Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Het kweken van alfalfaspruiten

Het kwe­ken van alfal­fasprui­ten is niet moei­li­jk en ver­eist slechts een beet­je geduld, omdat de sprui­ten een rela­tief lan­ge gro­ei­pe­ri­ode van 7 dagen tot aan de oogst ken­nen. Iede­reen kan deze waar­de­vol­le sprui­ten goed­koop en gemak­ke­li­jk in eigen huis kweken. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

In dit arti­kel beschri­jf ik hoe het zaad­ma­te­ria­al in een spruit­to­ren wordt ont­kiemd bij het kwe­ken van alfalfaspruiten. 

Voor één niveau van de spruit­to­ren heb je 1 eetle­pel alfal­fakiem­ma­te­ria­al nodig. Uit 1 eetle­pel zaden gro­eit in de loop van 7 dagen onge­ve­er 150 g alfal­fasprui­ten. De luzer­ne­zaden wor­den eerst 6 uur in water in een kop­je of glas geweekt. (Ik doe dit rou­ti­ne­ma­tig na het maken van het sel­de­rie­sap, dan zijn de zaden tij­dens de lunch kla­ar om te weken en kla­ar om te wor­den gede­can­teerd.) Ver­vol­gens wor­den de zaden in een zeef onder stromend water gespoeld. Ver­deel ver­vol­gens de voor­ge­zwol­len zaden in de bovens­te laag van de toren. Geef nu opnieuw water met vers water, want de zaden zul­len zich dan geli­jk­ma­tig verspreiden. 

Een lichte plek voor het kweken van alfalfaspruiten

De zaden wor­den op een lich­te plek gepla­atst om te ont­kie­men; in de herfst en win­ter is direct zon­licht gedu­ren­de 3–4 uur geen pro­bleem. De opti­ma­le tem­pe­ra­tuur voor het kwe­ken van alfal­fasprui­ten ligt tus­sen de 18°C en 22°C. In de zomer, wan­neer er direct zon­licht onder de kap is, wordt de hit­te opge­bouwd en begin­nen de sprui­ten vaak te schim­melen. Pla­ats hem daa­rom iets ver­der van het raam. Het is erg prak­tisch als de toren in het voor­jaar, de herfst en de win­ter op de vens­ter­bank in de keu­ken staat, dit ver­ge­mak­ke­li­jkt het watergeven. 

Geef de alfalfaspruiten twee keer per dag voorzichtig water

De sprui­ten wor­den twee keer per dag bewa­terd, ’s mor­gens en’ s avonds. Hier­vo­or wordt onge­ve­er 200 ml vers water op de sprui­ten gego­ten. Laat het water voor­zich­tig weg­lo­pen. De eers­te dagen loopt het water mee­s­tal zon­der pro­ble­men weg via de ope­ning onder de rode sifons. Als het in het begin helem­aal niet stroomt, kan het hel­pen om het een beet­je te kan­te­len. Later kan het soms gebeu­ren dat indi­vi­du­ele sprui­ten zich­zelf tij­dens het groei­en recht­s­treeks in de ope­ning duwen, waar­door de klei­ne afvoer­ga­ten wor­den gebl­ok­ke­erd. Dit kan gebeu­ren van­af onge­ve­er dag 3–5, maar het is een uitzondering. 

Om in zo’n geval het pro­bleem van watero­ver­last te voor­ko­men, laat ik de sprui­ten van­af onge­ve­er dag 3 niet hori­zon­taal direct op de sprui­ten­to­ren lopen, maar breng ik elke gevul­de kom afzon­der­li­jk naar de goots­teen en houd deze op een hoek zodat het water kan weg­lo­pen. Als ik mijn gesprei­de hand direct op de spruit­jes pla­ats, kan ik de kom heel schuin hou­den, zelfs voor­bij een hoek van 90°. Hier ga ik heel voor­zich­tig te werk om ervo­or te zor­gen dat al het water is weg­ge­lo­pen. Stil­s­taand water vero­or­za­akt watero­ver­last en de sprui­ten begin­nen gemak­ke­li­jk te schim­melen. Dit gebe­urt niet als je voor­zich­tig lee­gloopt. Soms wor­den de zeer fij­ne veze­li­ge wortels ver­ward met schim­mel; de geur­test geeft hiero­ver infor­ma­tie. Veze­li­ge wortels rui­ken fris en niet muf. Als er schim­mel is ont­s­ta­an, bij­vo­or­beeld omdat u bent ver­ge­ten twee keer water te geven, moet de kom voor het vol­gen­de gebruik grondig wor­den gebors­teld met heet water en een beet­je fruitazijn.

Op de vijf­de of zes­de dag zijn de alfal­fasprui­ten zo groot gewor­den dat ze over de rand wil­len groei­en. Van­af dat moment haal ik de dek­sel eraf om ze nog meer ruim­te te geven om te rij­zen. Op voor­hand doet het dek­sel het goed, omdat het een guns­tig mini­kas­kli­maat creëert. Een voor­deel van de toren vind ik dat ik bij het water­ge­ven elke dag de spruit­jes gemak­ke­li­jk met mijn hand kan aan­ra­ken, de groe­ne hoofdjes kan aai­en en zo een nog per­so­on­lijke­re band met ze kan ont­wik­kelen. (De plant­jes kun­nen door een per­so­on­lijke rela­tie met hen de gege­vens van de tuin­man lezen. De spruit­jes lezen ons lichaam, onze orga­nen, ons bloed en weten wat er mis is en wat onze geschie­de­nis is. Ze doen er alles voor om hun voe­dings­stof­fen te ver­and­e­ren. zodat ze spe­ci­fiek zijn afge­stemd op onze fysie­ke en men­ta­le behoef­ten). Hel­aas is dit dage­li­jk­se cont­act niet moge­l­ijk bij het kwe­ken van alfal­fasprui­ten in een spruitpot. 

De alfalfaspruiten zijn op de 8e dag klaar voor de oogst

Op dag 8 zijn de sprui­ten kla­ar om te oogs­ten en kun­nen ze op ver­schil­len­de manie­ren gebruikt wor­den. De zaden kun­nen in hun geheel gege­ten wor­den en er hoeft niets afges­ne­den te wor­den. Alfal­fa sma­akt fris, mild en sap­pig en past per­fect in een sala­de (bij­vo­or­beeld met kom­kom­mers, papri­ka, uien, toma­ten, kno­flook en sinaas­ap­pel­sap) of in een smoothie met bana­nen, man­go of fruit naar keu­ze. Nor­i­rol­let­jes met alfal­fa, kom­kom­mer­reep­jes en papri­kareep­jes zijn ook erg lek­ker. Ook zijn ze een gewel­di­ge aan­vul­ling op brood of als fris­se deco­ra­tie op soe­pen of ande­re gerech­ten. Maar je kunt ze ook heel goed uitpersen. 

Recht­hoe­ki­ge gla­zen con­tai­ners zijn ide­aal voor kor­te­ter­mi­jn­ops­lag in de koelk­ast, elk met een vel keu­ken­pa­pier erin om over­tol­lig water te absor­be­ren. De sprui­ten zijn 1 dag houdbaar. 

De in dit arti­kel gepre­sen­teer­de metho­de voor het kwe­ken van alfal­fasprui­ten in een spruit­to­ren is bij­zon­der geschikt voor gro­te­re hoe­ve­el­he­den sprui­ten, omdat de batch­te­elt­me­tho­de beho­or­li­jk ruimt­e­be­s­pa­rend is. In ons tweeper­so­ons­huis­hou­den gebrui­ken wij van okto­ber tot en met april weke­li­jks de sprui­ten van 3 spruit­to­rens met in totaal 9 lagen. Ik heb ook nog 5 ande­re spruit­pot­ten (zie foto), die ook van okto­ber tot april wor­den gebruikt. In totaal con­su­me­ren we onge­ve­er 300 gram sprui­ten per dag, waar­van het over­gro­te deel bij mij terechtkomt. 

Luzernespruiten kunnen ook goed in een kiempot worden gekweekt

Mungtaugé en alfalfaspruiten in een kiempotje
Alfal­fasprui­ten en tau­gé in een kiempotje

Luzer­ne is net zo geschikt voor het kwe­ken in kiem­pot­ten, omdat de zaden geen slijm pro­du­ce­ren. Deze manier van kwe­ken vraagt iets meer ruim­te, maar werkt net zo goed. U kunt een gro­te sel­ec­tie kri­j­gen van alle hier gepre­sen­teer­de kiem­ap­pa­ra­ten, evenals kiemzaden deze pagi­na over de spruitenteelt. 

Pro­be­er het eens, het kwe­ken van alfal­fasprui­ten is een zeer gemak­ke­li­jke en goed­ko­pe manier om leven­diger gro­en te kri­j­gen. Plus een gro­en dat spe­cia­al voor de sprui­ten­tui­nier is gekweekt en spe­ci­fie­ke voe­dings­stof­fen met zich mee­brengt die pre­ci­es zijn afge­stemd op de tuin­man. Onze favorie­te auteur ver­telt ero­ver in zijn Radio­pro­gram­ma over het ver­bou­wen van je eigen voed­sel.

In dit arti­kel over sprui­ten Nog meer infor­ma­tie over het span­nen­de onder­werp sprui­ten vindt u hier. 

Veel ple­zier met het uit­pro­be­ren en eet smakelijk! 

Auteur: Astrid Späth 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands