Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Uw cookie-instellingen

Gegevensbescherming

In deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring wordt het type, de omvang en het doel van de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens (hier­na “gege­vens” genoemd) uit­ge­legd in het kader van het aan­bie­den van onze diens­ten, evenals bin­nen ons online­aan­bod en de bij­beho­ren­de web­sites, func­ties en inhoud. als exter­ne online aan­we­zig­heid, zoals ons socia­le media­pro­fiel (hier­na gez­amen­li­jk “online aan­bod” genoemd). Voor de gebruik­te ter­men, zoals ‘ver­werk­ing’ of ‘ver­ant­wo­or­de­li­jke’ ver­wi­j­zen wij naar de defi­ni­ties in arti­kel 4 van de Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG).

Verantwoordelijk persoon

Astrid Späth
Sel­de­rie­sap & Co
Sacken­ba­cher Stras­se 22
97816 Lohr am Main
E‑mail: hi@celeryjuice.com

Soorten gegevens die worden verwerkt

 • Inven­ta­ris­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld per­so­on­lijke stam­ge­ge­vens, namen of adressen).
 • Cont­act­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld e‑mail, telefoonnummers).
 • Inhouds­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld tekstin­voer, foto’s, video’s).
 • Gebruiks­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld bezoch­te web­sites, inter­es­se in inhoud, toegangstijden).
 • Meta-/com­mu­ni­ca­tie­ge­ge­vens (bijv. appa­raat­in­for­ma­tie, IP-adres­sen). Cate­go­rieën van betrok­ken per­so­nen­Bez­oe­kers en gebrui­kers van het online­aan­bod (hier­na noe­men we de betrok­ken per­so­nen gez­amen­li­jk “gebrui­kers”).
 • Doel van de ver­werk­ing – ter­be­schik­king­stel­ling van het online­aan­bod, de func­ties en inhoud ervan.
 • Het beant­wo­or­den van cont­act­verz­oe­ken en het com­mu­ni­ce­ren met gebruikers.
 • Vei­lig­heids­maat­re­ge­len.
 • Bereikmeting/marketing

Gebruik­te ter­men “Per­so­ons­ge­ge­vens” zijn alle gege­vens die betrek­king heb­ben op een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­jke per­so­on (hier­na “betrok­ke­ne”); Een natu­ur­li­jke per­so­on wordt als iden­ti­fice­er­baar beschouwd als hij of zij direct of indi­rect kan wor­den geï­den­ti­fice­erd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­ca­tor zoals een naam, een iden­ti­fi­ca­ti­e­num­mer, loca­tie­ge­ge­vens, een online iden­ti­fi­ca­tor (bij­vo­or­beeld een coo­kie) of een of meer bij­zon­de­re ken­mer­ken, die een uit­druk­king zijn van de fysie­ke, fysio­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psy­cho­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche, cul­tur­e­le of socia­le iden­ti­teit van die natu­ur­li­jke persoon.

“Ver­werk­ing” bete­kent elke han­de­ling of reeks van han­de­lin­gen met betrek­king tot per­so­ons­ge­ge­vens, uit­ge­voerd met of zon­der behulp van geau­to­ma­tis­e­er­de pro­ce­du­res. De term is breed en omvat vri­j­wel elke manier waar­op gege­vens wor­den verwerkt.

Onder ‘pseudo­ni­mi­se­ring’ wordt ver­s­ta­an het zoda­nig ver­wer­ken van per­so­ons­ge­ge­vens dat de per­so­ons­ge­ge­vens zon­der gebruik van aan­vul­len­de infor­ma­tie niet meer aan een spe­ci­fie­ke betrok­ke­ne kun­nen wor­den toe­ge­schre­ven, op voor­waar­de dat deze aan­vul­len­de infor­ma­tie afzon­der­li­jk wordt bewaard en onder­wor­pen is aan tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len. die ervo­or zor­gen dat de per­so­ons­ge­ge­vens niet wor­den toe­ge­we­zen aan een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­jke persoon.

“Pro­fil­ing” bete­kent elke vorm van geau­to­ma­tis­e­er­de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens, die bestaat uit het gebruik van die per­so­ons­ge­ge­vens om bepaal­de per­so­on­lijke aspec­ten met betrek­king tot een natu­ur­li­jke per­so­on te eva­lue­ren, in het bij­zon­der aspec­ten met betrek­king tot werk­pre­sta­ties, eco­no­mi­sche situa­tie, gezond­heid, per­so­on­lijke voor­keu­ren. , inter­es­ses, betrouw­baar­heid, ged­rag, loca­tie of ver­pla­ats­in­gen van die natu­ur­li­jke persoon.

De “ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke” is de natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on, over­heids­in­stan­tie, instel­ling of ander orga­an die alleen of samen met ande­ren bes­list over de doel­ein­den en mid­de­len voor de ver­werk­ing van persoonsgegevens.

“Ver­wer­ker” bete­kent een natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on, over­heids­in­stan­tie, instel­ling of ander orga­an dat namens de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke per­so­ons­ge­ge­vens ver­werkt.
Rele­van­te rechts­gronden In overe­enstem­ming met arti­kel 13 AVG infor­me­ren wij u over de rechts­gronden voor onze gege­vens­ver­werk­ing. Voor gebrui­kers bin­nen het toe­pas­sing­sge­bied van de Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het vol­gen­de, ten­zij de rechts­gronds­lag wordt ver­meld in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring:
De wet­te­li­jke basis voor het ver­kri­j­gen van toes­tem­ming is arti­kel 6 lid 1 let­ter a en arti­kel 7 AVG;
De wet­te­li­jke basis voor de ver­werk­ing om onze diens­ten uit te voe­ren en con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren en vra­gen te beant­wo­or­den is arti­kel 6, lid 1, let­ter b AVG;
De wet­te­li­jke basis voor ver­werk­ing om aan onze wet­te­li­jke verp­licht­in­gen te vol­doen is arti­kel 6, lid 1, onder c) AVG;
In het geval dat vita­le belan­gen van de betrok­ke­ne of een ande­re natu­ur­li­jke per­so­on de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens ver­ei­sen, dient arti­kel 6, lid 1, onder d) AVG als rechts­gronds­lag.
De wet­te­li­jke basis voor de ver­werk­ing die nodig is om een taak uit te voe­ren die in het alge­meen belang is of in het kader van de uitoefe­ning van het open­baar gezag van de ver­ant­wo­or­de­li­jke per­so­on, is arti­kel 6, lid 1, onder e) van de AVG.
De wet­te­li­jke basis voor ver­werk­ing om onze legi­tie­me belan­gen te bescher­men is arti­kel 6, lid 1, onder f) AVG.
De ver­werk­ing van gege­vens voor ande­re doel­ein­den dan waar­vo­or ze zijn verz­a­meld, wordt bepaald in overe­enstem­ming met de bepa­lin­gen van arti­kel 6, lid 4 AVG.
De ver­werk­ing van bij­zon­de­re gege­vens­ca­te­go­rieën (vol­gens arti­kel 9, lid 1 AVG) wordt bepaald in overe­enstem­ming met de bepa­lin­gen van arti­kel 9, lid 2 AVG.
Bevei­ligings­maat­re­ge­len Wij nemen pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten, waar­bij reke­ning wordt gehou­den met de stand van de tech­niek, de uit­voe­rings­kos­ten en de aard, omvang, omstan­dig­he­den en doel­ein­den van de ver­werk­ing, evenals de ver­schil­len­de waar­schi­jn­li­jk­heid van opt­re­den en ernst. van het risi­co voor de rech­ten en vri­jhe­den van natu­ur­li­jke per­so­nen, ten­ein­de een op het risi­co afge­stemd bescher­ming­sni­veau te waarborgen.

De maat­re­ge­len omvat­ten met name het waar­bor­gen van de vertrou­we­li­jk­heid, inte­gri­teit en beschik­baar­heid van gege­vens door de fysie­ke toe­gang tot de gege­vens te con­tro­le­ren, evenals de toe­gang, invoer en dis­tri­bu­tie, en het garand­e­ren van de beschik­baar­heid en de schei­ding ervan. We heb­ben ook pro­ce­du­res opge­zet om de uitoefe­ning van de rech­ten van de betrok­ke­nen, het ver­wij­de­ren van gege­vens en de reac­tie op bedrei­gin­gen van gege­vens te garand­e­ren. Boven­di­en hou­den wij bij de ont­wik­ke­ling of sel­ec­tie van hard­ware, soft­ware en pro­ces­sen reke­ning met de bescher­ming van per­so­on­lijke gege­vens, in overe­enstem­ming met het prin­ci­pe van gege­vens­be­scher­ming door mid­del van tech­no­lo­gie­ont­werp en door mid­del van gege­vens­be­scher­ming­svri­en­de­li­jke stan­da­ard­in­stel­lin­gen.
Samen­werk­ing met ver­wer­kers, gez­amen­li­jke ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jken en der­de par­ti­je­nA­ls wij in het kader van onze ver­werk­ing gege­vens aan ande­re men­sen en bedrij­ven (ver­wer­kers, gez­amen­li­jke ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jken of der­den) bekend­ma­ken, aan hen door­ge­ven of ander­szins toe­gang tot de gege­vens ver­le­nen, duurt dit slechts pla­atsen op basis van wet­te­li­jke toes­tem­ming (bij­vo­or­beeld als een over­dracht van gege­vens aan der­den, zoals beta­lings­dien­s­ta­an­bie­ders, nood­za­ke­li­jk is om de overe­en­komst uit te voe­ren), gebrui­kers toes­tem­ming heb­ben gege­ven, een wet­te­li­jke verp­licht­ing dit ver­eist of op basis van onze legi­tie­me belan­gen ( bij­vo­or­beeld bij het gebruik van agen­ten, web­hosts, enz.).

Als we gege­vens open­baar maken, door­ge­ven of ander­szins toe­gang ver­le­nen aan ande­re bedrij­ven in onze bedrij­ven­groep, gebe­urt dit met name voor admi­nis­tra­tie­ve doel­ein­den als een legi­tiem belang en boven­di­en op een basis die vol­do­et aan de wet­te­li­jke ver­eis­ten.
Door­gif­te naar der­de lan­den Als wij gege­vens ver­wer­ken in een der­de land (d.w.z. bui­ten de Euro­pe­se Unie (EU), de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te (EER) of de Zwits­er­se Bonds­staat) of in het kader van het gebruik van diens­ten van der­den of het open­baar maken of over­dra­gen van gege­vens aan ande­re per­so­nen of bedrij­ven, dit gebe­urt alleen als dit gebe­urt om aan onze (pre)contractuele verp­licht­in­gen te vol­doen, op basis van uw toes­tem­ming, op basis van een wet­te­li­jke verp­licht­ing of op basis van onze legi­tie­me belan­gen. Behou­dens uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming of con­trac­tueel ver­eis­te over­dracht, ver­wer­ken of laten wij de gege­vens alleen ach­ter in der­de lan­den met een erkend niveau van gege­vens­be­scher­ming, waa­ron­der Ame­ri­kaan­se ver­wer­kers die zijn gecer­ti­fice­erd onder het “Pri­va­cy Shield” of op basis van spe­cia­le garan­ties, zoals con­trac­tue­le verp­licht­in­gen. via zogen­aam­de stan­da­ard­be­scher­ming­sclau­su­les van de Euro­pe­se Com­mis­sie, het bes­ta­an van cer­ti­fi­ce­rin­gen of bin­den­de inter­ne regel­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming (arti­kelen 44 tot 49 AVG, Infor­ma­tie­pagi­na van de Euro­pe­se Com­mis­sie).Rech­ten van de betrok­ke­nen­Recht op infor­ma­tie: U heeft het recht om beves­ti­ging te vra­gen of de betref­fen­de gege­vens wor­den ver­werkt en om infor­ma­tie over deze gege­vens op te vra­gen, evenals ver­de­re infor­ma­tie en een kopie van de gege­vens in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke vereisten.

Recht op rec­ti­fi­ca­tie: U heeft dienovere­en­koms­tig. In overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten heeft u het recht om te verz­oe­ken dat de gege­vens die op u betrek­king heb­ben, wor­den aan­ge­vuld of dat onjuis­te gege­vens die op u betrek­king heb­ben, wor­den gecorrigeerd.

Recht op ver­wij­de­ring en beper­king van de ver­werk­ing: In overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten heeft u het recht om te eisen dat de betref­fen­de gege­vens onmid­del­li­jk wor­den ver­wij­derd of, als alter­na­tief, om te verz­oe­ken dat de ver­werk­ing van de gege­vens wordt beperkt in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke vereisten.

Recht op gege­ven­so­ver­draag­baar­heid: U heeft het recht om de gege­vens over u die u aan ons heeft ver­st­rekt, te ont­van­gen in een ges­truc­tu­re­erd, gang­baar en machi­naal lees­baar for­maat in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten, of om te verz­oe­ken dat deze wor­den over­ged­ra­gen aan een ande­re ver­ant­wo­or­de­li­jke persoon.

Klacht bij de toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit: U heeft tevens het recht om, in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten, een klacht in te die­nen bij de ver­ant­wo­or­de­li­jke toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit.
Her­ro­e­pin­gs­rech­tU heeft het recht uw toes­tem­ming met werk­ing voor de toeko­mst in te trek­ken. Recht van bez­waarRecht om bez­waar te maken: U heeft het recht om, om rede­nen die voort­v­loei­en uit uw spe­ci­fie­ke situa­tie, op elk moment bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens, die wordt uit­ge­voerd op basis van arti­kel 6, lid 1, onder e) of f). van de AVG; Dit geldt ook voor pro­fi­le­ring op basis van deze bepa­lin­gen. Als uw per­so­on­lijke gege­vens wor­den ver­werkt met het oog op direc­te recla­me, heeft u het recht om op elk moment bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van uw per­so­on­lijke gege­vens met het oog op der­ge­li­jke recla­me; Dit geldt ook voor pro­fi­le­ring, voor zover deze ver­band houdt met der­ge­li­jke direc­te recla­me.Coo­kies en het recht om bez­waar te maken tegen direc­te recla­me “Coo­kies” zijn klei­ne bestan­den die op de com­pu­ters van gebrui­kers wor­den opgesla­gen. In de coo­kies kan ver­schil­len­de infor­ma­tie wor­den opgesla­gen. Een coo­kie wordt voor­na­me­li­jk gebruikt om infor­ma­tie op te sla­an over een gebrui­ker (of het appa­raat waar­op de coo­kie is opgesla­gen) tij­dens of na zijn bez­oek aan een online aan­bod. Tij­de­li­jke coo­kies, of ‘ses­sie­coo­kies’ of ‘tij­de­li­jke coo­kies’, zijn coo­kies die wor­den ver­wij­derd nadat een gebrui­ker een online­aan­bod ver­la­at en zijn brow­ser sluit. Zo’n coo­kie kan bij­vo­or­beeld de inhoud van een win­kel­wa­gen­t­je in een online win­kel of een inlog­sta­tus ops­la­an. Coo­kies die ook na het slui­ten van de brow­ser opgesla­gen blij­ven, wor­den “per­ma­nent” of “per­sis­tent” genoemd. De inlog­sta­tus kan bij­vo­or­beeld wor­den opgesla­gen als gebrui­kers deze na enke­le dagen bez­oe­ken. In zo’n coo­kie kun­nen ook de inter­es­ses van gebrui­kers wor­den opgesla­gen, die wor­den gebruikt voor bereik­me­ting of mar­ke­ting­d­oel­ein­den. “Third-par­ty coo­kies” zijn coo­kies die wor­den aan­ge­bo­den door ande­re aan­bie­ders dan de per­so­on die ver­ant­wo­or­de­li­jk is voor de explo­ita­tie van het online aan­bod (anders wor­den ze, als het alleen hun coo­kies zijn, “first-par­ty coo­kies” genoemd).

Wij kun­nen tij­de­li­jke en per­ma­nen­te coo­kies gebrui­ken en leg­gen dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als we gebrui­kers vra­gen om toes­tem­ming te geven voor het gebruik van coo­kies (bij­vo­or­beeld als onder­deel van de toes­tem­ming voor coo­kies), is de wet­te­li­jke basis voor deze ver­werk­ing arti­kel 6, lid 1, let­ter a. AVG. Anders wor­den de per­so­on­lijke coo­kies van de gebrui­ker ver­werkt in overe­enstem­ming met de vol­gen­de uit­leg in deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring op basis van onze legi­tie­me belan­gen (dat wil zeg­gen inter­es­se in de ana­ly­se, opti­ma­li­sa­tie en eco­no­mi­sche werk­ing van ons online­aan­bod in de zin van arti­kel 6, lid 1 lit. f AVG) of als het gebruik van coo­kies nood­za­ke­li­jk is om onze con­tract­ge­re­la­teer­de diens­ten te leve­ren, in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, let­ter b. AVG, of als het gebruik van coo­kies nood­za­ke­li­jk is voor de uit­voe­ring van een taak die in het alge­meen belang is of in de uitoefe­ning van open­baar gezag, in overe­enstem­ming met arti­kel 6 lid 1 let­ter e. AVG, verwerkt.

Als gebrui­kers niet wil­len dat er coo­kies op hun com­pu­ter wor­den opgesla­gen, wordt hen gev­raagd de overe­en­koms­ti­ge optie in de sys­teem­in­stel­lin­gen van hun brow­ser te deac­ti­ve­ren. Opgesla­gen coo­kies kun­nen wor­den ver­wij­derd in de sys­teem­in­stel­lin­gen van de brow­ser. Het uit­s­lui­ten van coo­kies kan lei­den tot func­tion­ele beper­kin­gen van dit online aanbod.

Voor een groot aan­tal diens­ten, vooral in het geval van track­ing, kan via de Ame­ri­kaan­se web­site een alge­meen bez­waar wor­den gema­akt tegen het gebruik van coo­kies voor online mar­ke­ting­d­oel­ein­den. http://​www​.abou​ta​ds​.info/​c​h​o​i​c​es/ of de EU-kant http://​www​.you​ron​line​choices​.com/ wor­den uit­ge­legd. Boven­di­en kan het ops­la­an van coo­kies wor­den bereikt door ze in de brow­ser­in­stel­lin­gen uit te scha­kelen. Houd er reke­ning mee dat in dat geval moge­l­ijk niet alle func­ties van dit online­aan­bod kun­nen wor­den gebruikt Ver­wij­de­ring van gege­vens De door ons ver­werk­te gege­vens wor­den ver­wij­derd of de ver­werk­ing ervan wordt beperkt in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten. Ten­zij uit­druk­ke­li­jk ver­meld in deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring, wor­den de door ons opgesla­gen gege­vens ver­wij­derd zodra ze niet lan­ger nodig zijn voor het beoog­de doel en de ver­wij­de­ring niet in strijd is met even­tue­le wet­te­li­jke bewaarplichten.

Ten­zij de gege­vens wor­den ver­wij­derd omdat ze voor ande­re wet­te­li­jk toe­ge­sta­ne doel­ein­den nodig zijn, wordt de ver­werk­ing ervan beperkt. Dit bete­kent dat de gege­vens wor­den gebl­ok­ke­erd en niet voor ande­re doel­ein­den wor­den ver­werkt. Dit geldt bij­vo­or­beeld voor gege­vens die om com­mer­cië­le of fis­ca­le rede­nen moe­ten wor­den bewaard. Wij­zi­gin­gen en updates van de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring Wij vra­gen u om u regel­ma­tig te infor­me­ren over de inhoud van onze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring. Wij zul­len de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring aan­pas­sen zodra wij­zi­gin­gen in de door ons uit­ge­voer­de gege­vens­ver­werk­ing dit nood­za­ke­li­jk maken. Zodra de wij­zi­gin­gen uw mede­werk­ing (bij­vo­or­beeld toes­tem­ming) of een ande­re indi­vi­du­ele mel­ding ver­ei­sen, zul­len wij u hier­van op de hoog­te stellen.

 • Con­tract­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld onder­werp van het con­tract, loop­tijd, klantcategorie).
 • Beta­lings­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld bank­ge­ge­vens, betalingsgeschiedenis)

van onze klan­ten, geïn­ter­es­se­er­de par­ti­jen en zaken­part­ners met het oog op het leve­ren van con­trac­tue­le diens­ten, ser­vice en klan­ten­ser­vice, mar­ke­ting, recla­me en markt­on­derz­oek Regis­tra­tie­func­tie Gebrui­kers kun­nen een gebrui­ker­s­ac­count aan­ma­ken. Als onder­deel van de regis­tra­tie wordt de ver­eis­te verp­lich­te infor­ma­tie aan de gebrui­kers mee­ge­deeld en ver­werkt op basis van arti­kel 6, lid 1, let­ter b AVG, met het oog op het ter beschik­king stel­len van het gebrui­ker­s­ac­count. Tot de ver­werk­te gege­vens beho­ren met name inlog­ge­ge­vens (naam, wacht­wo­ord en een e‑mailadres). De gege­vens die tij­dens de regis­tra­tie wor­den inge­voerd, wor­den gebruikt voor het gebruik van het gebrui­ker­s­ac­count en het doel ervan.

Gebrui­kers kun­nen per e‑mail wor­den geïn­for­meerd over infor­ma­tie die rele­vant is voor hun gebrui­ker­s­ac­count, zoals tech­ni­sche wij­zi­gin­gen. Als gebrui­kers hun gebrui­ker­s­ac­count heb­ben beëin­digd, wor­den hun gege­vens met betrek­king tot het gebrui­ker­s­ac­count ver­wij­derd, met inacht­ne­ming van een wet­te­li­jke bewaarp­licht. Het is de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid van de gebrui­ker om vóór het ein­de van het con­tract een back-up van zijn gege­vens te maken als het con­tract wordt beëin­digd. Wij heb­ben het recht om alle tij­dens de loop­tijd van het con­tract opgesla­gen gebrui­kers­ge­ge­vens onher­roe­pe­li­jk te verwijderen.

Als onder­deel van het gebruik van onze regis­tra­tie- en log­in­func­ties en het gebruik van het gebrui­ker­s­ac­count sla­an wij het IP-adres en het tijds­tip van de betref­fen­de gebrui­ker­sac­tie op. De ops­lag is geba­se­erd op onze legi­tie­me belan­gen, evenals de bescher­ming van de gebrui­ker tegen mis­bruik en ander onge­o­or­loofd gebruik. Deze gege­vens wor­den in beg­in­sel niet aan der­den door­ge­ge­ven, ten­zij dit nood­za­ke­li­jk is om onze aans­pra­ken waar te maken of daar­toe een wet­te­li­jke verp­licht­ing bestaat con­form arti­kel 6 lid 1 let­ter c. AVG. De IP-adres­sen wor­den uiter­li­jk na 7 dagen geano­ni­mi­se­erd of ver­wij­derd.
Opmer­kin­gen en bijd­ra­genAls gebrui­kers opmer­kin­gen of ande­re bijd­ra­gen ach­t­er­la­ten, kun­nen hun IP-adres­sen gedu­ren­de 7 dagen wor­den opgesla­gen op basis van onze legi­tie­me belan­gen in de zin van arti­kel 6, lid 1, onder f), AVG. Dit wordt geda­an voor onze vei­lig­heid als iemand ille­ga­le inhoud ach­t­er­la­at in reac­ties en berich­ten (bel­e­di­gin­gen, ver­bo­den poli­tie­ke pro­pa­gan­da, enz.). In dit geval kun­nen wij zelf ver­volgd wor­den voor de opmer­king of bijd­ra­ge en zijn wij dus geïn­ter­es­se­erd in de iden­ti­teit van de auteur.

We behou­den ons ook het recht voor om gebrui­kers­in­for­ma­tie te ver­wer­ken voor spam­de­tec­tie op basis van onze legi­tie­me belan­gen in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, let­ter f van de AVG.

Op dez­elf­de wet­te­li­jke basis behou­den wij ons in het geval van enquêtes het recht voor om de IP-adres­sen van gebrui­kers voor de duur ervan op te sla­an en om coo­kies te gebrui­ken om meer­vou­dig stem­men te voorkomen.

De per­so­on­lijke infor­ma­tie die in de reac­ties en berich­ten wordt ver­st­rekt, even­tue­le cont­act- en web­site-infor­ma­tie, evenals de inhouds­in­for­ma­tie, wordt per­ma­nent door ons opgesla­gen tot­dat de gebrui­ker bez­waar maakt. Com­men­ta­ar­abon­ne­men­ten De ver­volg­re­ac­ties kun­nen door gebrui­kers wor­den gepla­atst met hun toes­tem­ming in overe­enstem­ming met Arti­kel 6 lid 1 sub a AVG kan wor­den onder­schre­ven. Gebrui­kers ont­van­gen een beves­ti­gings­mail om te con­tro­le­ren of zij de eigen­aar zijn van het door hen inge­voer­de e‑mailadres. Gebrui­kers kun­nen zich op elk moment afmel­den voor lopen­de com­men­ta­ar­abon­ne­men­ten. In de beves­ti­gings­mail vindt u infor­ma­tie over de annu­le­rings­mo­ge­l­ijk­he­den. Om de toes­tem­ming van gebrui­kers te bewi­j­zen, sla­an we de regis­tra­tie­tijd samen met het IP-adres van de gebrui­ker op en ver­wij­de­ren deze infor­ma­tie wan­neer gebrui­kers zich afmel­den voor het abonnement.

U kunt uw abon­ne­ment op ons abon­ne­ment op elk moment opzeg­gen, dat wil zeg­gen uw toes­tem­ming intrek­ken. We kun­nen de uit­ge­schre­ven e‑mailadressen maxim­aal drie jaar bewa­ren op basis van onze legi­tie­me belan­gen voor­dat we ze ver­wij­de­ren, om te kun­nen bewi­j­zen dat er eer­der toes­tem­ming is gege­ven. De ver­werk­ing van deze gege­vens beperkt zich tot het doel van even­tue­le ver­de­di­ging tegen claims. Een indi­vi­dueel verz­oek tot ver­wij­de­ring is te allen tij­de moge­l­ijk, op voor­waar­de dat tege­li­jker­tijd het eer­de­re bes­ta­an van toes­tem­ming wordt beves­tigd. Opv­ra­gen van profielfoto’s van Grava­tar Bin­nen ons online aan­bod en met name in de blog maken wij gebruik van de Grava­tar-ser­vice van Auto­mat­tic Inc ., 60 29th Street #343, San Fran­cis­co, CA 94110, VS, een.

Grava­tar is een dienst waar gebrui­kers zich kun­nen regis­tre­ren en profielfoto’s en hun e‑mailadressen kun­nen ops­la­an. Als gebrui­kers berich­ten of opmer­kin­gen ach­t­er­la­ten met het betref­fen­de e‑mailadres op ande­re online aan­we­zig­heid (vooral in blogs), kun­nen hun profielfoto’s naast de berich­ten of opmer­kin­gen wor­den weer­ge­ge­ven. Hier­toe wordt het door de gebrui­ker opge­ge­ven e‑mailadres in gecode­er­de vorm naar Grava­tar ver­zon­den om te con­tro­le­ren of er een pro­fiel voor is opgesla­gen. Dit is het eni­ge doel van het ver­zen­den van het e‑mailadres en het zal niet voor ande­re doel­ein­den wor­den gebruikt, maar zal daar­na wor­den verwijderd.

Het gebruik van Grava­tar is geba­se­erd op onze legi­tie­me belan­gen in de zin van arti­kel 6, lid 1, let­ter f) AVG, omdat we met behulp van Grava­tar auteurs van berich­ten en reac­ties de moge­l­ijk­heid bie­den om hun berich­ten te per­so­na­li­se­ren met een profielfoto.

Door het weer­ge­ven van de afbeel­din­gen leert Grava­tar het IP-adres van de gebrui­ker ken­nen, aan­ge­zi­en dit nodig is voor de com­mu­ni­ca­tie tus­sen een brow­ser en een online dienst. Meer infor­ma­tie over de verz­ame­ling en het gebruik van gege­vens door Grava­tar kunt u vin­den in de gege­vens­be­scher­mings­in­for­ma­tie van Auto­mat­tic: https://​auto​mat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/.

Als gebrui­kers niet wil­len dat een gebrui­ker­saf­beel­ding gekop­peld aan hun Grava­tar-e-mail­ad­res in de reac­ties ver­schi­jnt, moe­ten ze voor com­men­ta­ar een e‑mailadres gebrui­ken dat niet bij Grava­tar is opgesla­gen. Wij wil­len u er tevens op wij­zen dat het ook moge­l­ijk is om een anoniem e‑mailadres of helem­aal geen e‑mailadres te gebrui­ken als gebrui­kers niet wil­len dat hun eigen e‑mailadres naar Grava­tar wordt ver­zon­den. Gebrui­kers kun­nen de over­dracht van gege­vens vol­le­dig voor­ko­men door ons com­men­ta­ar­sys­teem niet te gebrui­ken. Opha­len van emoji’s en smi­lies Bin­nen onze Word­Press-blog wor­den gra­fi­sche emoji’s (of smi­lies), d.w.z. klei­ne gra­fi­sche bestan­den die gevoelens uit­druk­ken, gebruikt, die wor­den verk­re­gen van exter­ne ser­vers . De ser­ver­pro­vi­ders verz­ame­len de IP-adres­sen van de gebrui­kers. Dit is nodig zodat de emo­ji-bestan­den in de brow­sers van gebrui­kers kun­nen wor­den afge­le­verd. De Emo­jie-ser­vice wordt gele­verd door Auto­mat­tic Inc., 60 29th Street #343, San Fran­cis­co, CA 94110, VS. Het pri­va­cy­beleid van Auto­mat­tic: https://​auto​mat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/. De gebruik­te ser­ver­do­m­ei­nen zijn sorg en twe​mo​ji​.maxcdn​.com, wat, voor zover wij weten, zogen­aam­de con­tent deli­very-net­wer­ken zijn, d.w.z. ser­vers die alleen die­nen om bestan­den snel en vei­lig te ver­zen­den en waar­bij de per­so­on­lijke gege­vens van de gebrui­kers bij ver­zen­ding wor­den verwijderd.

Het gebruik van de emoji’s is geba­se­erd op onze legi­tie­me belan­gen, d.w.z. inter­es­se in een aantrek­ke­li­jk ont­werp van ons online aan­bod in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, onder f), AVG. Cont­act leg­gen Wan­neer u cont­act met ons opneemt (bij­vo­or­beeld via cont­act­for­mu­lier, e‑mail, tele­foon of via socia­le media), wor­den de gege­vens van de gebrui­ker gebruikt om het cont­act­verz­oek te ver­wer­ken en af te han­delen con­form arti­kel 6 lid 1 let­ter b. (als onder­deel van contractuele/precontractuele rela­ties), arti­kel 6 lid 1 lit behouden.

Wij ver­wij­de­ren de verz­oe­ken als deze niet meer nodig zijn. Iede­re twee jaar beoor­de­len wij de nood­zaak; Daar­naast gel­den de wet­te­li­jke archi­ve­rings­verp­licht­in­gen. Com­mu­ni­ca­tie via Face­book Mes­sen­ger Voor com­mu­ni­ca­tied­oel­ein­den gebrui­ken wij Face­book Mes­sen­ger en vra­gen u de vol­gen­de infor­ma­tie te ver­strek­ken over de func­tion­a­li­te­it, encryp­tie, risico’s van Face­book Mes­sen­ger, gebruik van meta­da­ta bin­nen de Face­book-bedrij­ven­groep en die van u. Even­tue­le bez­wa­ren die­nen in aan­mer­king wor­den geno­men.
U hoeft geen Face­book Mes­sen­ger te gebrui­ken en kunt op alter­na­tie­ve wij­ze cont­act met ons opne­men, zoals tele­foon of e‑mail. Maak gebruik van de cont­act­mo­ge­l­ijk­he­den die u ter beschik­king wor­den gesteld of gebruik de cont­act­mo­ge­l­ijk­he­den op onze website.

Face­book Mes­sen­ger wordt aan­ge­bo­den door Face­book Ire­land Ltd., 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Ier­land, waar­bij de inge­voer­de en ander­szins verz­a­mel­de gege­vens in het kader van de com­mu­ni­ca­tie in de VS wor­den uit­ge­voerd door Face­book, 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, VS.

Face­book is ech­ter gecer­ti­fice­erd onder de Pri­va­cy Shield-overe­en­komst en garan­de­ert daa­rom dat het zal vol­doen aan de Euro­pe­se en Zwits­er­se wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming (https://​www​.pri​va​cys​hield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​G​n​y​w​A​A​C​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

Face­book zorgt er tevens voor dat de inhoud van de com­mu­ni­ca­tie (dat wil zeg­gen de inhoud van uw bericht en bij­ge­voeg­de afbeel­din­gen) niet kan wor­den gele­zen en biedt end-to-end-code­ring van de inhoud. Dit bete­kent dat de inhoud van de berich­ten niet kan wor­den beke­ken, zelfs niet door Face­book zelf. Voor end-to-end-encryp­tie is ech­ter acti­ve­ring ver­eist, die u in uw Mes­sen­ger-instel­lin­gen moet acti­ve­ren via het menu-item ‘Gehei­me gesprek­ken’. Om er zeker van te zijn dat de inhoud van het bericht vers­leu­teld is, moet u altijd een actue­le ver­sie van Face­book Mes­sen­ger gebruiken.

Wij wil­len onze com­mu­ni­ca­tie­part­ners erop wij­zen dat Face­book, zelfs als de encryp­tie is geac­ti­ve­erd, dit kan opmer­ken en wan­neer com­mu­ni­ca­tie­part­ners met ons com­mu­ni­ce­ren, en tech­ni­sche infor­ma­tie over het door de com­mu­ni­ca­tie­part­ner gebruik­te appa­raat kan ver­wer­ken en, afhan­ke­li­jk van de instel­lin­gen van hun appa­raat, loca­tie-infor­ma­tie (zogen­aam­de meta­da­ta). Behal­ve de gecode­er­de inhoud is het moge­l­ijk om de gege­vens van com­mu­ni­ca­tie­part­ners bin­nen de Face­book-bedrij­ven­groep door te geven, met name met het oog op het opti­ma­li­se­ren van de betref­fen­de diens­ten en vei­lig­heids­d­oel­ein­den. Com­mu­ni­ca­tie­part­ners moe­ten er ook van uit­ga­an, ten­mins­te zolang ze daar geen bez­waar tegen heb­ben gema­akt, dat hun door Face­book Mes­sen­ger ver­werk­te gege­vens kun­nen wor­den gebruikt voor mar­ke­ting­d­oel­ein­den of om op gebrui­kers afge­stem­de adver­ten­ties weer te geven.

Als we com­mu­ni­ca­tie­part­ners om toes­tem­ming vra­gen voor­dat we met hen com­mu­ni­ce­ren via Face­book Mes­sen­ger, is de wet­te­li­jke basis voor onze ver­werk­ing van hun gege­vens arti­kel 6, lid 1, let­ter a. AVG. Boven­di­en, als wij niet om uw toes­tem­ming vra­gen en u bij­vo­or­beeld op eigen initia­tief cont­act met ons opneemt, gebrui­ken wij Whats­App in rela­tie tot onze con­tract­part­ners en als onder­deel van de con­trac­ta­an­loop als con­trac­tue­le maat­re­gel in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1 Let­ter B. AVG en, in het geval van ande­re geïn­ter­es­se­er­de par­ti­jen en com­mu­ni­ca­tie­part­ners, op basis van onze legi­tie­me belan­gen in snel­le en effi­ci­ën­te com­mu­ni­ca­tie en het vol­doen aan de behoef­ten van onze com­mu­ni­ca­tie­part­ner in com­mu­ni­ca­tie via mes­sen­gers in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, onder f. AVG .

Meer infor­ma­tie over de doel­ein­den, soor­ten en omvang van de ver­werk­ing van uw gege­vens door Face­book, evenals de rele­van­te rech­ten en instel­lings­mo­ge­l­ijk­he­den om uw pri­va­cy te bescher­men, kunt u vin­den in de gege­vens­be­scher­mings­in­for­ma­tie van Face­book: https://​www​.face​book​.com/​a​b​o​u​t​/​p​r​i​v​acy.

U kunt te allen tij­de bez­waar maken tegen de com­mu­ni­ca­tie met ons via Face­book Mes­sen­ger en ons vra­gen de com­mu­ni­ca­tie via Face­book Mes­sen­ger niet voort te zet­ten en de com­mu­ni­ca­tie-inhoud te ver­wij­de­ren. Wij ver­wij­de­ren de Face­book-berich­ten zodra we ervan uit kun­nen gaan dat we alle door de gebrui­ker ver­st­rek­te infor­ma­tie heb­ben beant­wo­ord, als er geen ver­wi­j­zing naar een eer­der gesprek te ver­wach­ten is en de ver­wij­de­ring niet in strijd is met even­tue­le wet­te­li­jke bewaarplichten.

Tot slot wil­len wij u erop wij­zen dat wij ons uit vei­lig­heid­so­ver­wegin­gen het recht voor­be­hou­den om vra­gen via Face­book Mes­sen­ger niet te beant­wo­or­den. Dit is bij­vo­or­beeld het geval als con­trac­tue­le gege­vens bij­zon­de­re geheim­hou­ding ver­ei­sen of een ant­wo­ord via mes­sen­ger niet aan de for­me­le ver­eis­ten vol­do­et. In der­ge­li­jke geval­len ver­wi­j­zen wij u naar ade­qua­te­re com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len: Nieuws­brief Met de vol­gen­de infor­ma­tie infor­me­ren wij u over de inhoud van onze nieuws­brief, de registratie‑, ver­zen­dings- en sta­tis­ti­sche eva­lua­tiepro­ce­du­res en uw rech­ten om bez­waar te maken. Door u te abon­ne­ren op onze nieuws­brief, gaat u akko­ord met de ont­vangst ervan en de beschre­ven procedures.

Inhoud van de nieuws­brief: Wij ver­stu­ren alleen nieuws­brie­ven, e‑mails en ande­re elek­tro­ni­sche med­ede­lin­gen met pro­mo­tio­n­ele infor­ma­tie (hier­na “nieuws­brief”) met toes­tem­ming van de ont­van­ger of wet­te­li­jke toes­tem­ming. Als de inhoud bij de aan­mel­ding voor de nieuws­brief spe­ci­fiek wordt beschre­ven, is deze bepa­lend voor de toes­tem­ming van de gebrui­ker. Onze nieuws­brie­ven bevat­ten ook infor­ma­tie over onze diens­ten en ons.

Dou­ble-opt-in en log­gen: De regis­tra­tie voor onze nieuws­brief vindt pla­ats via een zogen­aam­de dou­ble-opt-in-pro­ce­du­re. Dit bete­kent dat u na uw regis­tra­tie een e‑mail ont­vangt waa­r­in u wordt gev­raagd uw regis­tra­tie te beves­ti­gen. Deze beves­ti­ging is nodig zodat nie­mand kan inlog­gen met het e‑mailadres van iemand anders. Inschrij­vin­g­en voor de nieuws­brief wor­den gere­gis­tre­erd om bew­ijs van het regis­tra­tiepro­ces te kun­nen leve­ren in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke ver­eis­ten. Dit omvat het ops­la­an van de regis­tra­tie- en beves­ti­gings­tij­den, evenals het IP-adres. Ook wij­zi­gin­gen in uw bij de ver­zend­dienst opgesla­gen gege­vens wor­den geregistreerd.

Regis­tra­tie­ge­ge­vens: Om u aan te mel­den voor de nieuws­brief is het vol­doende om uw e‑mailadres op te geven. Optio­neel vra­gen wij u een naam op te geven, zodat u per­so­on­lijk aan­ge­spro­ken kunt wor­den in de nieuwsbrief.

De nieuws­brief wordt ver­zon­den en de daar­mee samen­hang­en­de suc­ces­me­ting is geba­se­erd op de toes­tem­ming van de ont­van­ger overe­en­koms­tig arti­kel 6 lid 1 let­ter a, arti­kel 7 AVG in samen­hang met para­graaf 7 lid 2 nr. 3 UWG of, indi­en toes­tem­ming niet ver­eist is, op basis op onze legi­tie­me belan­gen bij direct mar­ke­ting in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1 vol­gens f. AVG in com­bi­na­tie met arti­kel 7, lid 3 UWG.

Het regis­tra­tiepro­ces wordt gere­gis­tre­erd op basis van onze legi­tie­me belan­gen in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, let­ter f van de AVG. Ons belang ligt bij het gebruik van een gebruiks­vri­en­de­li­jk en vei­lig nieuws­brief­sys­teem dat onze zake­li­jke belan­gen dient, vol­do­et aan de ver­wacht­in­gen van gebrui­kers en ons ook in staat stelt bew­ijs van toes­tem­ming te leveren.

Beëindiging/intrekking – U kunt de ont­vangst van onze nieuws­brief op elk moment beëin­di­gen, d.w.z. uw toes­tem­ming intrek­ken. Aan het ein­de van elke nieuws­brief vindt u een link waar­mee u zich kunt afmel­den voor de nieuws­brief. We kun­nen de uit­ge­schre­ven e‑mailadressen maxim­aal drie jaar bewa­ren op basis van onze legi­tie­me belan­gen voor­dat we ze ver­wij­de­ren, om te kun­nen bewi­j­zen dat er eer­der toes­tem­ming is gege­ven. De ver­werk­ing van deze gege­vens beperkt zich tot het doel van even­tue­le ver­de­di­ging tegen claims. Een indi­vi­dueel verz­oek tot ver­wij­de­ring is te allen tij­de moge­l­ijk, op voor­waar­de dat tege­li­jker­tijd het eer­de­re bes­ta­an van toes­tem­ming wordt beves­tigd. Hos­ting en e‑mailbezorging De door ons gebruik­te hos­ting­diens­ten die­nen om de vol­gen­de diens­ten te leve­ren: infra­struc­tuur- en plat­form­diens­ten, com­pu­ter­ca­pa­ci­teit, ops­la­gru­im­te en data­ba­se­diens­ten, e‑mailbezorging, bevei­ligings­diens­ten en tech­ni­sche onder­houds­diens­ten die wij gebrui­ken voor de explo­ita­tie van dit online aanbod.

Daar­bij ver­wer­ken wij, of onze hos­ting­pro­vi­der, voor­raad­ge­ge­vens, cont­act­ge­ge­vens, inhouds­ge­ge­vens, con­tract­ge­ge­vens, gebruiks­ge­ge­vens, meta- en com­mu­ni­ca­tie­ge­ge­vens van klan­ten, geïn­ter­es­se­er­den en bez­oe­kers van dit online­aan­bod op basis van onze legi­tie­me belan­gen in een effi­ci­ën­te en vei­li­ge leve­ring van dit online-aan­bod in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, onder f AVG in com­bi­na­tie met arti­kel 28 AVG (afs­lui­ting van een con­tract voor de ver­werk­ing van bestel­lin­gen) Verz­ame­ling van toe­gangs­ge­ge­vens en log­be­stan­den Wij, of onze hos­ting­pro­vi­der, verz­ame­len gege­vens over elke toe­gang op basis van onze legi­tie­me belan­gen in de zin van arti­kel 6, lid 1, onder f), AVG, tot de ser­ver waar­op deze dienst zich bevindt (zogen­aam­de ser­ver­log­be­stan­den). Tot de toe­gangs­ge­ge­vens beho­ren de naam van de bezoch­te web­site, bestand, datum en tijd van toe­gang, hoe­ve­el­heid over­ged­ra­gen gege­vens, mel­ding van suc­ces­vol­le toe­gang, brow­ser­ty­pe en ‑ver­sie, het bes­t­uri­ngs­sys­teem van de gebrui­ker, refer­rer-URL (de eer­der bezoch­te pagi­na), IP-adres en de aanvra­gen­de aanbieder.

Log­be­stand­in­for­ma­tie wordt om vei­lig­heids­re­de­nen (bij­vo­or­beeld om mis­bruik of frau­de te onderz­oe­ken) maxim­aal 7 dagen bewaard en ver­vol­gens ver­wij­derd. Gege­vens waar­van ver­de­re ops­lag ver­eist is voor bew­ijs­d­oel­ein­den, zijn uit­ges­lo­ten van ver­wij­de­ring tot­dat het betref­fen­de inci­dent defi­ni­tief is opge­hel­derd. Goog­le Ana­ly­tics Wij gebrui­ken Goog­le Ana­ly­tics, een web­ana­ly­se­dienst van Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ier­land (“ Goog­le”) ) een. Goog­le maakt gebruik van coo­kies. De door de coo­kie gegen­ere­er­de infor­ma­tie over het gebruik van het online­aan­bod door de gebrui­ker wordt door­ga­ans over­ge­bracht naar een ser­ver van Goog­le in de VS en daar opgeslagen.

Goog­le zal deze infor­ma­tie namens ons gebrui­ken om het gebruik van ons online­aan­bod door gebrui­kers te eva­lue­ren, om rap­por­ten over de acti­vi­tei­ten bin­nen dit online­aan­bod samen te stel­len en om ons ande­re diens­ten aan te bie­den die ver­band hou­den met het gebruik van dit online­aan­bod en inter­net­ge­bruik. Uit de ver­werk­te gege­vens kun­nen pseudo­ni­e­me gebrui­kers­pro­fie­len wor­den aangemaakt.

Wij gebrui­ken Goog­le Ana­ly­tics alleen met geac­ti­ve­er­de IP-anoni­mi­se­ring. Dit bete­kent dat het IP-adres van de gebrui­ker door Goog­le wordt inge­kort bin­nen lid­sta­ten van de Euro­pe­se Unie of in ande­re ver­drags­sta­ten bij de Overe­en­komst betref­fen­de de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te. Alleen in uit­zon­der­li­jke geval­len wordt het vol­le­di­ge IP-adres naar een ser­ver van Goog­le in de VS ver­zon­den en daar ingekort.

Het door de brow­ser van de gebrui­ker ver­zon­den IP-adres wordt niet samen­ge­voegd met ande­re gege­vens van Goog­le. Gebrui­kers kun­nen het ops­la­an van coo­kies voor­ko­men door hun brow­ser­soft­ware dienovere­en­koms­tig in te stel­len; Gebrui­kers kun­nen boven­di­en voor­ko­men dat Goog­le de door de coo­kie gegen­ere­er­de gege­vens over hun gebruik van het online­aan­bod verz­amelt en deze gege­vens door Goog­le ver­werkt, door de via de vol­gen­de link beschik­ba­re brow­ser­plug-in te down­loa­den en te instal­le­ren: http://​tools​.goog​le​.com/​d​l​p​a​g​e​/​g​a​o​p​t​o​u​t​?​h​l​=de.

Als we gebrui­kers om toes­tem­ming vra­gen (bij­vo­or­beeld als onder­deel van de toes­tem­ming voor coo­kies), is de wet­te­li­jke basis voor deze ver­werk­ing arti­kel 6, lid 1, onder a. AVG. Anders wor­den de per­so­on­lijke gege­vens van de gebrui­kers ver­werkt op basis van onze legi­tie­me belan­gen (dat wil zeg­gen inter­es­se in de ana­ly­se, opti­ma­li­sa­tie en eco­no­mi­sche werk­ing van ons online­aan­bod in de zin van arti­kel 6, lid 1, lit. f. AVG).

Voor zover gege­vens in de VS wor­den ver­werkt, wil­len wij u erop wij­zen dat Goog­le gecer­ti­fice­erd is onder de Pri­va­cy Shield-overe­en­komst en daar­mee garan­de­ert dat het zal vol­doen aan de Euro­pe­se wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming (https://​www​.pri​va​cys​hield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​0​1​L​5​A​A​I​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

Meer infor­ma­tie over het gege­vens­ge­bruik door Goog­le, instel­lin­gen en bez­waar­mo­ge­l­ijk­he­den vindt u in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van Goog­le (https://​poli​ci​es​.goog​le​.com/​p​r​i​v​acy) en in de instel­lin­gen voor de weer­ga­ve van adver­ten­ties door Goog­le (https://​adsset​tings​.goog​le​.com/​a​u​t​h​e​n​t​i​c​a​ted).

De per­so­on­lijke gege­vens van de gebrui­kers wor­den na 14 maan­den ver­wij­derd of geano­ni­mi­se­erd. Face­book-pixel, aan­ge­pas­te doel­groe­pen en Face­book-con­ver­sie Bin­nen ons online­aan­bod wordt de zogen­aam­de “Face­book-pixel” van het socia­le net­werk Face­book, dat wordt beheerd door Face­book Ire­land Ltd., 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Ier­land (“Face­book”).

Met behulp van de Face­book-pixel kan Face­book de bez­oe­kers van ons online­aan­bod bepa­len als doel­groep voor de weer­ga­ve van adver­ten­ties (zogen­aam­de “Face­book-adver­ten­ties”). Dienovere­en­koms­tig gebrui­ken we de Face­book-pixel om de Face­book-adver­ten­ties die we pla­atsen alleen weer te geven aan die Face­book-gebrui­kers die inter­es­se heb­ben getoond in ons online aan­bod of die bepaal­de ken­mer­ken heb­ben (bij­vo­or­beeld inter­es­se in bepaal­de onder­wer­pen of pro­duc­ten) op basis van de infor­ma­tie die ze web­sites bez­oe­ken) die wij naar Face­book ver­zen­den (zogen­aam­de “Cus­tom Audi­en­ces”). Met behulp van de Face­book-pixel wil­len we er boven­di­en voor zor­gen dat onze Face­book-adver­ten­ties overe­en­ko­men met de poten­tië­le inter­es­ses van de gebrui­kers en niet hin­der­li­jk over­ko­men. Met behulp van de Face­book-pixel kun­nen we ook de effec­ti­vi­teit van Face­book-adver­ten­ties begri­j­pen voor sta­tis­ti­sche en markt­on­derz­oeks­d­oel­ein­den, door te zien of gebrui­kers naar onze web­site wer­den door­ge­stu­urd nadat ze op een Face­book-adver­ten­tie had­den geklikt (zogen­aam­de “con­ver­sie”).

De gege­vens­ver­werk­ing door Face­book vindt pla­ats in het kader van het gege­vens­ge­bruiks­be­leid van Face­book. Dienovere­en­koms­tig alge­mene infor­ma­tie over de weer­ga­ve van Face­book-adver­ten­ties in de richt­li­j­nen voor gege­vens­ge­bruik van Face­book: https://​www​.face​book​.com/​p​o​l​icy. Spe­ci­fie­ke infor­ma­tie en details over de Face­book Pixel en hoe deze werkt, kun je vin­den in de Face­book-help­sec­tie: https://​www​.face​book​.com/​b​u​s​i​n​e​s​s​/​h​e​l​p​/​6​5​1​2​9​4​7​0​5​0​1​6​616.

Als we gebrui­kers om toes­tem­ming vra­gen (bij­vo­or­beeld als onder­deel van de toes­tem­ming voor coo­kies), is de wet­te­li­jke basis voor deze ver­werk­ing arti­kel 6, lid 1, onder a. AVG. Anders wor­den de per­so­on­lijke gege­vens van de gebrui­kers ver­werkt op basis van onze legi­tie­me belan­gen (dat wil zeg­gen inter­es­se in de ana­ly­se, opti­ma­li­sa­tie en eco­no­mi­sche werk­ing van ons online­aan­bod in de zin van arti­kel 6, lid 1, lit. f. AVG).

Face­book is gecer­ti­fice­erd onder de Pri­va­cy Shield-overe­en­komst en garan­de­ert daar­mee dat het zal vol­doen aan de Euro­pe­se wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming (https://​www​.pri​va​cys​hield​.gov/​p​a​r​t​i​c​i​p​a​n​t​?​i​d​=​a​2​z​t​0​0​0​0​0​0​0​G​n​y​w​A​A​C​&​s​t​a​t​u​s​=​A​c​t​ive).

U kunt bez­waar maken tegen de verz­ame­ling door de Face­book-pixel en het gebruik van uw gege­vens voor de weer­ga­ve van Face­book-adver­ten­ties. Om in te stel­len wel­ke soor­ten adver­ten­ties u bin­nen Face­book wor­den getoond, kunt u naar de door Face­book inge­stel­de pagi­na gaan en daar de ins­truc­ties vol­gen over de instel­lin­gen voor op gebruik geba­se­er­de adver­ten­ties: https://​www​.face​book​.com/​s​e​t​t​i​n​g​s​?​t​a​b​=​ads. De instel­lin­gen zijn plat­for­mon­af­han­ke­li­jk, wat bete­kent dat ze op alle appa­ra­ten wor­den toe­ge­past, zoals desk­top­com­pu­ters of mobie­le apparaten.

U kunt zich ook afmel­den voor het gebruik van coo­kies, die wor­den gebruikt om het bereik te meten en voor recla­med­oel­ein­den, via de deac­ti­ve­rings­pa­gi­na van het Net­work Adver­ti­sing Initia­ti­ve (http://​optout​.net​work​ad​ver​ti​sing​.org/) en ook de Ame­ri­kaan­se web­site (http://​www​.abou​ta​ds​.info/​c​h​o​i​ces) of de Euro­pe­se web­site (http://​www​.you​ron​line​choices​.com/​u​k​/​y​o​u​r​-​a​d​-​c​h​o​i​c​es/).Online-aan­we­zig­heid op socia­le media Wij onder­hou­den online-aan­we­zig­heid bin­nen socia­le net­wer­ken en plat­forms om te kun­nen com­mu­ni­ce­ren met klan­ten, geïn­ter­es­se­er­den en gebrui­kers die daar actief zijn en om hen te infor­me­ren over onze diensten.

Wij wil­len u erop wij­zen dat gebrui­kers­ge­ge­vens bui­ten de Euro­pe­se Unie kun­nen wor­den ver­werkt. Dit kan risico’s voor gebrui­kers met zich mee­bren­gen, omdat het bij­vo­or­beeld moei­li­jker kan wor­den om de rech­ten van gebrui­kers af te dwin­gen. Met betrek­king tot Ame­ri­kaan­se aan­bie­ders die zijn gecer­ti­fice­erd onder het Pri­va­cy Shield wil­len wij erop wij­zen dat zij zich daar­mee verp­lich­ten om te vol­doen aan de EU-nor­men voor gegevensbescherming.

Boven­di­en wor­den gebrui­kers­ge­ge­vens door­ga­ans ver­werkt voor markt­on­derz­oek en recla­med­oel­ein­den. Er kun­nen bij­vo­or­beeld gebruiks­pro­fie­len wor­den aan­ge­ma­akt op basis van gebrui­kers­ged­rag en de daa­ruit voort­v­loei­en­de inter­es­ses van de gebrui­ker. De gebruiks­pro­fie­len kun­nen op hun beurt bij­vo­or­beeld wor­den gebruikt om bin­nen en bui­ten de plat­forms adver­ten­ties te pla­atsen die ver­moe­de­li­jk overe­en­ko­men met de inter­es­ses van de gebrui­kers. Voor deze doel­ein­den wor­den door­ga­ans coo­kies op de com­pu­ters van de gebrui­kers opgesla­gen, waa­r­in het gebruiks­ged­rag en de inter­es­ses van de gebrui­kers wor­den opgesla­gen. Boven­di­en kun­nen gege­vens ook wor­den opgesla­gen in de gebruiks­pro­fie­len, onge­acht de appa­ra­ten die door de gebrui­kers wor­den gebruikt (vooral als de gebrui­kers lid zijn van de betref­fen­de plat­forms en daar­op zijn ingelogd).

De ver­werk­ing van de per­so­on­lijke gege­vens van gebrui­kers is geba­se­erd op onze legi­tie­me belan­gen bij het effec­tief infor­me­ren van gebrui­kers en het com­mu­ni­ce­ren met gebrui­kers in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, let­ter f van de AVG. Als de gebrui­kers door de betref­fen­de plat­for­ma­an­bie­ders om hun toes­tem­ming voor de hier­bo­ven beschre­ven gege­vens­ver­werk­ing wor­den gev­raagd, is de wet­te­li­jke basis voor de ver­werk­ing arti­kel 6, lid 1, let­ter a., arti­kel 7 AVG.

Voor een gede­tail­le­er­de beschrij­ving van de betref­fen­de ver­werk­ing en de bez­waar­mo­ge­l­ijk­he­den (opt-out) ver­wi­j­zen wij naar de infor­ma­tie van de hie­ron­der gelink­te aanbieders.

Ook bij verz­oe­ken om infor­ma­tie en het doen gel­den van gebruiks­rech­ten wil­len wij u erop wij­zen dat deze het meest effec­tief bij de aan­bie­ders kun­nen wor­den uit­ge­oefend. Alleen de aan­bie­ders heb­ben toe­gang tot gebrui­kers­ge­ge­vens en kun­nen pas­sen­de maat­re­ge­len nemen en direct infor­ma­tie ver­strek­ken. Mocht u toch nog hulp nodig heb­ben, dan kunt u cont­act met ons opnemen.

nl_NLNeder­lands