Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Conforme vakantie in Beieren

Een vakan­tie in Zwie­sel in het Bei­er­se Woud kan zo ont­span­nend en verkwik­kend zijn. Een kort erva­rings­vers­lag voor iede­reen die nog op zoek is naar een geschik­te accom­mo­da­tie om te ontspannen. 
Appartement voor vakanties die voldoen aan Anthony William

Van­da­ag wil ik enke­le indruk­ken met u delen van mijn heer­li­jke kor­te vakan­tie in het Bei­er­se Woud in een con­form vakantieappartement.

Conforme kookcursus

Onlangs heb ik met een kook­min­nen­de vri­end deel­ge­no­men aan een kook­cur­sus die van koken houdt en deze cur­sus vond pla­ats in de keu­ken van het vakan­tie­ap­par­te­ment dat we had­den geboekt. Gün­ther Karl, de auteur van het kook­boek Tra­di­tio­nele gerech­ten bereid in overe­enstem­ming, was onze chef-kok en gedu­ren­de 5 uur heb­ben we gehakt, gebak­ken, gesist en gedineerd. In totaal waren we maar met 3 deel­ne­mers en dat was erg gezel­lig. De hele cur­sus was een culin­aire droom en mijn gezin zal er enorm van pro­fi­te­ren. We waren abso­luut blij met hoe heer­li­jk de gerech­ten allem­aal sma­ak­ten. Gün­ther Karl is een zeer inspi­re­ren­de hob­by­kok en we heb­ben allem­aal veel ple­zier gehad.

Conforme vakantieappartementen

Ons vakan­tie­ap­par­te­ment was prachtig, gezel­lig en func­tion­eel tege­li­jk en is per­fect voor men­sen op hun helen­de reis. Alle appar­te­men­ten zijn inge­richt met mooie, smaak­vol­le meu­bels van natu­ur­li­jk hout en natu­ur­li­jke slaap­com­fort­ma­tras­sen. De keu­ken is vol­le­dig uit­ge­rust en maakt het bereiden van voed­sel dat aan de eisen vol­do­et een­vou­dig. Voor de prijs­be­wus­te vakan­tie­gan­ger zijn er 5 van deze vakan­tie­ap­par­te­men­ten beschik­baar. Een ande­re mooie luxe vari­ant trekt men­sen met hoge eisen aan. Tegen een toes­lag kunt u in alle appar­te­men­ten een sap­cen­tri­fu­ge en blen­der voor dage­li­jks gebruik reser­ve­ren. Op verz­oek kun­nen gas­ten ook ver­se bio­lo­gi­sche sel­de­rij, bevro­ren wil­de bos­bes­sen en ver­se kori­an­der bestel­len tegen kostprijs. 

Deze ser­vice maakt het veel gemak­ke­li­jker om uw gebrui­keli­jke rou­ti­ne uit te voe­ren als u in het bui­ten­land bent Och­tend rou­ti­ne ook op vakan­tie ont­span­nen ver­der kun­nen gaan. Toen we aank­wa­men von­den we de wil­de bos­bes­sen in de vrie­zer, per­fect georganiseerd! 

De moge­l­ijk­heid om een sau­na te nemen in de eigen sau­na is in alle vakan­tie­ap­par­te­men­ten aan­we­zig, maar voor ons was deze vakan­tie niet nodig omdat we bij de hoge zomer­tem­pe­ra­tu­ren auto­ma­tisch gin­gen zweten. 

De omge­ving daar is prachtig en niet alleen aantrek­ke­li­jk voor zomer­va­kan­ties. Al met al was het een heer­li­jke, ont­span­nen en tege­li­jker­tijd sti­mu­le­ren­de klei­ne vakan­tie waar mijn vri­en­din en ik nog lang goe­de her­in­ne­rin­gen aan zul­len hebben. 

2 % voucher voor de magische vakantieappartementen

De vakan­tie­ap­par­te­men­ten zijn eigen­dom van een zeer vri­en­de­li­jk echt­paar dat ook nog eens net­jes eet. Voor bei­den is het belan­gri­jk om gas­ten de moge­l­ijk­heid te geven om met dit prachti­ge aan­bod, ook op vakan­tie, zon­der pro­ble­men hun levens­sti­jl voort te zetten.

Voor onze geïn­ter­es­se­er­de lezers bie­den ze een klei­ne kort­ing van 2 % op over­nacht­in­gen. Kijk eens of dit een vakan­tie­op­tie voor u kan zijn.

Dat is hoe je het doet: Bij het boe­ken van het woord SELLERIESAFT in het tekst­veld of tele­fo­nisch. Compleet.

Over de vakantieappartementen: 

Huis­kleur­ge­lu­id En Cha­let Zauberberg

(De mini­ma­le duur van een boe­king is 6 dagen. De vou­ch­er is gel­dig voor de accom­mo­da­tie, niet voor het aan­vul­len­de pak­ket met sap­cen­tri­fu­ge etc.)

Als u daar ooit op vakan­tie gaat, hoop ik dat u net zo’n gewel­dig ver­bli­jf zult heb­ben als wij!

Met mijn hart Astrid

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands