Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Smoothies

Hersenversterker potje
Her­sen­vers­ter­ken­de smoothie 

In stress­vol­le situa­ties heb­ben je her­senen vooral glu­co­se en elek­tro­ly­ten nodig. De her­sen­vers­ter­ken­de smoothie biedt volop van bei­de en zorgt voor een snel­le vers­ter­king. Het koelt op betrouw­ba­re wij­ze de over­ver­hit­ting in de her­senen af en kal­meert de over­ge­sti­mu­leer­de neuronen. 

Glas hersenvoedende smoothie
Her­sen­ver­zor­ging Smoothie 

Deze heer­li­jke smoothie naar recept van Antho­ny Wil­liam zorgt voor een goe­de aan­voer van glu­co­se en mine­ra­le zou­ten. Ker­sen zijn het ultie­me lever­to­ni­cum, rei­ni­gings­mid­del en ver­jon­gings­mid­del. Citroe­nen en spi­na­zie voor­zi­en de her­senen van mine­ra­le zouten. 

IJs-smoothie 

Een heer­li­jk romi­ge smoothie die scoort met zijn gezon­de ingre­diën­ten. Sinaas­ap­pelen ver­la­gen de hoge bloeddruk, bestrij­den vira­le infec­ties en voor­ko­men niers­te­nen. Bana­nen zit­ten boor­de­vol vit­ami­ne C en B6 en mine­ra­len zoals kali­um, koper en mangaan.

2 glazen schildkliergenezende smoothie
Schildklier-smoothie 

Deze smoothie wordt gebruikt om de schild­klier te revi­ta­li­se­ren en te rei­ni­gen. De schild­kliers­moothie vol­gens Antho­ny Wil­liam is vol­gens medisch medi­um Antho­ny Wil­liam een belan­gri­jk onder­deel van Plan C van de 90-daagse schildklierbehandeling. 

1 glas Heavy Metal Detox Smoothie
Hea­vy Metal Detox-smoothie (HMDS)

De Hea­vy Metal Detox Smoothie is de klas­sie­ker uit de aan­be­ve­lin­gen van Antho­ny Wil­liam. Het is de ultie­me detox-smoothie en moet indi­en moge­l­ijk dage­li­jks wor­den gedronken.

Extractor smoothie volgens Medical Medium®
Extractor-smoothie 

De Extra­c­tor Smoothie vol­gens Medi­cal Medi­um® Antho­ny Wil­liam helpt ver­schil­len­de soor­ten che­mi­sche toxi­ci­teit te eli­mi­ne­ren en maakt ook de weg vrij voor gif­ti­ge zwa­re meta­len om het lichaam snel­ler te verlaten.

Leverreddingssmoothie
Leverreddingssmoothie 

De Liver Res­cue Smoothie of Liver Heal­ing Smoothie vol­gens Medi­cal Medi­um® Antho­ny Wil­liam is een onmis­baar onder­deel van de lever­rei­ni­ging en is ook een gewel­di­ge smoothie om de lever op elk moment bij wel­ke ziek­te dan ook te ondersteunen. 

Man­go-ana­nas-gem­ber smoothie 

Deze smoothie is een vit­ami­nebom, heer­li­jke ver­fris­sing en geeft je vita­li­te­it! Mango’s zijn guns­tig voor de lever en opti­ma­li­se­ren de pro­duc­tie van gal.

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud