Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Extractor-smoothie

De Extra­c­tor Smoothie vol­gens Medi­cal Medi­um® Antho­ny Wil­liam helpt ver­schil­len­de soor­ten che­mi­sche toxi­ci­teit te eli­mi­ne­ren en maakt ook de weg vrij voor gif­ti­ge zwa­re meta­len om het lichaam snel­ler te verlaten. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingrediënten voor één portie Extractor-smoothie:

voor­be­rei­ding:

Meng de ingre­diën­ten tot een homo­ge­ne mas­sa. Voeg maxim­aal 250 ml fles­sen­wa­ter, kokos­wa­ter, vers appel­sap of 100% bio­lo­gisch, addi­tief­vrij appel­sap toe als een dun­ne­re con­sis­ten­tie gewenst is.

Op goe­de gezondheid! 

Tips:

  • Kies indi­en moge­l­ijk appels met een rode schil, omdat deze de mees­te voe­dings­stof­fen bevatten.
  • Man­go is de eers­te keu­ze voor deze smoothie. Als je geen ver­se of bevro­ren man­go kunt kri­j­gen, is bana­an een goe­de vervanger.
  • Je kunt elke rad­ijs gebrui­ken die je lek­ker vindt, inclu­sief rode, zwar­te en paar­se rad­ijs. Ver­mijd ech­ter het gebruik van daikon-radijs.
  • Als je voor deze smoothie kokos­wa­ter gebruikt, zorg er dan voor dat het kokos­wa­ter geen natu­ur­li­jke smaak­stof­fen bevat en niet roze of rood is.
  • Als je gepas­teu­ri­se­erd appel­sap uit fles­sen gebruikt, zorg er dan voor dat het 100 pro­cent bio­lo­gisch appel­sap is en geen ande­re toevoe­gin­gen bevat, zoals sui­ker, citro­en­zuur of conserveermiddelen.
  • Als u moei­te heeft met de smaak van het mos­terd­zaad, kunt u de hoe­ve­el­heid mos­terd hal­ve­ren, d.w.z. H. tot 1/2 thee­l­e­pel, of zelfs min­der als u dat lie­ver heeft, met als doel om na ver­loop van tijd weer op te wer­ken naar de aan­be­vo­len dosis van 1 theelepel.
  • Als u moei­te heeft met de peter­se­lies­maak, kunt u de hoe­ve­el­heid peter­se­lie hal­ve­ren tot ½ kop­je, met als doel om na ver­loop van tijd terug te keren naar de aan­be­vo­len dose­ring van 1 kopje.
  • Als u zich in een deel van de wereld bevindt waar u geen toe­gang heeft tot ver­se of bevro­ren wil­de bos­bes­sen, bos­bes­sen­sap of bos­bes­sen­poe­der, kunt u ook bra­men gebrui­ken. Hoe­wel bra­men een zeer anti­oxi­dant alter­na­tief zijn, heb­ben ze niet dez­elf­de effec­ten als wil­de bos­bes­sen, die cel­len bescher­men tegen meta­len, che­mi­cal­iën, stra­ling en ande­re gifstoffen.
  • Als je geen appels kunt kri­j­gen, kun je in dit recept ook rij­pe peren gebrui­ken. Als je geen appels of peren hebt, kun je sinaas­ap­pels gebrui­ken. Als je geen sinaas­ap­pels kunt vin­den, gebruik dan papaja’s. Als je geen papaja’s kunt kri­j­gen, gebruik dan bana­nen. En als je geen bana­nen kunt kri­j­gen, kun je mango’s gebrui­ken in pla­ats van appels of peren.
  • Zie het hoof­dst­uk “Medi­cal Medi­um Hea­vy Metal Deto­xi­fi­ca­ti­on Cures” in Medi­cal Medi­um Brain Saver en Brain Saver Pro­to­cols, Cures & Recipes voor advies over hoe u de extra­c­tor in uw dag kunt inte­gre­ren en deze in bal­ans kunt bren­gen met de Detox-smoothie voor zwa­re meta­len kan wor­den afge­stemd om opti­ma­le resul­ta­ten te bereiken.

Bron: Medisch medi­um

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud