Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Inzicht in de symptoom-gifrelatie

Wat gebe­urt er wer­ke­li­jk in ons lichaam als we te maken heb­ben met chro­ni­sche ziek­te­sym­pto­men? In dit arti­kel leer je meer over de rela­tie tus­sen gif­stof­fen en ziektesymptomen. 

Sym­pto­men van chro­ni­sche ziek­ten zijn onge­loo­f­li­jk frus­tre­rend – en gene­zing van deze sym­pto­men gebe­urt niet altijd zo snel als we zou­den wil­len. Dus wat gebe­urt er wer­ke­li­jk in ons lichaam als we te maken heb­ben met chro­ni­sche ziek­te­sym­pto­men? Laten we eens kijken naar de rela­tie tus­sen sym­p­toom en vergif.

De relatie tussen symptoom en gif

We weten dat sym­pto­men van chro­ni­sche ziek­ten wor­den vero­or­za­akt door een com­bi­na­tie van bloot­stel­ling aan virus­sen en gif­stof­fen. Als we allem­aal virus­sen en gifstoffen/gifstoffen in ons lichaam heb­ben, waa­rom ver­to­nen som­mi­ge men­sen dan sym­pto­men van chro­ni­sche ziek­ten en ande­re niet?

Het is belan­gri­jk om te erken­nen dat elke per­so­on een ande­re hoe­ve­el­heid gif­stof­fen in zijn lichaam heeft. Als je wei­nig gif­stof­fen hebt, heb je geen sym­pto­men. Zelfs als de gif­stof­fen toe­ne­men, heb je nog steeds geen symptomen.

Wanneer verschijnen de symptomen?

U heeft pas klach­ten als uw lever­alarm afgaat. Wan­neer uw lever zo vol zit met gif­stof­fen en gif­stof­fen dat hij deze niet lan­ger vei­lig kan ops­la­an en effec­tief uit uw lichaam kan verwijderen.

Naar­ma­te uw toxi­ne­ni­veaus blij­ven sti­j­gen, zult u steeds meer sym­pto­men erva­ren. Deze sym­pto­men zijn de manier waar­op uw lichaam u op een pro­bleem waar­schuwt. Ze zijn je inner­li­jke alarm dat je dwingt om op te let­ten en iets te veranderen.

Waarom verdwijnen mijn symptomen niet onmiddellijk als ik de informatie ga toepassen?

Als u de infor­ma­tie toe­past en beg­int met ont­gif­ten en gene­zen, zult u niet nood­za­ke­li­jker­w­ijs onmid­del­li­jke ver­licht­ing van de sym­pto­men erva­ren. Omdat op het punt waar­op uw lichaam sym­pto­men beg­int te ver­to­nen, u al zeer hoge toxi­ne-/gif­ni­veaus heeft. Om deze sym­pto­men te ver­lich­ten, moet u uw toxi­ne­ni­veaus vol­doende ver­la­gen zodat uw lever weer goed kan func­tione­ren. U moet een punt in uw gene­zing berei­ken waar­op u bent begon­nen uw lever te rei­ni­gen van de over­daad aan gifstoffen.

Wanneer ben ik symptoomvrij?

Wan­neer u ein­de­li­jk het punt bereikt waar­op u een deel van de gif­ti­ge lading uit uw lever ver­wij­dert, zult u zien dat uw sym­pto­men lang­zaam ver­dwi­j­nen. Wan­neer de gif­con­cen­tra­tie laag genoeg is en het lever­alarm niet meer afgaat, voelt u zich beter.

Blijf in de wetenschap dat je aan het genezen bent

Wan­neer u de infor­ma­tie beg­int toe te pas­sen, pro­be­er dan niet gefrus­tre­erd te raken en te den­ken dat de rei­ni­ging die u doet en de gezon­de levens­sti­jl niet wer­ken. Het werkt, je moet alleen veel gif­stof­fen ont­gif­ten. Na ver­loop van tijd zul je een afna­me van de sym­pto­men mer­ken, en dit zal je aan­moe­di­gen om de detox te verdiepen.

Wan­neer de eers­te sym­pto­men ver­dwi­j­nen, voelt u zich gemo­ti­ve­erd om door te gaan. U kunt uw gene­zing blij­ven ver­diepen, zelfs als u geen sym­pto­men meer voelt. Er is geen boven­grens aan hoe diep je kunt gene­zen. Wij heb­ben er elke dag mee te maken Onver­ge­ving­sgezin­de vier te doen, en daa­rom is het zo belan­gri­jk om een gene­zen­de levens­sti­jl te lei­den, zelfs als u zich sym­p­toom­vrij voelt.

Moet ik ooit stoppen met ontgiften?

Wan­neer u van uw sym­pto­men af beg­int te komen, zult u zich gewel­dig voelen. Maar wil je daar blij­ven? Of wil je dieper gene­zen? Want als je een­m­aal van de sym­pto­men af bent, wat gebe­urt er dan als je wordt bloot­ge­steld aan meer gif­stof­fen? Dit zal opnieuw sym­pto­men vero­orza­ken en u zult waar­schi­jn­li­jk een adre­na­lin­e­kick kri­j­gen omdat u zich gefrus­tre­erd voelt omdat uw sym­pto­men weer zijn opge­do­ken. Hoe lan­ger u aan gene­zing besteedt, hoe klei­ner de kans dat uw sym­pto­men terug­ke­ren, zelfs als u wordt bloot­ge­steld aan onvo­or­ziene toxi­sche stress.

Veel men­sen con­cen­tre­ren zich tij­dens het gene­zen op het feit dat ze niet meteen beter zul­len wor­den. Dan wor­den ze emo­tio­neel en wordt het per­so­on­lijk, waar­door ze last kri­j­gen van adre­na­line. Deze adre­na­lin­e­kick brengt haar nog ver­der terug.

Het is belan­gri­jk dat men­sen dit diep begri­j­pen. Vat het alstub­lieft niet zo per­so­on­lijk op als u geneest. Het is niet jouw schuld dat je dit niveau van toxi­ci­teit hebt. Het is aan jou hoe je ver­der gaat met je hou­ding ten opzich­te van genezing.

Als u in de men­ta­li­te­it van vooruit­gang bli­jft en weet dat uw lichaam geneest ter­wi­jl u de infor­ma­tie en pro­to­col­len volgt, zelfs als u zich niet sym­p­toom­vrij voelt, ver­mijdt u de adre­na­lin­es­toot die voort­komt uit het per­so­on­lijk opvat­ten van het pro­ces. Gene­zing is per­so­on­lijk, maar er is een manier om ervan af te stap­pen en objec­tief naar het pro­ces te kijken. Als u dit doet, zal het gemak­ke­li­jker voor u zijn, neemt u de last van het gene­zen van uw schou­ders en kunt u ana­ly­ti­scher naar het pro­ces kijken. Je begri­jpt wat er wer­ke­li­jk in je lichaam gebe­urt, ter­wi­jl je heel goed weet dat je lichaam era­an werkt om je te genezen.

Bron: Munee­za Ahmed

Duit­se ver­ta­ling: Sabi­ne Menzel

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands