Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Citroenwater

Citroen­wa­ter is een essen­tie­el onder­deel van je och­tendrou­ti­ne. Het revi­ta­li­se­ert kra­an- en fles­sen­wa­ter, heeft tal van voor­de­len voor het lichaam en is een essen­tie­el hulp­mid­del in de voe­ding voor een goe­de gezondheid. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Citroen­wa­ter is een bij­zon­der geschik­te manier om uw lichaam elke och­tend te hydra­te­ren, gif­stof­fen te ver­wij­de­ren en uw lichaam aan te vul­len met fris­se vitaliteit.

Ter­wi­jl water uit de kra­an of fles­sen­wa­ter zijn leven­dige struc­tuur en vita­li­te­it heeft ver­lo­ren, kan het toevoe­gen van vers geperst citroen­sap het water doen her­le­ven en weer tot leven brengen.

Citroen­wa­ter dringt daar­door dieper door in de cel­len en weef­s­els en is in staat de essen­tië­le voe­dings­stof­fen te trans­port­e­r­en die zo belan­gri­jk zijn voor elke func­tie in je lichaam. 

Als je nog steeds op zoek bent naar een goe­de bron van vit­ami­ne C en B en mine­ra­len zoals cal­ci­um en magne­si­um, dan heb je die gevon­den met citroenwater. 

Hier zijn nog meer nut­ti­ge eigenschap­pen die citroen­wa­ter zo belan­gri­jk maken voor het men­se­li­jk lichaam.

Waardevolle eigenschappen van citroenwater 

  • onder­steunt het immuunsysteem
  • helpt bij gewichtsverlies
  • kan hel­pen hoge bloeddruk onder con­tro­le te houden
  • onder­steunt de ont­gif­ting van het lichaam
  • is nut­tig bij con­s­ti­pa­tie en misselijkheid
  • is bij­zon­der goed voor het spijs­ver­te­rings­ka­naal en zelfs nut­tig tegen parasieten
  • is ook nut­tig voor het car­dio­vas­cu­lai­re sys­teem en de spie­ren, waar­door het een idea­le drank is voor atle­ten, zowel voor als na het sporten
  • onder­steunt het lichaam tegen veroudering
  • helpt bij het regu­le­ren van de lichaamstemperatuur
  • kan zure reflux hel­pen ver­min­de­ren door de gal­pro­duc­tie in de lever te ver­ho­gen, ste­nen en afzet­tin­gen in de gal te hel­pen oplos­sen en daar­door de zout­zu­ur­pro­duc­tie te sti­mu­le­ren, wat ver­vol­gens de slech­te zuren ver­min­dert die de reflux veroorzaakten

Citroenwater maken

Ingre­diën­ten voor 1/2 liter citroenwater:

Voor­be­rei­ding:

Pers de citro­en vers uit en voeg deze toe aan het water. Roer en drink ’s och­tends. Je kunt ook gedu­ren­de de dag meer citroen­wa­ter drin­ken om je lichaam goed gehy­dra­teerd te houden.

Vragen en antwoorden over citroenwater 

Ja, je kunt ook limoen gebrui­ken in pla­ats van citroenwater. 

Bei­de zijn moge­l­ijk. Als u eerst citroen­wa­ter drinkt, wacht dan 15–30 minu­ten voor­dat u het sel­de­rie­sap drinkt. Als je het ander­som doet, wacht dan 15–30 minu­ten na het sel­de­r­ij­sap voor­dat je citroen­wa­ter drinkt.

De eers­te slok in de och­tend is bij­zon­der effec­tief voor het rei­ni­gen van de lever. Dit heeft tij­dens het sla­pen gif­stof­fen opge­ho­opt en wil deze uit het lichaam ver­wij­de­ren. Na het ont­wa­ken is het daa­rom ide­aal om deze gif­stof­fen te hydra­te­ren en weg te spoelen met geac­ti­ve­erd levend citroenwater.

Ja, dat is ook heel goed. Het is het bes­te om citroen­wa­ter in uw dage­li­jk­se rou­ti­ne op te nemen. Je kunt het één keer per dag, twee keer per dag, drie keer per dag of vaker drinken.

Dat hangt af van wat je nog meer drinkt of eet. Veel men­sen zijn tegenwo­or­dig chro­nisch uit­ge­dr­oogd. Je moet elke dag twee liter citroen­wa­ter drin­ken. Daar­naast ande­re hydra­ter­en­de dran­ken zoals sel­de­rie- en kom­kom­mersap en veel vers fruit, blad­groen­ten en groen­ten. Elke per­so­on is anders als het gaat om hydrat­a­tie. Als u bij­vo­or­beeld veel beweegt of aan chro­ni­sche ziek­ten of sym­pto­men lijdt, wilt u mis­schien meer citroen­wa­ter drin­ken en elke dag meer vers fruit eten. De leve­ront­las­tin­goch­tend uit het boek Genees je lever is een goe­de manier om aan vol­doende hydrat­a­tie te wennen.

Nee, alleen het leven­de water van één vers gepers­te citro­en bevat de leven­ge­ven­de voe­dings­stof­fen die uw lichaam rei­ni­gen en rege­ner­e­ren en u vol­doende gehy­dra­teerd houden.

Het bes­te is om het citroen­wa­ter direct na het maken te drin­ken. Als het ech­ter niet anders kan, kunt u het in een goed ges­lo­ten pot in de koelk­ast bewa­ren. Drink het citroen­wa­ter dan uiter­li­jk na 24 uur. 

Nee, het is vooral nut­tig in de och­tend op een lege maag (bij voor­keur 15 tot 30 minu­ten later met sel­de­r­ij­sap, zoals dit), maar je kunt het op elk moment van de dag drin­ken, met of zon­der voedsel.

Het is het bes­te om het water niet te ver­war­men. Het maakt niet uit of het kamer­tem­pe­ra­tuur of koud is.

Ja, dat is moge­l­ijk! Je kunt zove­el citro­en of limoen gebrui­ken als je wilt.

Ja, voor een extra boost kun je een thee­l­e­pel citroen­wa­ter toevoe­gen rau­we honing en vers geraspt Gem­ber toevoe­gen. Je lever zal de rau­we honing opne­men om zijn glu­co­se­re­ser­ves aan te vul­len en tege­li­jker­tijd diepe gif­stof­fen ver­wij­de­ren.
Het is belan­gri­jk dat u rau­we honing koopt in pla­ats van ver­warm­de honing om alle helen­de eigenschap­pen van dit voed­sel te behouden.

Ja, het is bij­zon­der nut­tig om ’s och­tends op een lege maag 1 liter citro­en- of limoen­wa­ter te drinken.

Het is het bes­te om je lever 15 tot 30 minu­ten de tijd te geven om zich­zelf te rei­ni­gen nadat je citroen­wa­ter hebt gedr­on­ken, voor­dat je iets anders eet of drinkt.

Integ­ende­el: citroe­nen en citroen­wa­ter zijn uit­s­te­kend voor de mond­ge­zond­heid en het gebit. Ze heb­ben een sterk mine­ra­li­se­ren­de werk­ing en bevat­ten veel cal­ci­um. Ver­se citroe­nen doden de slech­te bac­te­riën in je mond die tand­be­derf vero­orza­ken. Hoe­wel ze zuur sma­ken, heb­ben ze een sterk alka­li­se­rend effect in de mond en het lichaam.

Ja, het is ook nut­tig bij zure reflux, omdat het de onpro­duc­tie­ve bac­te­riën doodt die zure reflux veroorzaken.

Nee, de gene­zen­de eigenschap­pen van sel­de­rie­sap wor­den vers­to­ord door ande­re ingrediënten. 

Nee, appel­ci­de­ra­zi­jn is belas­tend voor de lever en is zeer zuur. De lever­cel­len zijn vers­to­ord in hun even­wicht en kun­nen moei­li­jk pres­te­ren ter­wi­jl ze vech­ten om zuur­s­tof, die de azi­jn uit de bloed­ba­an en de lever ver­wij­dert. Appel­ci­de­ra­zi­jn is (net als elke ande­re azi­jn) extreem zuur in de maag. De lever moet zich onmid­del­li­jk tegen de azi­jn keren en al zijn reser­ves aan­wen­den om te pro­be­ren deze te alka­li­se­ren of op zijn minst te neu­tra­li­se­ren. De zure aard van appel­ci­de­ra­zi­jn is zo sterk dat de maag de strijd om neu­tra­li­te­it ver­liest. In pla­ats van je darm­en te alka­li­se­ren, doet azi­jn het tege­no­ver­ge­stel­de. Azi­jn ver­zwakt het zout­zuur en breekt de maags­ap­pen af, waar­door de maag nog steeds zuur is. Zie het boek voor meer infor­ma­tie over de effec­ten van appel­ci­de­ra­zi­jn op de lever Genees je lever.

Vers geperst citroen­sap is het beste.

Het bes­te is als je het citroen­sap zelf vers uit­perst, omdat citroen­sap na het uit­per­sen zeer snel oxide­ert. Na het bot­tel­en bevat het niet lan­ger de essen­tië­le voe­dings­stof­fen. Hel­aas bevat­ten de mees­te in de win­kel gekoch­te citroen­sap in fles­sen ook conserveermiddelen.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands