Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Leverreddingssmoothie

De Liver Res­cue Smoothie of Liver Heal­ing Smoothie is een onmis­baar onder­deel van de lever­rei­ni­ging en is ook een gewel­di­ge smoothie om de lever op elk moment bij wel­ke ziek­te dan ook te ondersteunen. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

De Leverred­ding­s­smoothie is een belan­gri­jk recept in het boek Genees je lever, omdat het nut­tig is bij alle soor­ten chro­ni­sche ziek­ten en sym­pto­men, omdat het de lever zo effec­tief onder­steunt bij het ont­gif­ten. Het is ook een cen­tr­a­al recept in de Genees je lever 3:6:9 rei­ni­gen, dat is opge­no­men in Genees uw lever.

2 varianten van de Liver Rescue Smoothie

De eers­te Liver Res­cue Smoothie-vari­ant hie­ron­der is een snel­le, gemak­ke­li­jke, anti­oxid­an­tri­jke tonic die je in je leven kunt inte­gre­ren om je lever diep te gene­zen. Voor de tweede smoothie vari­ant is het alter­na­tief een com­bi­na­tie van groen­te en fruit, wat de smoothie een lich­te, vro­li­jke smaak geeft. Als je er nog nooit aan hebt gedacht om spruit­jes aan je smoothie toe te voe­gen, is dit het per­fec­te moment om het eens te pro­be­ren. Sprui­ten zijn krach­tig en mild en pas­sen heel goed bij deze zach­te, tro­pi­sche lekkernij.

Pita­ya (ook wel dra­ken­fruit genoemd): Het rode pig­ment in de rood­v­le­zi­ge vari­ant van Pita­ya werkt lever­ver­jon­gend en brengt lever­cel­len weer tot leven. Het helpt de lever nog snel­ler cel­len te pro­du­ce­ren, zodat de lever kan rege­ner­e­ren. Het is een font­ein van jeug­dfruit voor de lever die het ver­ou­de­ringspro­ces van de lever tegengaat. Ze bereikt dit door haar diepe inner­li­jke kern te koes­te­ren, die in de mees­te geval­len door ziek­te wordt aan­ge­tast als deze te lang wordt ver­waar­loosd. (Pas op voor pak­jes bevro­ren rode pita­ya in het diep­vries­ge­deel­te van de super­markt of in de Inter­net, of u kunt ze vers bij u in de buurt vin­den. Als geen van bei­de beschik­baar is, moet u puur gebrui­ken Pita­ya-poe­der kopen.)

Wil­de bos­bes­sen: Bevat tien­tal­len onont­dek­te anti­oxidan­ten, waa­ron­der antho­cya­nen. Wil­de bos­bes­sen heb­ben niet alleen één pig­ment, maar er zijn tien­tal­len pig­men­ten die nog niet zijn onder­zocht of bestu­de­erd. Wil­de bos­bes­sen zijn voor de lever wat moe­der­melk is voor een baby. Een van haar capa­ci­tei­ten is dat ze niet alleen veel onrust­sto­kers kan absor­be­ren, maar ze ook vast­houdt als ze de lever ver­la­ten. Het doet dit op een manier die de mees­te ande­re genees­krach­ti­ge voe­dings­mid­de­len niet kunnen. 

De pig­men­ten in wil­de bos­bes­sen kun­nen diep in de lever­cel­len door­drin­gen en de cel­wan­den en mem­bra­nen in de lever bin­nen­drin­gen, waar­door hun blauw zich ove­ral ver­s­preidt. Wil­de bos­bes­sen ver­be­te­ren ook het spijs­ver­te­rings­ka­naal en voe­den daar goe­de bac­te­riën, wat weer zeer guns­tig is voor de lever. 

Ingrediënten voor één portie Liver Rescue Smoothie: 

Moge­l­ijk­heid num­mer 1:

  • 2 bana­nen of 1/2 Mara­dol-papa­ja, in blok­jes gesneden
  • 1/2 kop vers, 1 pak­je bevro­ren of 2 eetle­pels rode pita­ya­poe­der (dra­ken­fruit)
  • 2 kop­jes (ca. 250 g) vers of bevro­ren– of 2 eetl gepoe­der­de wil­de bosbessen
  • 1/2 kop­je water (optio­neel)

Optie 2:

Voorbereiding:

Voeg alle ingre­diën­ten voor de Liver Res­cue Smoothie toe mixer geven. Meng tot het meng­sel glad is. Voeg indi­en gewenst maxim­aal 125 ml water toe tot de gewens­te con­sis­ten­tie is bereikt.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands