­ment. Vooral wan­neer bac­te­riën, virus­sen en ande­re ziek­te­ver­wek­kers ons lichaam aan­val­len, wordt er veel zink gecon­su­meerd. Schade­li­jke micro-orga­nis­men kun­nen beter wor­den ver­de­digd als ons lichaam vol­doende van zink wordt voorzien.

Optimaliseer uw gezondheid met Vimergy Magnesiumglycinaat

Ervaar de trans­for­mer­en­de kracht van Magne­si­um­gly­ci­naat, een hoog­waar­dig voe­dings­sup­ple­ment ont­wor­pen om uw gezond­heid te onder­steu­nen. Magne­si­um is een cru­cia­le voe­dings­s­tof die essen­tie­el is voor een ver­schei­den­heid aan lichaams­func­ties, en Vimer­gy biedt een pre­mi­um for­mu­le voor maxi­ma­le opname.

Ons magne­si­um­gly­ci­naat is zorg­vul­dig ver­vaar­digd om de hoogs­te zuiverheid en poten­tie te garand­e­ren. Deze vorm van magne­si­um is bij­zon­der licht ver­teer­baar en wordt effi­ci­ënt door het lichaam opge­no­men, waar­door de voe­dings­stof­fen optim­aal wor­den benut.

De voor­de­len van magne­si­um­gly­ci­naat zijn tal­ri­jk. Het kan spier­spas­men hel­pen ver­min­de­ren, het ener­gie­me­ta­bo­lis­me bevor­de­ren en een gezon­de slaap onder­steu­nen. Boven­di­en speelt magne­si­um een sleu­tel­rol bij het behoud van gezon­de bot­ten en een sterk immuunsysteem.

Onze klan­ten zijn ent­housi­ast over de kwa­li­te­it en effec­ti­vi­teit van magne­si­um­gly­ci­naat. Vertrouw op een merk dat zich inzet voor de hoogs­te pro­ductkwa­li­te­it en trans­paran­tie. Geef je lichaam wat het ver­dient en ervaar de posi­tie­ve ver­an­de­rin­gen met Vimer­gy Magnesiumglycinaat.

Bestel van­da­ag nog en inves­teer in uw gezond­heid met een pro­duct waar­op u kunt vertrou­wen. Magne­si­um­gly­ci­naat – omdat uw gezond­heid het waard is.

Vimergy voedingssupplementen in één oogopslag

Uiteraard zijn er naast de drie basis­pro­duc­ten nog tal van ande­re voe­dings­sup­ple­men­ten Vimer­gy, zoals L‑lysine, ger­steg­rass­ap­p­oeder, dat veel vit­ami­nes en mine­ra­len bevat, of spi­ru­lina­poe­der, om er maar een paar te noe­men. Wel­ke hier­van uw lichaam nodig heeft, moet altijd van geval tot geval wor­den gecon­tro­leerd. Hier hangt het af van de leven­som­stan­dig­he­den, de alge­mene gezond­heid­st­oe­st­and, maar ook van de eetgewoonten.

nl_NLNeder­lands