Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Zijn glutenvrije granen gezond?

Is glu­ten­vrij gra­an een gezond voe­dings­mid­del met gene­zen­de eigenschap­pen? Men­sen reage­ren heel ver­schil­lend op bepaal­de gra­an­so­or­ten. Maar waa­rom is dat zo? En wel­ke gra­an­so­or­ten zijn het gezondst? 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Glu­ten­vri­je gra­nen voe­den geen ziek­te­ver­wek­kers. We hoe­ven ons dus geen zor­gen te maken over gierst, qui­noa, brui­ne rijst of haver­mout die ziek­te­ver­wek­kers als strep­to­kok­ken of EBV voe­den. Maar er zijn nog meer rede­nen om ervan af te zien.

Glutenvrije granen zijn geen medicinale voedingsmiddelen

Gra­nen nemen vaak veel ruim­te in beslag op ons bord (en dus in onze maag), wat beter zou kun­nen wor­den gebruikt met meer gene­zen­de voe­dings­mid­de­len. Vooral als we bij­zon­der gezond wil­len eten, ver­lie­zen we ruim­te voor meer voe­dings­ri­jke voe­dings­mid­de­len zoals blad­groen­ten en fruit. Als we ’s och­tends een kom gra­nen eten, laten we tege­li­jker­tijd een paar bana­nen of twee of drie ach­ter­we­ge Appels.

Hoe­wel gra­nen ook zeer voed­zaam zijn, bevat­ten ze niet de gene­zen­de fyto­che­mi­cal­iën, anti­oxidan­ten en spo­ren­ele­men­ten van een bes appels of een bana­an. Boven­di­en heeft het geen anti­bac­te­rië­le of anti­vi­ra­le eigenschap­pen. Maar deze zijn onge­loo­f­li­jk belan­gri­jk voor ons om ons­zelf te bevrij­den van chro­ni­sche ziekten.

Ongunstige combinatie van glutenvrije granen met vet

Een nog gro­te­re reden om gra­nen te ver­mij­den is de manier waar­op ze omga­an met vet­ten. Het is niet gebrui­keli­jk dat we onze gra­nen eten zon­der radi­caal­vet. Een toast (gra­nen) met avo­ca­do (Vet) is een onguns­ti­ge com­bi­na­tie. Ande­re voor­beel­den zijn haver­mout met pin­da- of aman­del­bo­ter, knap­pe­ri­ge mues­li met melk, eiwitr­epen, sand­wi­ches met kip of pas­ta met olie.

Ook al ver­mij­den we radi­cale vet­ten in een gra­an­m­aal­tijd, het is waar­schi­jn­li­jk nog niet zo lang gele­den sinds de laats­te vet­te maal­tijd. Als we bij­vo­or­beeld ont­be­ten met yoghurt of eie­ren, wordt dit nog ver­teerd als we als lunch onze qui­no­a­sa­la­de eten. Het pro­bleem dat hier­door ont­staat is insulineresistentie.

Lange verteringstijd van glutenvrije granen

Zowel vet als gra­nen heb­ben veel tijd nodig om ver­teerd te wor­den. Het vet uit kip, avo­ca­do, bot­ten­bouil­lon, noten en zaden, olie, boter of melk bli­jft daar­door enke­le uren in de bloed­ba­an aan­we­zig. Het pro­ces van het ver­te­ren van de com­ple­xe kool­hy­dra­ten van het gra­an kost min­der tijd. Toch is de ver­te­ring­s­tijd van vier tot zes uur (afhan­ke­li­jk van de dicht­heid en por­tie­groot­te) nog steeds lang. Dit lan­ge afbra­akpro­ces wordt door velen als iets posi­tiefs gezi­en, omdat het het lichaam over een lang­e­re peri­ode van brand­stof zou voorzien.

Probleem met insulineresistentie

De waar­heid is: com­ple­xe kool­hy­dra­ten wor­den afge­bro­ken tot sui­ker. Als er vet in de bloed­ba­an aan­we­zig is, dan is de com­bi­na­tie vet + sui­ker. Dit is de ech­te oor­zaak van insu­li­ne­re­sis­ten­tie. Sui­ker hecht zich aan insu­li­ne om in de cel­len te komen. Hoge bloed­vet­ten zijn ech­ter ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het voor­ko­men dat sui­ker de cel­len bin­nen­dringt. Dit komt omdat vet een deel van de insu­li­ne absor­be­ert en voor­komt dat de sui­ker zich aan de insu­li­ne bindt. Het gevolg is dat er meer insu­li­ne moet wor­den aan­ge­ma­akt. Dit leidt er op zijn beurt toe dat de alv­lees­klier per­ma­nent ver­zwakt raakt. Zwe­ten, opvlie­gers, lich­te dui­ze­lig­heid, fluc­tue­ren­de ener­gie­ni­veaus, con­stant hon­ger­ge­v­oel, zwel­ling en mil­de tril­lin­gen kun­nen het gevolg zijn.

We mogen onze gra­an­m­aal­tij­den dus alleen eten, geï­so­leerd van radi­cale vet­ten! 

Trou­wens, fruit is geen com­ple­xe kool­hy­dra­ten. De fruc­to­se komt zeer snel in de bloed­ba­an en orga­nen en is bin­nen een uur ver­bruikt. Als u een gro­te fruitm­aal­tijd (bij­vo­or­beeld meer­de­re bana­nen) in één keer eet, kan de opna­me twee tot drie uur duren. 

Fruit vormt niet het­z­elf­de risi­co op insu­li­ne­re­sis­ten­tie als gra­nen. Zelfs als er vet in de bloed­ba­an zit, kan insu­li­ne zich gemak­ke­li­jker aan de sui­ker bin­den dan gra­nen en deze naar de cel­len trans­port­e­r­en. Wil je dus een maal­tijd eten met een com­bi­na­tie van sui­ker + vet, dan gebruik je bij voor­keur een stuk fruit als sui­ker­bron. Met ande­re woor­den: het is veel beter om een appel met pinda­kaas te eten dan haver­mout met pindakaas.

Gierst en glutenvrije haver zijn de beste keuzes

Als je niet zon­der gra­nen wilt, zijn gierst- en haver­vl­ok­ken de bes­te keu­ze. Zorg ervo­or dat de haver als glu­ten­vrij is geë­ti­ket­teerd. Hoe­wel haver van natu­re glu­ten­vrij is, kan de ver­werk­ing ervo­or zor­gen dat ze bes­met raken.

Quinoa

Qui­noa is een gezond gra­an, maar moei­li­jker ver­teer­baar dan gierst en haver­mout. Het krast de darm­wand, wat bete­kent dat het pro­ble­men kan vero­orza­ken bij men­sen met darm­a­an­doe­nin­gen. Als je je lichaam op een zach­te en helen­de manier wilt ont­gif­ten, moet je qui­noa een tijd­je vermijden.

Glutenvrije granen zijn niet verantwoordelijk voor de symptomen

Aan­han­gers van popu­lai­re dië­ten zoals het keto­ge­ne die­et gel­oven dat gra­nen zelf slecht voor ons zijn. Dat is niet pre­ci­es cor­rect. Hoe­wel het waar is dat gra­nen die glu­ten bevat­ten, bijd­ra­gen aan onze sym­pto­men, geldt dit niet voor glu­ten­vri­je gra­nen. Het is eer­der de onguns­ti­ge com­bi­na­tie van com­ple­xe kool­hy­dra­ten (gra­nen) en vet­ten die een nega­tie­ve invloed heeft op onze gezondheid.

Granen en spijsverteringsproblemen

Veel men­sen mel­den spijs­ver­te­rings­pro­ble­men als ze vet­ten met gra­nen com­bi­ne­ren. De reden is dat door deze onguns­ti­ge com­bi­na­tie er meer maag­zuur en gal gepro­du­ceerd moet wor­den. Als onze lever ech­ter al ver­zwakt is door ziek­te­ver­wek­kers, gif­ti­ge zwa­re meta­len en een ‘vetrijk/eiwitrijk’ die­et en het maag­zuur en de alv­lees­klier niet meer zo sterk zijn, dan ver­loopt dit moei­li­jke spijs­ver­te­ringspro­ces niet optim­aal. Als gevolg hier­van beg­int voed­sel in het darm­ka­naal te rot­ten. Ziek­te­ver­wek­kers kun­nen in een der­ge­li­jke omge­ving gemak­ke­li­jk gedijen. Het resultaat is een gev­oel van vol­heid, mis­se­li­jk­heid, obs­ti­pa­tie of maagpijn.

Conclusie

Als je je gene­zing naar een hoger niveau wilt til­len, kan het schrap­pen van alle gra­an­pro­duc­ten (behal­ve gierst en haver) je hier­bij hel­pen. Je kunt je gra­nen bij­vo­or­beeld ver­van­gen door aard­ap­pelen. Deze heb­ben, in tegen­stel­ling tot gra­nen, anti­vi­ra­le eigenschap­pen. Als je een stap ver­der wilt gaan op je gene­zings­pad, kun je ook alle gra­nen vol­le­dig ver­mij­den. Dit zou je spijs­ver­te­ringsstel­sel een pau­ze geven en tege­li­jker­tijd ruim­te maken voor nut­ti­ger voedsel.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands