Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Propolis-schok

De pro­po­lis-shock­toe­pas­sing helpt het lichaam te ondersteunen. 
Pot met propolis shock-applicatie

Instructies voor het aanbrengen van propolis-shocks 

 • Vol­was­sen neem elke drie uur na het ont­wa­ken 4 pipet­ten alco­hol­vri­je pro­po­lis­tinc­tuur in minim­aal 30 ml water of sap.
 • U kunt dit drie tot vijf dagen doen en daar­na over­st­ap­pen op de dose­ring in een indi­vi­du­ele voedingssupplementenlijst.
 • U bent van har­te wel­kom om de pro­po­lis shock­the­ra­pie te blij­ven gebrui­ken. Of u neemt een week pau­ze en beg­int dan opnieuw, of u kunt de pro­po­lis-shock­the­ra­pie meer­de­re keren ach­ter elka­ar uit­voe­ren als u dat wilt. Als pro­po­lis niet op uw lijst met sup­ple­men­ten staat, kunt u dage­li­jks 2 drup­pels pro­po­lis­tinc­tuur nemen tus­sen elke ron­de propolis-shocktherapie.

*Zelfs pro­po­lis­tinc­tuur met het eti­ket alco­hol­vrij kan spo­ren van ver­schil­len­de vor­men van alco­hol bevat­ten. Gebruik daa­rom pro­po­lis­tinc­tuur met de mins­te hoe­ve­el­heid alco­hol die je kunt vinden.

Hoe­ve­el­he­den voor kin­de­ren van alco­hol­vri­je pro­po­lis­tinc­tuur voor deze aanvullingsaanvraag:

 • Leef­tij­den 1 tot 2: 8 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
 • Leef­tijd 3 tot 4: 16 klei­ne drup­pels (geen pipet­ten) in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
 • Van 5 tot 8 jaar: 1 drup­pel­aar in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
 • 9 tot 12 jaar: 2 pipet­ten in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent
 • 13 jaar en ouder: 3 pipet­ten in sap of water elke drie uur dat u wak­ker bent

Instructies voor het gebruik van propolis shock op mondwonden 

 • Als de wond zich in een gebied bevindt dat bevoch­tigd is met speek­sel (bij­vo­or­beeld tong, bin­nen­lip, mond­hoek, tand­v­lees­rand) en u kunt er bij, droog het gebied dan eerst snel af met een tis­sue.
  Zodra de wond is opge­dr­oogd of als deze zich bui­ten de mond bevindt en dus al droog is, drup­pelt u een paar drup­pels Tinc­tuur van pro­po­lis direct op de wond. Laat het 30 secon­den tot een minuut intrekken.
 • Als de wond zich op een plek bevindt waar je hem eerst moest dro­gen, her­haal dan deze tech­niek onmid­del­li­jk: neem het speek­sel snel op met een tis­sue, voeg dan een paar drup­pels pro­po­lis­tinc­tuur recht­s­treeks aan de wond toe en de pro­po­lis nog eens 30 secon­den aan één. Laat het een minuut inwer­ken. Daar­na weer dro­gen en opnieuw aan­bren­gen, in totaal drie keer ach­ter elka­ar. Niet dro­gen na de der­de toe­pas­sing. U kunt nu uw mond ont­span­nen en de pro­po­lis op de wond laten zitten.
 • Als de wond van­af het begin droog was, hoeft u de toe­pas­sing van pro­po­lis niet te herha­len, er is slechts één toe­pas­sing. Zodra je de Pro­po­lis daalt op de wond aan­ge­bracht, kunt u de pro­po­lis op de wond laten zit­ten. (Even­tueel kunt u de pro­po­lis na 30 secon­den tot een minuut wegvegen).
 • Het is het bes­te om deze tech­niek vier tot zes keer per dag toe te pas­sen tot­dat het pro­bleem verdwijnt.
 • Om een snel­le­re gene­zing te berei­ken, moet u de pro­po­lis-shock­toe­pas­sing in de mond­zwe­ren gebrui­ken als laats­te tech­niek voor­dat u naar bed gaat. 

Let op: De opge­ge­ven hoe­ve­el­he­den zijn de aan­be­ve­lin­gen van onze favorie­te auteur. Zelf kun­nen wij hier geen aan­be­ve­lin­gen doen, aan­ge­zi­en dit in Duit­s­land alleen voor­be­hou­den is aan art­sen en alter­na­tie­ve behandelaars. 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands