Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Spruiten in het conforme dieet

Heb­ben sprui­ten, ondanks hun klei­ne for­maat, ver­ge­li­jk­ba­re gezond­heids­vo­or­de­len als de vol­was­sen groen­ten waar ze zich tot kun­nen ont­wik­kelen? Wat bie­den de klei­ne kracht­patsers naast hun ruimt­e­be­s­pa­ren­de teeltwijze? 
Spruiten tegen een bruine achtergrond

De ingre­diën­ten van kiem­groen­ten en micro­groen­ten zijn rijk aan waar­de­vol­le voe­dings­stof­fen zoals vit­ami­ne A, B‑vitamines, spo­ren­ele­men­ten, secund­ai­re plan­ta­ar­di­ge stof­fen, mine­ra­len en fyto­che­mi­sche verb­in­din­gen. In dit opzicht doen ze geens­zins onder voor hun vol­was­sen plan­ta­ar­di­ge tegenhan­gers. De groen­ten die tijd en ruim­te heb­ben gehad om zich tot hun vol­le­di­ge groot­te te ont­wik­kelen, heb­ben ech­ter vele malen meer spijs­ver­te­rings­kracht nodig, zodat het lichaam er dez­elf­de voe­dings­stof­fen uit kan halen. Daa­rom is het con­su­me­ren van kiem­groen­ten en micro­groen­ten een een­vou­di­ge en krach­ti­ge weg naar een bete­re gezondheid. 

Spruiten als bouwer van neurotransmitters

Het hoge gehal­te aan mine­ra­le zou­ten in spruit­jes zorgt voor een bete­re pro­duc­tie van neu­ro­trans­mit­ters in de her­senen. Ze voor­zi­en de her­senen ook van enzy­men en ami­no­zu­ren, waar­door het gemak­ke­li­jker wordt om neu­ro­nen opnieuw op te bou­wen. Omdat vol­gens onze favorie­te auteur sprui­ten ook zwa­re meta­len uit de her­senen kun­nen halen, zijn ze extra waardevol. 

Welke rassen zijn bijzonder geschikt als spruit? 

Spruiten zijn dragers van verhoogde biotica

Sprui­ten en micro­groen­ten doen ook ver­ba­zing­wek­ken­de din­gen bij de ver­de­di­ging tegen infec­ties en tegen onge­wens­te cel­gro­ei, zoals kan­ker. Hij wijst erop dat sprui­ten en micro­greens de dra­gers zijn van zogen­aam­de ‘ver­hoog­de bio­ti­ca’, die in de natuur onder meer groei­en op vers gekweek­te kie­men en spruiten. 

Ver­hoog­de anti­bio­ti­ca zijn abso­luut nood­za­ke­li­jk voor de pro­duc­tie van lichaam­s­ei­gen vit­ami­ne B12. Ze creë­ren een fan­tas­ti­sche bac­te­rië­le flo­ra in de darm­en en zijn de reden waa­rom voe­dings­stof­fen en vit­ami­nes daad­wer­ke­li­jk wor­den opge­no­men of niet en ver­vol­gens beschik­baar wor­den gesteld aan de lever. Als deze ver­hoog­de bio­ti­ca ontbre­ken, wor­den het spijs­ver­te­ringsstel­sel en de lever gecon­fron­teerd met te veel onge­dier­te en kun­nen ze hun wer­ke­li­jke taken niet optim­aal ver­vul­len. Deze ver­hoog­de bio­ti­ca kan een­vou­dig wor­den voor­zi­en van spruiten.

Voor meer prak­ti­sche kweek­tips kun je deze ook lezen Arti­kelen over het kwe­ken van alfal­fasprui­ten.

Tips voor het praktische gebruik van kiemgroenten

  • Voor merk­ba­re voor­de­len is het goed om 100 gram per dag te eten. 
  • Wan­neer je je eigen sprui­ten kweektStel je ze dan voor als klei­ne huis­die­ren: ze gedijen ook op vri­endschap en absor­be­ren de ener­gie van de men­sen om hen heen en alles wat er om hen heen wordt gezegd. Pro­be­er daa­rom altijd je sprui­ten met vreu­g­de te benade­ren. Praat met ze, moe­dig ze aan en raak hun hoofd aan met je vin­g­ers ter­wi­jl je ze pas­se­ert. Het ver­bou­wen van uw eigen voed­sel bete­kent dat voed­sel reke­ning houdt met uw indi­vi­du­ele behoef­ten en uw die­et aan­past om u van opti­ma­le voe­ding te voor­zi­en. Sprui­ten en micro­groen­ten pas­sen zich bij­zon­der goed aan uw spe­ci­fie­ke gezond­heids­be­hoef­ten aan, omdat ze zo adap­to­ge­en zijn. 
  • Sprui­ten zoals rad­ijs, broc­co­li, fene­griek, Boe­ren­kool en zon­ne­b­loe­men moe­ten tij­dens de lunch wor­den gecon­su­meerd, omdat ze je ener­gie gedu­ren­de de dag onder­steu­nen. Bonen- en lin­zen­kie­men moe­ten bij het avon­de­ten wor­den gecon­su­meerd, omdat ze ’s avonds het zen­uwstel­sel kal­me­ren en ontspannen.
  • U kunt uw sprui­ten dage­li­jks besproei­en met vlo­ei­s­tof gemengd met water Zee mine­ra­len nog beter mine­ra­li­se­ren zodat de sprui­ten tij­dens hun ont­wik­ke­ling wor­den voor­zi­en van mine­ra­len ten behoe­ve van uw gezondheid. 
  • Een sap gema­akt van kom­kom­mers, erw­ten­scheu­ten en zon­ne­b­loem­gro­en kan na ver­loop van tijd iemands ver­mo­gen om ’s nachts te zien vergroten.

Aan­be­ve­lin­gen voor spruit­pot­ten, spruit­to­rens en kiemzaden vindt u op Spruit­ver­ede­ling.

Duit­se samen­vat­ting: Astrid Späth 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands