Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Heavy Metal Detox-smoothie

De Hea­vy Metal Detox Smoothie is een ech­te klas­sie­ker. Het is de ultie­me detox-smoothie voor zwa­re meta­len en moet indi­en moge­l­ijk dage­li­jks wor­den gedronken. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingrediënten voor de Heavy Metal Detox Smoothie

Bereiding van de Heavy Metal Detox Smoothie

De gemak­ke­li­jks­te manier om wil­de bos­bes­sen te kopen is bevro­ren. Als het om bana­nen gaat, is het belan­gri­jk dat ze echt rijp zijn. Je her­kent dit aan de brui­ne spik­kels. Alleen dan zal de bana­an zijn vol­le­di­ge poten­tie­el ont­wik­kelen. De blad­ko­ri­an­der moet vers zijn; zodra hij gedr­oogd of inge­vro­ren is, ver­liest hij de ont­gif­ten­de eigenschap­pen die belan­gri­jk zijn voor de smoothie. Voeg naar wens water toe. Alle ingre­diën­ten wor­den in een krach­ti­ge blen­der geda­an en onge­ve­er 2 minu­ten gemengd. De hoe­ve­el­heid is goed voor 2 gro­te gla­zen en is ide­aal voor de dage­li­jk­se eli­mi­na­tie van niet alleen zwa­re metalen.

Wat is de juiste variëteit wilde bosbessen?

Bij het kiezen van het juis­te bos­bes­sen­ras voor het ver­wij­de­ren van zwa­re meta­len is de vol­gen­de infor­ma­tie van cru­cia­al belang. Alleen de juis­te wil­de blau­we bes­sen­so­ort is in staat zwa­re meta­len, zoals kwik, te ver­wij­de­ren uit de orga­nen (zoals de milt, alv­lees­klier en het voort­plan­tings­sys­teem), de lever en vooral de her­senen.
De juis­te wil­de bos­bes­sen­so­ort is de varië­teit Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um. In het Engels heet het ‘blueber­ry’ en voor een opti­ma­le ont­gif­ting wordt aan­be­vo­len om deze bos­bes­sen uit de regio Cana­da of Maine te gebrui­ken. Alleen deze vari­ant heeft het ver­mo­gen om meta­len vei­lig uit de her­senen te ont­gif­ten. Het heeft ook het hoogs­te gehal­te aan anti­oxidan­ten. 
Een extern teken voor de leek is het bij­zon­der ster­ke geleer­ver­mo­gen van de bes­sen. Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um ver­an­dert de smoothie snel in een stij­ve, bij­na pud­ding­ach­ti­ge mas­sa. Juist dit ver­mo­gen om te gel­e­r­en is een teken van het bij­zon­de­re bin­dings­ver­mo­gen van de bes­sen, waar­door gif­ti­ge meta­len niet alleen vei­lig wor­den opges­po­ord, maar ook wor­den gebonden en afge­voerd. 
Euro­pe­se varië­tei­ten zijn mee­s­tal Vac­ci­ni­um myr­ti­li­us (Bil­ber­ry), die deze ver­eis­te eigenschap niet heb­ben. Ze zijn nog steeds gezond, maar ze halen alleen wat meta­len uit de darm­en en niet uit ande­re gebie­den. Wan­neer je de smoothie met deze vari­ant maakt, is het alsof je maar 4 van de 5 basis­ing­re­diën­ten nodig hebt. 

Vragen en antwoorden over de heavy metal detox-smoothie

Ja, want alleen de wil­de bes­sen uit Cana­da of Main­e/­Noord-Ame­ri­ka (Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um) heb­ben het ver­mo­gen om zwa­re meta­len en gif­stof­fen vei­lig te ver­wij­de­ren, niet alleen uit de darm­en, maar ook uit de her­senen, de lever en diep uit de orga­nen. De gekweek­te bos­bes heeft geen ont­gif­ten­de eigenschap­pen voor zwa­re meta­len. De Euro­pe­se wil­de bos­bes (Vac­ci­ni­um myr­ti­li­us), ook bekend als de bos­bes, heeft het ver­mo­gen om klei­ne hoe­ve­el­he­den zwa­re meta­len uit de darm te verwijderen. 

Ja, het is gemak­ke­li­jk moge­l­ijk om meer dan 2 bana­nen in de blen­der te doen. De bana­nen en sinaas­ap­pels wor­den vooral toe­ge­voegd zodat de overi­ge ingre­diën­ten snel­ler de cel in wor­den getrans­por­teerd, waar­vo­or altijd glu­co­se nodig is. Veel men­sen, vooral atle­ten, voe­gen 3 tot 4 rij­pe bana­nen toe aan het mixdrankje. 

De smoothie kun je het bes­te direct na berei­ding drin­ken. Idea­li­ter gebe­urt dit ’s och­tends als ont­bijt, 20 tot 30 minu­ten na het drin­ken van vers gema­akt sel­de­r­ij­sap. De Hea­vy Metal Detox Smoothie is onder­deel van de och­tendrou­ti­ne. De smoothie ont­wik­kelt zijn ont­gif­ten­de eigenschap­pen het bes­te in de ochtend. 

Ja, je kunt het vei­lig drin­ken tij­dens de zwan­gerschap en borst­voe­ding. De angst dat de opge­los­te gif­stof­fen de baby zou­den kun­nen scha­den, is vol­ko­men onge­grond. Het lichaam zal de gif­stof­fen nooit door­ge­ven aan de baby, maar de eigen intel­li­gen­tie van het lichaam zal de gif­stof­fen zo snel moge­l­ijk via uri­ne en ont­las­ting verdrijven.

Het bes­te resultaat wordt bereikt als alle 5 de basis­ing­re­diën­ten in de smoothie zit­ten. Het is ech­ter nog steeds moge­l­ijk om één of twee ingre­diën­ten weg te laten, al zal dit een ver­min­derd effect heb­ben. De mini­ma­le ingre­diën­ten zijn 3 basis­ing­re­diën­ten. Ook hier­bij is het van belang dat u geen ger­steg­ras­poe­der gebruikt, maar gerstegrassappoeder.

Nee, de bes­sen hoe­ven niet inge­vro­ren te wor­den. Ze wor­den mee­s­tal bevro­ren gekocht en kun­nen voo­r­af wor­den ont­doo­id of naar wens bevro­ren wor­den gebruikt. Het voor­deel bli­jft hetzelfde. 

Ja, kin­de­ren kun­nen de HMDS ook drin­ken, alleen de hoe­ve­el­heid moet geschikt zijn voor het lichaams­ge­wicht van de kin­de­ren. De goe­de resul­ta­ten bij kin­de­ren ver­schi­j­nen zelfs snel­ler dan bij volwassenen. 

Het ver­se kruid heeft het bes­te effect. Omdat het vaak niet altijd mak­ke­li­jk is om altijd aan ver­se ingre­diën­ten te komen, kun je bevro­ren kori­an­der als noodrant­soen gebrui­ken. Dit mag niet van tevo­ren wor­den ont­doo­id, maar moet in bevro­ren toe­st­and aan de blen­der­kan wor­den toegevoegd. 

Nee, in tegen­stel­ling tot bevro­ren kori­an­der­kruid, dat nog steeds een zeke­re ont­gif­ten­de werk­ing heeft, is de tinc­tuur niet effec­tief voor de ont­gif­ting van zwa­re meta­len. Dan kun je beter je toev­lucht nemen tot alternatieven. 

Ja, als je geen ver­se krui­den kunt kri­j­gen, zijn er zeker alter­na­tie­ven. De bes­te tweede keus zijn de groe­ne bla­de­ren van rad­ijs­jes. De der­de keu­ze is ver­se peterselie. 

De HMDS heeft het bes­te effect in zijn oor­spr­on­ke­li­jke samen­stel­ling. Het is ech­ter moge­l­ijk om over te stap­pen op mango’s als je een into­le­ran­tie hebt voor bana­nen of sinaasappels. 

De Stil­le Oce­a­an is inmid­dels zo ver­vuild dat je, in tegen­stel­ling tot een paar jaar gele­den, beter geen spi­ru­li­na meer uit Hawaï kunt meenemen. 

Het drin­ken van de HMDS is niet alleen een tij­de­li­jk gebruik, maar bij dage­li­jk­se bloot­stel­ling aan gif­stof­fen, vooral zwa­re meta­len en stra­ling, is het het bes­te om het levens­lang te blij­ven gebruiken. 

Nee, Chlorel­la heeft een zeker ver­mo­gen om zwa­re meta­len in het lichaam te verz­ame­len, maar het is zeer onbe­trouw­baar wat betreft zijn bin­den­de ver­mo­gen. Om deze reden komen de zwa­re meta­len die het verz­amelt vaak iets later vrij en kom je in een slech­te situa­tie terecht. De nieu­we loca­ties voor de gedrop­te zwa­re meta­len kun­nen zelfs nog min­der guns­tig zijn dan voorheen.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands