Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Juliana Retuga

Registratie van live zoomoproepen

Julia­na Retu­ga orga­ni­s­e­ert online bijeen­kom­s­ten via zoom, die gaan over onder­wer­pen die ver­band hou­den met Antho­ny Wil­liam en waar u uw vra­gen kunt stel­len! Deel­na­me is geheel gra­tis. Schri­jf u hier in op de nieuws­brief en u ont­vangt de links per e‑mail:

Bent u al inge­schre­ven voor de nieuws­brief, meld u dan hier­bo­ven aan en klik indi­en nodig op de link in de beves­ti­gings­mail om in de toeko­mst de links naar de Zoom-oproe­pen te ontvangen.

Ver­zen­ding vindt pla­ats bin­nen ons kader Gege­vens­be­scher­ming. Je ont­vangt 1 – 3 e‑mails per maand.
nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud