Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Aloë vera shock

Om te kal­me­ren wordt de aloë vera-shock­toe­pas­sing aanbevolen. 
Secties van Aloë Vera

Instructies voor het aanbrengen van aloë vera shock

 • Vol­was­se­nen moe­ten gedu­ren­de de dag elke twee tot vier uur vijf tot tien cen­ti­me­ter vers water drin­ken ter­wi­jl ze wak­ker zijn Aloë vera-gel (zon­der huid).
 • Deze toe­pas­sing kan gedu­ren­de één tot zeven dagen wor­den voortgezet.
 • Neem een pau­ze van drie of meer dagen met het gebruik van aloë vera-shocks. U kunt het ver­vol­gens één tot zeven dagen blij­ven gebrui­ken. Tus­sen de ron­des aloë vera shock-appli­ca­tie kun je één of twee keer per dag een hal­ve cen­ti­me­ter ver­se aloë vera-gel gebruiken.
 • Om de aloë-gel te bereiden, wordt het aloë ver­ab­lad voor­zich­tig open­ges­ne­den, waar­bij de groe­ne schil en de ste­kels wor­den afges­ne­den. Het blad is gefi­leerd als een vis. Schep nu de hel­de­re gel af.
 • Het is belan­gri­jk dat de huid niet wordt gebruikt. Pro­be­er bij het schep­pen niet de huid af te schra­pen. Voor som­mi­ge men­sen kan de che­mi­sche verb­in­ding in een groe­ne huid irri­ter­end zijn.
 • Snijd ook een cen­ti­me­ter van het uit­ein­de van het alo­ë­blad af en gooi het weg; het is te bitter.
 • Voor het bes­te resultaat kun je de gel het bes­te zo puur moge­l­ijk eten. Als het las­tig is om de aloë-gel te eten, kun je deze ook met water men­gen. (Maar pas op dat u de groe­ne schil niet gebruikt.)
 • Dit recept gaat uit van de hoe­ve­el­heid van een groot exem­pla­ar dat in de win­kel is gekocht Aloë vera blad die je kunt vin­den in de groen­te­af­de­ling van som­mi­ge bio­lo­gi­sche win­kels. Bij gebruik van een zelf­ge­kweek­te aloë vera plant is het belan­gri­jk dat het een eet­ba­re plant is.
 • Het is moge­l­ijk om alle aloë-gel voor de dag in één keer kla­ar te maken. Om uw aloë-gel­por­ties voor later op de dag te bewa­ren, gebruikt u een lucht­dich­te ver­pak­king in de koelkast. 
 • Om een deel van het blad te bewa­ren, kunt u het afges­ne­den uit­ein­de in een voch­ti­ge hand­d­oek of pla­s­tic­fo­lie wik­kelen en in de koelk­ast leggen. 
 • Alo­ë­bla­de­ren, waar­van de gel aan de bin­nen­kant erg rood en bij­zon­der wate­rig is, moe­ten kos­te wat het kost wor­den ver­me­den. Ze zijn niet vers en begin­nen te rotten.
 • Net als bij de ande­re schok­toe­pas­sin­gen is het altijd moge­l­ijk om min­der dan de aan­ge­ge­ven hoe­ve­el­heid te gebrui­ken. Neem de hoe­ve­el­heid aloë-gel die voor u het bes­te werkt. 

Aangepaste hoeveelheden voor de aloë vera shock-instructies voor kinderen 

 • 1 tot 2 jaar: 1 thee­l­e­pel ver­se gel elke twee tot vier wak­ke­re uren
 • Leef­tij­den 3 tot 4: 2 thee­l­e­pels ver­se gel elke twee tot vier wak­ke­re uren
 • Leef­tij­den 5 tot 8: 1 eetl ver­se gel elke twee tot vier wak­ke­re uren
 • 9 tot 12 jaar: 2 eetl ver­se gel elke twee tot vier wak­ke­re uren
 • 13 jaar en ouder: 5 cm ver­se gel elke twee tot vier wak­ke­re uren

Let op: De dose­ring­sa­an­be­ve­lin­gen zijn die van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands