Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Bijdragen van selderiesap & Co

Duit­sta­li­ge blog­ar­ti­kelen en ver­ta­lin­gen over sel­de­r­ij­sap, voe­dings­sup­ple­men­ten, de kracht van groen­ten en fruit en com­pas­sie en nog veel meer.

Sapcentrifuge Hurom 330P op tafel
Mijn erva­rin­gen met de Hurom H330P 

Deze sap­cen­tri­fu­ge inspi­re­ert mij elke dag. Het is veel snel­ler dan wel­ke slo­wjui­cer dan ook die ik ken. Sel­de­r­ij­sap is mak­ke­li­jk te maken, zelfs kom­kom­mers zijn voor hem geen pro­bleem. Zelfs bij gro­te­re hoe­ve­el­he­den ver­st­opt het niet. DE H330P is een dui­de­li­jke aan­ra­der voor iede­reen die veel sap maakt! 

Omega sapcentrifuge MM1500 voor het maken van hummus
Maak hum­mus met de Ome­ga sap­cen­tri­fu­ge MM1500 

Met de Ome­ga sap­cen­tri­fu­ge MM1500 kun je ook hum­mus maken en de hoe­ve­el­heid vet en zout indi­vi­dueel rege­len. Je kunt op elk moment zon­der veel moei­te ver­se hum­mus kri­j­gen met de krui­den en hoe­ve­el­heid vet naar keuze. 

Sel­de­rie­sap maken met de Ome­ga MM1500 

De Ome­ga sap­cen­tri­fu­ge MM1500 is ide­aal om de maxi­ma­le hoe­ve­el­heid sel­de­rie­sap uit sten­gels bleek­sel­de­rie te per­sen. Het is ook gemak­ke­li­jk te gebrui­ken en gemak­ke­li­jk scho­on te maken. 

Kom rood zout
Zout en de schade­li­jke effec­ten ervan 

Hoe­wel zeezout en Hima­la­yazout voedzame zou­ten zijn met een hoog miner­aal­ge­hal­te, is over­ma­tig zout­ge­bruik zeer schade­li­jk. Het is daa­rom ver­stan­dig om spaar­zaam met zout om te gaan. voor som­mi­ge men­sen is het zelfs een vol­le­di­ge verzaking. 

Etherische olie in waterkom
Essen­tië­le oliën – veilig? 

Essen­tië­le oliën zijn onder veel men­sen erg popu­lair gewor­den en het gebruik ervan is niet alleen extern maar ook intern. Ont­dek wat u moet weten over dit veel voor­ko­men­de gebruik en de lan­ge­ter­mi­j­nef­fec­ten ervan. 

Koffieklysma? 

Er is een alge­mene over­tui­ging dat het kof­fieklys­ma goed is voor de ont­gif­ting van de lever. Dit arti­kel waar­schuwt voor de schade­li­jke effec­ten van het kof­fieklys­ma, vooral met betrek­king tot de lever. 

Ingrediënten voor het recept voor selderiesap
Recept voor sel­de­r­ij­sap: zo doe je het goed! 

Sel­de­rie­sap is een wereld­wij­de beweging gewor­den die steeds popu­lair­der wordt. In dit sel­de­rie­sa­pre­cept leer je hoe je het waar­de­vol­le sap zelf kunt maken, wan­neer je het het bes­te kunt drin­ken en wat je er zeker niet mee moet doen. 

Glas Brain Detox Tonic en glas kokoswater
Hersendetox-tonic 

Fer­men­ter­en­de ammo­ni­ak­gas­sen, die ont­s­ta­an door ver­rot­tingspro­ces­sen in de darm vero­or­za­akt door rot­ten­de eiwit­ten en vet­ten, kun­nen ook de her­senen berei­ken. Een ont­gif­ting­sa­an­be­ve­ling is deze tweed­e­li­ge Brain Detox Tonic, die gif­stof­fen uit het lichaam verwijdert. 

Open de kokosnoot met een glas kokoswater
Kokosnootwater 

De gezond­heids­vo­or­de­len van kokos­wa­ter zijn zeer divers. Het wordt aan­be­vo­len voor hart­ziek­ten, huid­ziek­ten, voor een bete­re hydrat­a­tie, hoge bloeddruk, mul­ti­ple scle­ro­se, Par­kin­son en ook voor gewichtsverlies. 

B12-schoktoepassing
B12 schok 

Een vit­ami­ne B12-tekort kan snel opt­re­den. Daa­rom wordt het gebruik van een vit­ami­ne B12-shock aan­be­vo­len na stress, onge­luk­ken, alco­hol­ge­bruik, ont­hou­ding van cafeï­ne en meer. 

Pot met propolis shock-applicatie
Propolis-schok 

De pro­po­lis-shock­toe­pas­sing helpt het lichaam te ondersteunen. 

Glas met Goldenseal shock-applicatie
Goldenseal-schok 

Voor het vers­ter­ken van het lichaam wordt de Gol­den­se­al shock­toe­pas­sing aanbevolen. 

Potje tijm thee shock applicatie
Tijm thee shock 

De tijm­t­hee-shock-toe­pas­sing wordt aan­be­vo­len om het lichaam te versterken. 

Kom met lupine
Is de (zoe­te) lupi­ne volgzaam? 

Wordt lupi­ne aan­be­vo­len? Het wordt steeds popu­lair­der en je vraagt je af of het mis­schien wel een geschik­te ver­van­ger zou kun­nen zijn voor de no-food soja? 

Werper citroenwater
Citroenwater 

Citroen­wa­ter is een essen­tie­el onder­deel van je och­tendrou­ti­ne. Het revi­ta­li­se­ert kra­an- en fles­sen­wa­ter, heeft tal van voor­de­len voor het lichaam en is een essen­tie­el hulp­mid­del in de voe­ding voor een goe­de gezondheid. 

Inzicht in de symptoom-gifrelatie 

Wat gebe­urt er wer­ke­li­jk in ons lichaam als we te maken heb­ben met chro­ni­sche ziek­te­sym­pto­men? In dit arti­kel leer je meer over de rela­tie tus­sen gif­stof­fen en ziektesymptomen. 

Mis­schien is het geen supplementengevoeligheid! 

Heeft u het gev­oel dat u sup­ple­men­ten niet goed ver­draagt? In veel geval­len is deze veronder­stel­ling onge­grond. Dit arti­kel helpt u uw sym­pto­men te clas­si­fi­ce­ren en laat u zien hoe u uw reac­ties op sup­ple­men­ten kunt testen. 

Kliswortel op houten tafel
Effec­ten en gebruik van kliswortel 

In Japan is klis­wor­tel een alle­da­agse groen­te. Bur­dock is nu wijd­ver­s­preid over de hele wereld. Maar hoe kun­nen we de gene­zen­de wortel pre­ci­es gebruiken? 

Maakt uw ziek­te u boos? 

Als u al lang­e­re tijd last heeft van een chro­ni­sche ziek­te, dan is het begri­j­pe­li­jk als u daar boos over bent. Lees in dit arti­kel hoe u kunt voor­ko­men dat deze woe­de uw ziek­te ver­er­gert door de gif­tig­heid ervan en hoe u de kracht ervan ook in posi­tie­ve kana­len kunt kanaliseren. 

7 sleu­tels tot de kracht van de zomerzon 

De zon is een krach­ti­ge gene­zer als we weten hoe we haar kracht op de juis­te manier kun­nen gebrui­ken. Ont­dek in dit arti­kel wel­ke voor­de­len u kunt halen uit de kracht van de zon en hoe u uzelf tegen over­daad kunt beschermen. 

Appartement voor vakanties die voldoen aan Anthony William
Con­for­me vakan­tie in Beieren 

Een vakan­tie in Zwie­sel in het Bei­er­se Woud kan zo ont­span­nend en verkwik­kend zijn. Een kort erva­rings­vers­lag voor iede­reen die nog op zoek is naar een geschik­te accom­mo­da­tie om te ontspannen. 

Kraan met glas
Welk water drinken? 

Het onder­werp water is zeer divers en gaat vaak gepaard met veel vraag­te­kens: wel­ke pH-waar­de moet water heb­ben? Hoe kan ik mijn water het bes­te fil­te­ren? Dit arti­kel is bed­oeld om u een over­zicht te geven van het onder­werp water.

Havermout met houten lepel
Waar moet ik op let­ten bij havermout? 

Veel bak­re­cep­ten die hiera­an vol­doen, bevat­ten haver­vl­ok­ken, omdat haver een all­roun­der bli­jkt te zijn in een glu­ten­vrij die­et. Er zijn ech­ter een paar din­gen waar­mee u reke­ning moet hou­den als het om haver gaat.

Gistvlokken in houten kom
Vol­doen edel­gist­vl­ok­ken aan de eisen? 

Tegenwo­or­dig is de vega­nis­ti­sche keu­ken niet meer voor te stel­len zon­der gist­vl­ok­ken. Hun pit­ti­ge en vaak kaa­sach­ti­ge smaak maakt het gebruik ervan zo popu­lair. Boven­di­en wor­den ze steeds meer een trend van­we­ge hun ver­meen­de gezond­heids­vo­or­de­len, maar dit is ten onrechte! 

Kokosmelk gemaakt volgens Anthony William
Hoe maak ik zelf kokosmelk? 

Vega­nis­ti­sche mel­kal­ter­na­tie­ven zijn tren­dy en vul­len de schap­pen van super­mark­ten. Deze alter­na­tie­ve pro­duc­ten zijn ech­ter niet auto­ma­tisch gezond, omdat er vaak aller­lei toevoe­gin­gen wor­den gebruikt. Hier lees je hoe je zelf kokos­melk kunt maken. 

Verscheidenheid aan aardappelen in de mono-eetkuur
80 dagen aardappel-mono-eetkuur 

In dit erva­rings­vers­lag over de 80-daagse aard­ap­pel-mono-eet­kuur beschri­jft de auteur waa­rom zij voor deze kuur heeft geko­zen en waa­rom ze deze zeker zal herhalen. 

Avocado-olie in glazen karaf
Avocado-olie 

Is avo­ca­do-olie een gezon­de olie? Dit arti­kel zal licht wer­pen op hoe gezond de olie wer­ke­li­jk is en waa­rom het belan­gri­jk is om onder­scheid te maken tus­sen avo­ca­do-olie en hele avocado’s.

Aloë vera bladeren
Aloë vera 

Aloë vera is een van de ouds­te genees­krach­ti­ge plan­ten en staat vooral bekend als een waar won­der­middel voor de huid. In dit arti­kel ont­dek je waa­rom de nut­ti­ge eigenschap­pen van aloë vera veel ver­der rei­ken dan de huid, en nog veel meer.

Niveaus van gene­zing: de 5 niveaus zon­der voedsel 

Bent u nieuw op het gebied van con­for­me voe­ding en weet u niet zo goed waar u moet begin­nen? Of bent u al meer bekend met de infor­ma­tie en wilt u graag ver­der­ga­an met de fasen van gene­zing? Hier vindt u bege­lei­ding voor uw vol­gen­de stappen. 

Pot met bakolie
Olie trekken? 

Er wordt gezegd dat olietrek­ken een uiterst posi­tief effect heeft op de tand- en mond­ge­zond­heid. Maar kan het posi­tie­ve effect wor­den beves­tigd? Of is het zelfs schadelijk? 

Glas met agavesiroop en lepel
Agavesiroop 

30 jaar gele­den was aga­ve­si­roop in Duit­s­land nog een ech­te zel­dzaam­heid, maar tegenwo­or­dig is het niet meer weg te den­ken uit elke super­markt. Maar is de sui­ker­ver­van­ger vanuit gezond­heids­per­spec­tief een reëel alter­na­tief voor nor­ma­le huishoudsuiker?

Hui­len en de bijnieren 

‘Hui­len is een manier om ons­zelf te bevrij­den van vast­zit­ten­de emo­ties.’ ‘Hui­len helpt ons om oude trauma’s ein­de­li­jk los te laten.’ In dit arti­kel ont­dek je waa­rom men­sen (vooral chro­nisch zie­ke men­sen) wor­den afge­schrikt door het voort­du­rend vri­j­ko­men van adre­na­line en het zijn juist zul­ke over­tui­gin­gen die gene­zing in de weg kun­nen staan.

Luzernespruiten kweken in de spruittoren
Het kwe­ken van alfalfaspruiten 

Het kwe­ken van alfal­fasprui­ten is niet moei­li­jk en ver­eist slechts een beet­je geduld, omdat de sprui­ten een rela­tief lan­ge gro­ei­pe­ri­ode van 7 dagen tot aan de oogst ken­nen. Iede­reen kan deze waar­de­vol­le sprui­ten goed­koop en gemak­ke­li­jk in eigen huis kweken. 

nl_NLNeder­lands