Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Voldoet de (zoete) lupine aan Anthony William?

Wordt Lupin aan­be­vo­len door medisch medi­um Antho­ny Wil­liam? Het wordt steeds popu­lair­der en je vraagt je af of het mis­schien wel een geschik­te ver­van­ger zou kun­nen zijn voor de no-food soja? 
Kom met lupine

Lupi­ne en alle daar­van gema­ak­te ver­van­gings­pro­duc­ten zijn nu bij­na net zo alom­te­genwo­or­dig als soja en sojaproducten.

Lupi­ne als kof­fie­sur­ro­gaat, lupi­ne in melk- en vlees­ver­van­gers, in smaak­ma­kers etc. – hun toe­pas­sing­sge­bied breidt zich steeds ver­der uit en door­dat het aan­ge­pre­zen wordt als regio­na­le ver­van­ger van soja maakt het voor velen nog aantrekkelijker .

Het is niet meer dan begri­j­pe­li­jk dat u geneigd bent het pro­ductas­sor­ti­ment te gebrui­ken wan­neer u over­stapt op een anti­vi­r­aal en anti­bac­te­rie­el die­et, zoals aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam. Vooral omdat soja wordt geëlimineerd.

Is lupine een no-food? 

Lupi­ne staat niet op de lijst van no-foods. Er sta­an ech­ter een paar vlok­ken en spreads gema­akt van lupi­ne­bo­nen op de Ama­zon-aan­be­ve­lings­pa­gi­na van Antho­ny Wil­liam voor nood­voed­sel. Het lijkt dus niet het ergs­te te zijn.

Toch wor­den lupi­ne­pro­duc­ten zwaar bewerkt en ook de kof­fie­sur­ro­gaat ver­gt een hoge mate van verwerking.

Boven­di­en was de lupi­ne oor­spr­on­ke­li­jk niet geschikt voor con­sump­tie en werd hij sterk gemo­di­fice­erd en ver­edeld om hem eet­baar te maken.

Daa­rom mag de lupi­ne niet als aan­be­vo­len wor­den beschouwd bin­nen de reik­wijd­te van de richt­li­j­nen voor medi­sche medi­ums, ten­zij er spra­ke is van een noodgeval. 

Auteur: Sabi­ne Menzel

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud