Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Is de (zoete) lupine volgzaam?

Wordt lupi­ne aan­be­vo­len? Het wordt steeds popu­lair­der en je vraagt je af of het mis­schien wel een geschik­te ver­van­ger zou kun­nen zijn voor de no-food soja? 
Kom met lupine

Lupi­ne en alle daar­van gema­ak­te ver­van­gings­pro­duc­ten zijn nu bij­na net zo alom­te­genwo­or­dig als soja en sojaproducten.

Lupi­ne als kof­fie­sur­ro­gaat, lupi­ne in melk- en vlees­ver­van­gers, in smaak­ma­kers etc. – hun toe­pas­sing­sge­bied breidt zich steeds ver­der uit en door­dat het aan­ge­pre­zen wordt als regio­na­le ver­van­ger van soja maakt het voor velen nog aantrekkelijker .

Het is niet meer dan begri­j­pe­li­jk dat u geneigd bent het pro­ductas­sor­ti­ment te gebrui­ken wan­neer u over­stapt op een anti­vi­r­aal en anti­bac­te­rie­el die­et. Vooral omdat soja wordt geëlimineerd.

Is lupine een no-food? 

Lupi­ne staat niet op de lijst van no-foods. Er sta­an ech­ter een paar vlok­ken en spreads gema­akt van lupi­ne­bo­nen op de Ama­zon-aan­be­ve­lings­pa­gi­na van onze favorie­te nood­voed­sel­au­teur. Het lijkt dus niet het ergs­te te zijn.

Toch wor­den lupi­ne­pro­duc­ten zwaar bewerkt en ook de kof­fie­sur­ro­gaat ver­gt een hoge mate van verwerking.

Boven­di­en was de lupi­ne oor­spr­on­ke­li­jk niet geschikt voor con­sump­tie en werd hij sterk gemo­di­fice­erd en ver­edeld om hem eet­baar te maken.

Daa­rom mag de lupi­ne, bin­nen de richt­li­j­nen van onze favorie­te auteur, niet als aan­be­vo­len wor­den beschouwd, ten­zij er spra­ke is van een noodgeval. 

Auteur: Sabi­ne Menzel

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands