Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Spruitveredeling

Sprui­ten spe­len een belan­gri­jke rol in de voeding.

Spruit pot­ten

Spruit­pot­ten zijn zeer geschikt voor het kwe­ken van klei­ne tot mid­del­gro­te hoe­ve­el­he­den sprui­ten. De zaden wor­den direct in de kiem­pot geweekt en ver­vol­gens een­vou­dig­weg onder­s­te­bo­ven op het frame gepla­atst. Door de schui­ne stand loopt het water gemak­ke­li­jk weg en door de gaten in het zeef­dek­sel kan er vol­doende lucht bij de sprui­ten komen. Twee keer per dag water geven is nodig om ervo­or te zor­gen dat de sprui­ten optim­aal van vocht wor­den voorzien.

Kiemteelt 1
Klein start­pak­ket

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 2
Groot start­pak­ket

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 3
Spruit pot

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 4
2x spruit­glas

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 5
3x spruit­glas

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiem kiemzaden in bio­lo­gi­sche kwaliteit

Kiemteelt 6
luzer­ne

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 7
Fene­griek

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 8
broc­co­li

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 10
Lin­zen rood

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 11
Lin­zen groen

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 12
Mung­bo­nen

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 13
rad­ijs

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 14
rode kla­ver

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiemteelt 15
zon­ne­b­loe­men

Gebruik de vou­ch­er­code in de win­kel­wa­gen SELLERIESAFT10 en bes­paar 10%!

Kiem­scha­ke­ling, spruit­to­ren en spruittuin 

De sprui­ten­to­ren en de sprui­ten­tuin zijn geschikt voor gro­te­re hoe­ve­el­he­den sprui­ten. Er zijn in totaal 3 niveaus beschik­baar waar­op de sprui­ten gesta­peld op elka­ar kun­nen groei­en. Deze metho­de kan dus wor­den gebruikt om ruim­te op de vens­ter­bank te bespa­ren. De zaden wor­den 2 keer per dag bewa­terd. De spruit­tuin heeft iets hoge­re kiem­bak­ken verg­ele­ken met de spruit­to­ren en is daar­door bij­zon­der geschikt voor bij­vo­or­beeld tar­weg­ras. Voor hele klei­ne zaad­jes is het vlies­pa­pier nodig zodat de zaad­jes niet door de gaat­jes in de kiem­bak val­len. Voor de sporten­to­ren is geen vlies­pa­pier nodig, omdat de bodem niet geper­fo­re­erd is. Hier stroomt het water van niveau naar niveau door de rode sifons. De Keim­li kiem­bak is het meest geschikt voor slijm­vor­men­de zaden zoals tuin­kers en ruco­la, omdat de zaden goed geven­ti­leerd moe­ten wor­den. Ook de spruit­to­ren of de spruit­tuin zijn hier­vo­or geschikt, ter­wi­jl de gaten in het kiem­glas ver­st­opt zou­den raken door de gelach­ti­ge laag van de slijm­vor­men­de tuin­kers of ruco­la en het spruit­glas dus niet geschikt is. Ook rode kla­ver is niet geschikt voor de kiem­pot­ten. Slijm­vor­men­de zaden wor­den slechts één keer per dag bespro­eid en niet bewaterd.

Kiemteelt 16
Kiem­bak­ken
Kiemteelt 17
Zaad pot
Kiemteelt 18
Keim­li
Kiemteelt 19
Sport toren
Kiemteelt 20
Spruit tuin
Kiemteelt 21
Vlies­pa­pier
nl_NLNeder­lands