Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Zelf tincturen maken

Ben je geïn­ter­es­se­erd in het maken van je eigen tinc­tu­ren om wat geld te ver­die­nen? Voe­dings­sup­ple­men­ten ops­la­an? In dit arti­kel wordt stap voor stap uit­ge­legd waar je op moet let­ten bij het maken van tincturen. 
Zelf tincturen maken met brandnetels

Glycerine is beter dan alcohol

Gly­ce­ri­ne is, net als alco­hol, zowel vet- als watero­plos­baar. Dit maakt het ide­aal voor het maken van je eigen tinc­tu­ren om een breed sca­la aan waar­de­vol­le ingre­diën­ten uit plan­ten vrij te maken.

Bij­ko­men­de voordelen

 • aan­ge­na­me, zoe­te smaak
 • geschikt voor zwan­ge­re vrou­wen en kinderen
 • lan­ge duurzaamheid
 • lich­te anti­mi­cro­bië­le werking
 • con­ser­ve­er­middel

Alco­hol wordt vaak gebruikt om je eigen tinc­tu­ren te maken:

 • Alco­hol in tinc­tu­ren is mee­s­tal afkoms­tig van maïs en is daa­rom GMO-veront­rei­nigd, zelfs als het bio­lo­gisch is.
 • Deze tinc­tu­ren voe­den dus alle ziek­te­ver­wek­kers die ach­ter chro­ni­sche klach­ten zitten.
 • Zelfs als de alco­hol niet afkoms­tig is van maïs (bij­vo­or­beeld drui­ven­al­co­hol), dringt de alco­hol door in het kruid en ver­nie­tigt de voor­de­len ervan.
 • Boven­di­en bescha­digt alco­hol altijd de lever en ver­zwakt het immu­un­sys­teem (vgl. Rei­ni­gen om te gene­zen (pag. 478)).

Zelf tincturen maken is niet moeilijk

Alles wat je nodig hebt is:

Stap voor stap naar je eigen tinctuur

 1. Oogst het kruid dat bed­oeld is voor de tinc­tuur (je kunt ook gekoch­te bio­lo­gi­sche krui­den gebrui­ken). De krui­den kun­nen zowel vers als gedr­oogd wor­den gebruikt.
 2. Ver­werk het kruid zo snel moge­l­ijk. Hoe meer tijd er ver­stri­jkt na de oogst, hoe min­der guns­tig het kruid is. Het bes­te zijn pot­ten met wij­de hals (bij­vo­or­beeld weck­pot­ten van 1 liter) die ook goed afges­lo­ten kun­nen wor­den. Snijd het kruid voo­r­af fijn, zodat er zove­el moge­l­ijk in de pot past.
 3. Nu giet je je kruid ero­ver Gly­ce­ri­ne en gezuiverd water tot het glas tot de rand vol is. U kunt de ver­hou­ding van 60 %-gly­ce­ri­ne tot 40 %-water als richt­li­jn gebruiken.
 4. Label uw pot met de naam van het kruid + datum.
 5. Schud de tinc­tuur mins­tens één keer per dag goed. Hier­door komt de gly­ce­ri­ne in beweging en wordt deze beter door het kruid opgenomen.
 6. Afhan­ke­li­jk van het kruid is je tinc­tuur bin­nen 2 weken tot 2 maan­den klaar.
 7. Nu moet je de gro­ve ingre­diën­ten eruit zeven. Je kunt bij­vo­or­beeld een kof­fie­fil­ter of een noten­melk­zak­je gebruiken.
 8. De res­teren­de vlo­ei­s­tof is je vol­too­ide tinc­tuur. Indi­en nodig kunt u ze in klei­ne don­ke­re gla­zen fles­jes doen en ze later met een pipet meenemen.
 9. Ook moet u de klei­ne fles­jes zorg­vul­dig labelen (naam van het kruid + pro­duc­tie­da­tum). Zo kun je de duurzaam­heid later beter inschatten.

Waar­schu­wing! Pas op, het voelt alsof 99 % van de gly­ce­ri­ne­pro­duc­ten op de markt uit no-foods bes­ta­an en daa­rom uiteraard niet geschikt zijn voor con­for­me tinc­tu­ren! Het ziet er anders uit Kasi­mir + Lie­se­lot­te uit, er is con­for­me gly­ce­ri­ne bio­lo­gi­sche kwa­li­te­it kopen, ide­aal voor het pro­du­ce­ren van uw eigen, con­for­me tincturen:

Zelf tincturen maken 1
Bestel bio­lo­gi­sche glycerine

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands