Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Micro‑C® van Vimergy

Micro C Vimer­gy® is een spe­cia­le mix van gebuffer­de vit­ami­ne C die beter ver­teer­baar is dan ande­re vor­men van vit­ami­ne C. Deze unie­ke mix is ver­ri­jkt met rozen­bot­tels, drui­ven­pi­tex­tra­ct, ruti­ne en ace­ro­lafrui­tex­tra­ct. Vit­ami­ne C is een essen­tië­le anti­oxi­dant die een gezond immu­un­sys­teem, een car­dio­vas­cu­lair sys­teem en een gezon­de huid ondersteunt.

De uit­da­gin­gen van van­da­ag zijn divers en daa­rom is een sterk, effi­ci­ënt immu­un­sys­teem belan­gri­jk. Verk­oud­heid, griep, stress, milieu­ver­vui­ling en slech­te voe­ding dra­gen allem­aal bij aan het belas­ten van het immu­un­sys­teem. Vimergy®’s ver­bet­er­de vit­ami­ne C‑formule Micro‑C, ver­ri­jkt met rozen­bot­tel- en drui­ven­pi­tex­tra­ct, biedt een gemak­ke­li­jke manier om ons immu­un­sys­teem dage­li­jks te versterken.

De Vit­ami­ne C shock “the­ra­pie”.“ wordt aan­be­vo­len bij acu­te griep­in­fec­ties.
De lever gebruikt vit­ami­ne C voor al zijn meer dan 2000 che­mi­sche func­ties. Vit­ami­ne C helpt de lever te ont­gif­ten en te rei­ni­gen, een tra­ge lever te stop­pen, de vet­cel­len die in de lever zijn opgesla­gen los te maken en op te los­sen, en helpt de lever te her­stel­len na een stress­ge­re­la­teer­de adre­na­lin­es­toot.
Het vers­nelt ook het hers­tel van wit­te bloedcellen.

Ingre­diën­ten:

 • Cal­ci­um­a­scor­baat
 • Magne­si­um ascorbaat
 • rozen­bot­tel
 • Drui­ven­pit extract
 • Ruti­ne
 • Ace­ro­la-frui­tex­tra­ct
 • Anti­oxi­dant: Ascor­byl­pal­mitaat (vet­zu­ures­ter van ascorbinezuur)
 • Vege­ta­ri­sche cap­su­le (cel­lu­lo­se, water)
 • Vul­s­tof: cellulose

Meer infor­ma­tie over Micro C:

 • Dit pro­duct is rijk aan anti­oxi­dant vit­ami­ne C
 • Vit­ami­ne C bevor­dert een gezond immu­un­sys­teem en car­dio­vas­cu­lair systeem
 • Vit­ami­ne C onder­steunt de gezond­heid van de huid
 • Gebuffer­de vor­men van vit­ami­ne C, zoals cal­ci­um- en magne­si­um­a­scor­baat, zijn min­der zuur dan tra­di­tio­nele vor­men van vit­ami­ne C. Daa­rom kun­nen som­mi­ge men­sen die gevoelig zijn voor zure voe­dings­mid­de­len de gebuffer­de vor­men moge­l­ijk gemak­ke­li­jker verteren.
 • 500 mg gebuffer­de vit­ami­ne C per capsule
 • Uniek en syn­er­ge­tisch ver­ri­jkt met rozen­bot­tels, drui­ven­pi­tex­tra­ct en bioflavonoïden
 • Niet-GMO, glu­ten­vrij, koos­jer, soja-vrij, vega­nis­tisch, paleo
 • Geen citro­en­zuur en geen gelatine

Vol­gens de EU-gezond­heids­claim­ver­or­de­ning zijn voor dit pre­pa­raat de vol­gen­de ver­mel­din­gen toegestaan:

 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le werk­ing van het immu­un­sys­teem tij­dens en na inten­sie­ve lichame­li­jke activiteit
 • Vit­ami­ne C ver­hoogt de ijzeropname
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le col­la­ge­en­vor­ming voor een nor­ma­le bloedvatfunctie
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le col­la­ge­en­vor­ming voor een nor­ma­le botfunctie
 • Vit­ami­ne C draagt bij aan een norm­aal energiemetabolisme
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le col­la­ge­en­vor­ming voor een nor­ma­le kraakbeenfunctie
 • Vit­ami­ne C helpt cel­len te bescher­men tegen oxi­da­tie­ve stress
 • Vit­ami­ne C draagt bij aan de rege­ne­ra­tie van de gere­du­ceer­de vorm van vit­ami­ne E
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le col­la­ge­en­vor­ming voor een nor­ma­le huidfunctie
 • Vit­ami­ne C helpt ver­mo­eid­heid en moehe­id te verminderen
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le werk­ing van het zenuwstelsel
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le werk­ing van het immuunsysteem
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot een norm­aal psy­cho­lo­gisch functioneren
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le col­la­ge­en­vor­ming voor een nor­ma­le tandvleesfunctie
 • Vit­ami­ne C draagt bij tot de nor­ma­le col­la­ge­en­vor­ming voor een nor­ma­le tandfunctie

Dose­ring: Neem als voe­dings­sup­ple­ment 1 tot 2 maal daags 1 cap­su­le of meer.

Een med­ede­ling:
De aan­be­vo­len dage­li­jk­se dosis mag niet over­schre­den wor­den. Voe­dings­sup­ple­men­ten mogen niet wor­den gebruikt als ver­van­ging van een geva­rie­er­de voe­ding. Een uit­ge­ba­lan­ceerd die­et en een gezon­de levens­sti­jl zijn belan­gri­jk. Bui­ten het bereik van kin­de­ren houden.

nl_NLNeder­lands