Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Olie trekken?

Er wordt gezegd dat olietrek­ken een uiterst posi­tief effect heeft op de tand- en mond­ge­zond­heid. Maar kan het posi­tie­ve effect wor­den beves­tigd? Of is het zelfs schadelijk? 
Pot met bakolie

Olie trekken is tijdverspilling

Je kunt jezelf dus het 20 minu­ten duren­de nip­pen en zuigen van koko­so­lie of ande­re oliën door je tan­den besparen.

Niet alleen is het trek­ken van olie tijd­vers­pil­ling, het kan ook schade­li­jk zijn voor uw gezond­heid. Bac­te­riën hou­den ervan om omringd te zijn door vet en dus kun je met olietrek­ken (bij­vo­or­beeld met koko­so­lie) pre­ci­es het tege­no­ver­ge­stel­de van het gewens­te effect bereiken.

Het betere alternatief voor olietrekken

Een alter­na­tie­ve en veel effec­tie­ve­re ora­le the­ra­pie is het gebruik ervan Sel­de­r­ij­sap. Ver­vang de olie een­vou­dig door sel­de­r­ij­sap. Ook moet je je mond goed spoelen met het sel­de­rie­sap, daar­na kun je het sel­de­r­ij­sap doors­lik­ken. Hoe vaak u deze tech­niek wilt gebrui­ken, hangt af van de ernst van uw klach­ten Sel­de­rie sap (pag. 110, Kindle-versie).

Omdat sel­de­rie­sap een uiterst posi­tief effect op de tan­den heeft, zou iede­reen met mil­de gebits­pro­ble­men en iede­reen die pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len wil nemen, ’s mor­gens wat sel­de­r­ij­sap door de mond moe­ten nip­pen. Men­sen die met meer gebits­pro­ble­men te maken heb­ben, kun­nen ’s och­tends een tweede glas vul­len met sel­de­rie­sap en daar­mee gedu­ren­de de dag ver­de­re ‘ora­le sel­de­rie­s­ap­the­ra­pieën’ uit­voe­ren. Laat je niet tegenhou­den door de een­voud van deze metho­de, het is onge­loo­f­li­jk effectief.

Wij advi­se­ren het vol­gen­de Tand­ver­zor­gings­pro­duc­ten.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands