Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

adviseurs

Deze lijst is voor leden van de Face­book-groep als lei­d­raad bij het zoe­ken naar een geschik­te advi­seur. Uiteraard ont­van­gen wij geen com­mis­sie voor een plaatsing. 

Astrid Späth

Astrid Späth

Astrid zit al 4 jaar in het jaar­pro­gram­ma van Munee­za Ahmed en advi­se­ert graag beg­in­ners. Als moe­der heeft ze door haar kook­kunsten veel erva­ring opge­da­an in het har­mo­nieus com­bi­ne­ren van de ver­schil­len­de eet­ge­woon­ten van alle gezinsleden. 

Christina Bussmann

Christina Bussmann

Chris­ti­na heeft meer dan 80 sym­pto­men en meer­de­re chro­ni­sche ziek­ten over­won­nen met behulp van de MM-pro­to­col­len. Als gediplo­meerd gezond­heids- en voe­dings­con­su­lent die diver­se bij­scho­lin­gen bij Munee­za Ahmed heeft gevolgd, bege­leidt zij u vak­kun­dig en met medeleven.

Juliana Retuga

Juliana Retuga

Julia­na Retu­ga is al enke­le jaren holis­tisch the­ra­peut. De com­bi­na­tie van ver­schil­len­de werk­tech­nie­ken en jaren­lan­ge erva­ring maakt een advies­ge­sprek nog span­nen­der. Effi­ci­ënt en doel­ge­richt wer­ken aan lichaam, geest en ziel is haar roeping.

Meltem Evmez

Meltem Evmez

Mel­tem is een gecer­ti­fice­er­de gezond­heids­coach met diep­gaan­de ken­nis. Ze werkt ook als onder­ste­u­nings­coach in de Ame­ri­can Intui­ti­ve Heal­ing Com­mu­ni­ty (IHC) van Munee­za Ahmed. Haar exper­ti­se­ge­bied omvat de darm­ge­zond­heid, neu­ro­lo­gi­sche sym­pto­men, eets­to­or­nis­sen en alge­mene gezondheidsproblemen.

Sabine Menzel

Sabine Menzel

Sabi­ne is al bij­na 5 jaar op het MM-pad en samen met de programma’s van Munee­za Ahmed is deze ken­nis de cen­tra­le focus van haar leven gewor­den, waar­mee ze veel helen­de suc­ces­sen heeft kun­nen beha­len. Het opnieuw ver­bin­den met jezelf, je intuï­tie, wijs­heid en vri­jheid spe­len voor jou een sleutelrol.

nl_NLNeder­lands