Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Voldoen edelgistvlokken aan de eisen?

Tegenwo­or­dig is de vega­nis­ti­sche keu­ken niet meer voor te stel­len zon­der gist­vl­ok­ken. Hun pit­ti­ge en vaak kaa­sach­ti­ge smaak maakt het gebruik ervan zo popu­lair. Boven­di­en wor­den ze steeds meer een trend van­we­ge hun ver­meen­de gezond­heids­vo­or­de­len, maar dit is ten onrechte! 
Gistvlokken in houten kom

Gist­vl­ok­ken (voe­dings­gist) sta­an in het Engels bekend als “voe­dings­gist”.

Gezondheidseffecten van gistvlokken

Het glut­ami­nezuur dat spe­ci­fiek in gist zit, heeft een zeer ster­ke werk­ing irri­ter­end voor het darm­slijm­vlies en kan daa­rom bijd­ra­gen aan darm­ziek­ten zoals het prik­kel­bare­darm­syn­d­room of coeli­a­kie. Dit geldt ook voor de puurs­te vorm van edel­gist. Het men­se­li­jk lichaam beschouwt voe­dings­gist of voe­dings­gist als een onpro­duc­tie­ve indrin­ger en daa­rom belast u elke keer dat u voe­dings­gist of voe­dings­gist inneemt uw gewicht erop. Immu­un­sys­teem onder stress uit (Her­ziene en uit­ge­brei­de edi­tie (pag. 255) Kindle-versie).

Glut­ami­nezuur werkt ook irri­ter­end voor het cen­tra­le zen­uwstel­sel, omdat het zich aan neu­ro­nen kan hech­ten en zo pro­ble­men kan veroorzaken.

B12 in edelgistvlokken?

Som­mi­ge men­sen bewe­ren dat gist­vl­ok­ken een goe­de bron zijn van Vit­ami­ne b12 Zijn. De waar­heid is ech­ter dat gist­vl­ok­ken van natu­re niet rijk zijn aan B12, maar dat B12 ach­teraf aan de gist wordt toe­ge­voegd. De gebruik­te B12 is door­ga­ans van zeer lage kwaliteit.

Conclusie

Voe­dings­gist of voe­dings­gist mag niet als een heil­zaam voe­dings­mid­del wor­den beschouwd. Vooral men­sen die al last heb­ben van gezond­heids­pro­ble­men moe­ten edel­gist zove­el moge­l­ijk strikt ver­mij­den. Dit is voor sym­p­toom­vri­je men­sen zuinig Het gebruik van edel­gist als smaak­vers­ter­ker is een optie.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands