Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Extractor-smoothie

De Extra­c­tor Smoothie helpt ver­schil­len­de soor­ten che­mi­sche toxi­ci­teit te eli­mi­ne­ren en maakt ook de weg vrij voor gif­ti­ge zwa­re meta­len om het lichaam snel­ler te verlaten. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingrediënten voor één portie Extractor Smoothie:

voor­be­rei­ding:

Meng de ingre­diën­ten tot een homo­ge­ne mas­sa. Voeg maxim­aal 250 ml fles­sen­wa­ter, kokos­wa­ter, vers appel­sap of 100% bio­lo­gisch, addi­tief­vrij appel­sap toe als een dun­ne­re con­sis­ten­tie gewenst is.

Op goe­de gezondheid! 

Tips:

  • Kies indi­en moge­l­ijk appels met een rode schil, omdat deze de mees­te voe­dings­stof­fen bevatten.
  • Man­go is de eers­te keu­ze voor deze smoothie. Als je geen ver­se of bevro­ren man­go kunt kri­j­gen, is bana­an een goe­de vervanger.
  • Je kunt elke rad­ijs gebrui­ken die je lek­ker vindt, inclu­sief rode, zwar­te en paar­se rad­ijs. Ver­mijd ech­ter het gebruik van daikon-radijs.
  • Als je voor deze smoothie kokos­wa­ter gebruikt, zorg er dan voor dat het kokos­wa­ter geen natu­ur­li­jke smaak­stof­fen bevat en niet roze of rood is.
  • Als je gepas­teu­ri­se­erd appel­sap uit fles­sen gebruikt, zorg er dan voor dat het 100 pro­cent bio­lo­gisch appel­sap is en geen ande­re toevoe­gin­gen bevat, zoals sui­ker, citro­en­zuur of conserveermiddelen.
  • Als u moei­te heeft met de smaak van het mos­terd­zaad, kunt u de hoe­ve­el­heid mos­terd hal­ve­ren, d.w.z. H. tot 1/2 thee­l­e­pel, of zelfs min­der als u dat lie­ver heeft, met als doel om na ver­loop van tijd weer op te wer­ken naar de aan­be­vo­len dosis van 1 theelepel.
  • Als u moei­te heeft met de peter­se­lies­maak, kunt u de hoe­ve­el­heid peter­se­lie hal­ve­ren tot ½ kop­je, met als doel om na ver­loop van tijd terug te keren naar de aan­be­vo­len dose­ring van 1 kopje.
  • Als u zich in een deel van de wereld bevindt waar u geen toe­gang heeft tot ver­se of bevro­ren wil­de bos­bes­sen, bos­bes­sen­sap of bos­bes­sen­poe­der, kunt u ook bra­men gebrui­ken. Hoe­wel bra­men een zeer anti­oxi­dant alter­na­tief zijn, heb­ben ze niet dez­elf­de effec­ten als wil­de bos­bes­sen, die cel­len bescher­men tegen meta­len, che­mi­cal­iën, stra­ling en ande­re gifstoffen.
  • Als je geen appels kunt kri­j­gen, kun je in dit recept ook rij­pe peren gebrui­ken. Als je geen appels of peren hebt, kun je sinaas­ap­pels gebrui­ken. Als je geen sinaas­ap­pels kunt vin­den, gebruik dan papaja’s. Als je geen papaja’s kunt kri­j­gen, gebruik dan bana­nen. En als je geen bana­nen kunt kri­j­gen, kun je mango’s gebrui­ken in pla­ats van appels of peren.
  • In het hoof­dst­uk ‘Hea­vy Metal Deto­xes’ in Heal Your Brain en Heal Your Brain, The Prac­ti­cal Pro­gram, vindt u advies over hoe u de extra­c­tor in uw dag kunt inte­gre­ren en gebrui­ken met de Detox-smoothie voor zwa­re meta­len kan wor­den afge­stemd om opti­ma­le resul­ta­ten te bereiken.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands