Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Giftige lichte, zware en semi-metaalverontreiniging

Heeft u onlangs een tand­heel­kun­di­ge behan­de­ling met fluo­ri­de gehad? Heeft u de geur van lucht­ver­frissers of par­fum moe­ten ina­de­men? Bent u onlangs bui­ten geweest tij­dens een vuur­werk­show? Neem dan deze Brain Shot over gif­ti­ge lich­te, zwa­re en semi-metaalverontreiniging. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze rei­ni­gings­shot is spe­ci­fiek gericht op recen­te bloot­stel­ling aan gif­ti­ge zwa­re meta­len en helpt de opho­ping van gif­ti­ge zwa­re meta­len diep in het lichaam te voor­ko­men. Deze injec­tie kan wor­den gebruikt als aan­vul­len­de the­ra­pie bij de detox-smoothies voor zwa­re meta­len in hoof­dst­uk 44, ‘Hea­vy Metal Detox’, Heal Your Brain, die zijn ont­wor­pen om gif­ti­ge zwa­re meta­len te extra­he­ren die zich al in de orga­nen heb­ben geves­tigd, ter­wi­jl ze voort­du­ren­de onder­ste­u­ning bie­den voor toxi­sche belas­ting van zwa­re meta­len in de bloed­ba­an, het lym­festel­sel of het darm­ka­naal.
Idea­le tij­den om deze her­sen­in­jec­tie tegen de ver­vui­ling door gif­ti­ge zwa­re meta­len te gebrui­ken zijn onder meer:

 • Tand­heel­kun­di­ge behan­de­lin­gen, bijv B. het ver­wij­de­ren van kwik­vul­lin­gen (amal­gaam) of nieu­we vul­lin­gen van wel­ke aard dan ook (inclu­sief alle composietvullingen)
 • Fluo­ri­de­be­han­de­lin­gen, beu­gels of beugels 
 • Voed­sel bereid op een grill of op een ande­re manier
 • Het con­su­me­ren van voed­sel in restau­rants of dran­ken in kof­fie­ke­tens die geme­en­te­li­jk kra­an­wa­ter gebrui­ken om eten en drin­ken te bereiden
 • Ina­de­men van lucht­ver­frissers, geur­stof­fen, par­fums, colo­gnes, geur­ka­ar­sen, was­mid­de­len of wasverzachters
 • Rook rui­ken van iets dat brandt en niet weten waar de rook van­da­an komt of hoe zuiver de brand­stof is
 • laat je haar doen in een salon
 • bloot­ge­steld wor­den aan syn­the­ti­sche geurstoffen
 • Bli­jf in of nabij gebie­den die onlangs zijn bespro­eid met pesti­ci­den, her­bici­den of insecticiden
 • Bui­ten blij­ven tij­dens of na vuurwerk

Ingre­diën­ten voor 1–2 her­sen­shots met gif­ti­ge zwa­re meta­len:

 • 1/2 kop stevig ver­pak­te ver­se koriander
 • 1/3 kop­je stevig ver­pak­te rucola
 • 1/3 kop fijn­ge­hak­te kool (rood of gro­en), stevig verpakt
 • 1/2 kop­je vers of ont­doo­id bevro­ren Wil­de bos­bes­sen of 2 eetle­pels puur wil­de bos­bes­sen­sap of 1 eetle­pel puur wil­de bosbessenpoeder”
 • 1 tot 2 sten­gels bleekselderij
 • 1/2 tot 1 sinaas­ap­pel of 1 tot 2 man­da­ri­j­nen, geschild (optio­neel)
 • 1/2 thee­l­e­pel Spi­ru­li­na

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat omvat ca. 250 ml per kopje) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands