Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Wat zegt Anthony William over olietrekken?

Er wordt gezegd dat olietrek­ken een uiterst posi­tief effect heeft op de tand- en mond­ge­zond­heid. Maar kan Antho­ny Wil­liam het posi­tie­ve effect beves­ti­gen? Of is het zelfs schadelijk? 
Olie trekken volgens Anthony William

Olie trekken is tijdverspilling

“Het spijt me u te moe­ten med­ede­len dat olietrek­ken geen gif­stof­fen aan­zu­igt en dat de olie die wordt gebruikt bij het spoelen niet vol­doende is om de bac­te­riën in uw mond te doden.”

Wil­lem, Anto­ni­us. Medisch medi­um levens­ver­and­e­r­en­de voe­dings­mid­de­len (pp.289–290). Kindle-versie

Je kunt jezelf dus het 20 minu­ten duren­de nip­pen en zuigen van koko­so­lie of ande­re oliën door je tan­den besparen.

“Olietrek­ken bedekt bac­te­riën zodat ze kun­nen gedijen!”

You­Tube Live Mor­ning Cle­an­se Chall­enge Dag 3 van­af 19 jun. 2021 van­af 22.30 uur
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Niet alleen is het trek­ken van olie tijd­vers­pil­ling, het kan ook schade­li­jk zijn voor uw gezond­heid. Bac­te­riën hou­den ervan om omringd te zijn door vet en dus kun je met olietrek­ken (bij­vo­or­beeld met koko­so­lie) pre­ci­es het tege­no­ver­ge­stel­de van het gewens­te effect bereiken.

Het betere alternatief voor olietrekken

Een alter­na­tie­ve en veel effec­tie­ve­re ora­le the­ra­pie is het gebruik ervan Sel­de­r­ij­sap. Ver­vang de olie een­vou­dig door sel­de­r­ij­sap. Ook moet je je mond goed spoelen met het sel­de­rie­sap, daar­na kun je het sel­de­r­ij­sap doors­lik­ken. Hoe vaak u deze tech­niek wilt gebrui­ken, hangt af van de ernst van uw sym­pto­men (zie Wil­liam, Antho­ny. Medi­cal Medi­um Sel­de­rie sap (pag. 110, Kindle-versie).

Omdat sel­de­rie­sap een uiterst posi­tief effect op de tan­den heeft, zou iede­reen met mil­de gebits­pro­ble­men en iede­reen die pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len wil nemen, ’s mor­gens wat sel­de­r­ij­sap door de mond moe­ten nip­pen. Men­sen die met meer gebits­pro­ble­men te maken heb­ben, kun­nen ’s och­tends een tweede glas vul­len met sel­de­rie­sap en daar­mee gedu­ren­de de dag ver­de­re ‘ora­le sel­de­rie­s­ap­the­ra­pieën’ uit­voe­ren. Laat je niet tegenhou­den door de een­voud van deze metho­de, het is onge­loo­f­li­jk effectief.

Antho­ny Wil­liam beve­elt het vol­gen­de aan Tand­ver­zor­gings­pro­duc­ten.

Auteur: Mar­lon Hassheider

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud