Selderij Juice & Co Thuis
Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Soepen

Kikkererwtenknoedelsoep 

Lief­heb­bers van soep en dum­plings opge­let! De sma­ke­li­jke kikke­rerw­ten­knoe­del­soep is een gezond alter­na­tief voor de klas­sie­ke knoe­del­soep, boor­de­vol revi­ta­li­se­ren­de voedingsstoffen.

Kom romige stoofpot
Romi­ge aardappelstoofpot 

Een kleur­ri­jke stoof­pot waar je van kunt genie­ten met twee heer­li­jke varia­ties. De vet­vri­je ver­sie kri­jgt zijn romig­heid door extra aard­ap­pelen, de vet­vri­je ver­sie bevat kokos- of amandelmelk. 

Kikkererwten-noedelsoep 

Deze heer­li­jke noe­del­soep is snel te maken en per­fect voor koele dagen. De wortels die erin zit­ten hel­pen de bloeddruk te ver­la­gen, oede­em te ver­min­de­ren, spie­ren te ont­span­nen, zen­u­wen te kal­me­ren en cogni­tie­ve func­ties in even­wicht te brengen. 

Borsjt in kom
Borsjt / Borsjt 

Uien zijn nut­tig voor het ver­lich­ten van gewricht­spi­jn en het repa­re­ren van pezen en bind­weef­s­el. Wortel­en zijn een snel­le bron van glu­co­se, gebonden aan mine­ra­len en vit­ami­nes. Aard­ap­pelen zijn rijk aan ami­no­zu­ren die de gro­ei van virus­sen remmen.

Aardappel- en bloemkoolsoep volgens Anthony William
Aard­ap­pel- en bloemkoolsoep 

Deze romi­ge aard­ap­pel-bloem­kool­soep kri­jgt zijn rijke smaak door het roos­te­ren van de ingre­diën­ten voor­dat ze wor­den gepu­re­erd. De soep kan gema­akt wor­den met aman­del­melk of vet­vrij met bouillon.

Zoete aardappeltortillasoep in een kom
Tor­til­la­s­oep van zoe­te aardappel 

Deze vari­ant op Mexi­ca­an­se tor­til­la­s­oep is rijk aan heer­li­jke sma­ken en toch een vul­len­de maal­tijd. Door de toevoe­ging van zoe­te aard­ap­pelen kri­jgt het nog meer helen­de voe­dings­stof­fen en een extra dosis smaak. 

Cheddar-broccolisoep 

De romi­ge con­sis­ten­tie van deze soep doet den­ken aan ges­mol­ten ched­dar­kaas. In tegen­stel­ling tot het kaa­sach­ti­ge ori­gi­ne­el is dit een lek­ker­nij die geen virus­sen of ziek­te­ver­wek­kers voedt.

Pompoensoep met gember
Pom­poen­soep met gember 

Alleen al de kleur is ver­war­mend in deze pom­poen­soep. Het is ver­kri­jg­baar in een vet­vri­je ver­sie, maar ook in een vari­ant met kokos­melk voor nog romi­ger genieten. 

Kopje medicinale bouillon
Gene­zen­de bouillon 

Medi­ci­na­le bouil­lon is een krach­ti­ge, miner­aal­ri­jke vlo­ei­s­tof die gemak­ke­li­jk door het lichaam kan wor­den ver­teerd en gebruikt. De ingre­diën­ten geven lichaam en ziel enor­me gene­zen­de eigenschappen. 

Bord spinaziesoep
Spi­na­zie soep 

Deze rau­we, vet­vri­je en toch rijke soep is een inte­gr­aal onder­deel van de 3:6:9 lever­zuive­ring. Het is een wel­daad voor de lever en snel te bereiden.

nl_NLNeder­lands