Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Celeryforce® van Vimergy

De Celeryforce van Vimergy capsules – een overzicht

In een tijd waa­r­in ons lichaam voort­du­rend wordt bloot­ge­steld aan hoge stress­ni­veaus, is het belan­gri­jk om het van de nodi­ge voe­dings­stof­fen te voor­zi­en. Dit is waar voe­dings­sup­ple­men­ten een rol spe­len, zoals de CeleryForce®-capsules van Vimer­gy, die een schat aan vit­ami­nes, mine­ra­len en essen­tië­le ami­no­zu­ren leveren.

Verdient Celeryforce een plekje op mijn boodschappenlijstje?

Sup­ple­men­ten zoals Cele­ry­Force Vimer­gy-cap­su­les heb­ben veel voor­de­len. Ze zijn een gemak­ke­li­jke manier om extra voe­dings­stof­fen bin­nen te kri­j­gen en kun­nen gemak­ke­li­jk online wor­den besteld, bij­vo­or­beeld bij een postor­der­apo­theek. Maar zijn ze het waard om te kopen?

De voordelen

De cap­su­les van Vimer­gy bie­den veel voor­de­len, te begin­nen met het feit dat ze in een han­di­ge vege­ta­ri­sche cap­su­le zit­ten. Boven­di­en bevat­ten ze een meng­sel van magne­si­um­gly­ci­naat, L‑taurine en cho­li­ne, die zor­gen voor een gezon­de stof­wis­se­ling, een nor­ma­le spier­func­tie en een nor­ma­le men­ta­le activiteit.

De bruikbaarheid

Het gebruik van de cap­su­les is ook een­vou­dig. Ze zijn voor­zi­en van een ‘mou­wen’, wat bete­kent dat ze gemak­ke­li­jk kun­nen wor­den ingeslikt. Boven­di­en kun­nen ze een­vou­dig in uw dage­li­jk­se rou­ti­ne wor­den geïn­te­gre­erd en bie­den ze een een­vou­di­ge aan­vul­ling op een geva­rie­er­de en gezon­de levensstijl.

Wat kan Celeryforce voor mijn gezondheid doen?

De Cele­ry­Force cap­su­les zijn meer dan alleen een een­vou­dig sup­ple­ment. Ze bie­den een sca­la aan gezond­heids­vo­or­de­len, varië­rend van een bete­re spijs­ver­te­ring tot een bete­re concentratie.

De actieve ingrediënten

De actie­ve ingre­diën­ten in de cap­su­les zijn divers en zorg­vul­dig gesel­ec­teerd. Deze omvat­ten cho­li­ne, dat helpt de nor­ma­le lever­func­tie te behou­den, en ino­si­tol, een bestand­deel van het meng­sel, moet bin­nen de aan­be­vo­len dage­li­jk­se hoe­ve­el­heid wor­den inge­no­men, omdat het een belan­gri­jke voe­dings­s­tof voor de her­senen is. De cap­su­les bevat­ten ook L‑glutamine, een ami­no­zuur dat wijd ver­s­preid is in het lichaam en vele func­ties heeft, waa­ron­der het onder­steu­nen van het immuunsysteem.

Dit is hoe de voedingsstoffen het lichaam beïnvloeden

De voe­dings­stof­fen heb­ben een syn­er­ge­tisch effect op het lichaam. Ze hel­pen de nor­ma­le func­tie van cel­len te onder­steu­nen en het lichaam te bescher­men tegen oxi­da­tie­ve stress. Ze onder­steu­nen ook een gezond zen­uwstel­sel en dra­gen bij aan een nor­ma­le cogni­tie­ve functie.

De gezondheidsvoordelen van selderijsap

Het drin­ken van sel­de­rie­sap biedt veel gezond­heids­vo­or­de­len. Het is rijk aan vit­ami­nes en mine­ra­len en biedt een natu­ur­li­jke bron van anti­oxidan­ten. Het kan ook hel­pen het lichaam te ont­gif­ten, de spijs­ver­te­ring te bevor­de­ren en de ener­gie te verhogen.

Wat zijn de voedingswaarden van Celeryforce?

Ondanks de voor­de­len die Cele­ry­Force-cap­su­les bie­den, is het belan­gri­jk op te mer­ken dat voe­dings­sup­ple­men­ten geen ver­van­ging zijn voor een uit­ge­ba­lan­ceerd en gezond die­et. Ze moe­ten wor­den gezi­en als een aan­vul­ling op een gezon­de levens­sti­jl en niet als de eni­ge manier om voe­dings­stof­fen bin­nen te krijgen.

Andere Vimergy-producten en hun voordelen

Vimer­gy biedt nog een reeks ande­re pro­duc­ten aan die ook waar­de­vol­le voe­dings­stof­fen bevat­ten. Daar­toe beho­ren pro­duc­ten met tau­ri­ne, een ami­no­zuur dat het zen­uwstel­sel onder­steunt en bij­draagt aan de gezond­heid van het hart.

Het aanvullen van voedingsstoffen door een uitgebalanceerd dieet

Hoe­wel de cap­su­les dus een nut­ti­ge aan­vul­ling kun­nen zijn, is het toch belan­gri­jk om een uit­ge­ba­lan­ceerd die­et te vol­gen. Een die­et rijk aan fruit, groen­ten, vol­le gra­nen, mage­re eiwit­ten en gezon­de vet­ten kan ons voor­zi­en van de mees­te voe­dings­stof­fen die we nodig heb­ben en mag de aan­be­vo­len dage­li­jk­se hoe­ve­el­heid niet overschrijden.

Een gezond voedingspatroon is geen vervanging voor voedingssupplementen en omgekeerd

Het is belan­gri­jk om te begri­j­pen dat een gezond die­et en sup­ple­men­ten hand in hand moe­ten gaan, maar sup­ple­men­ten zijn geen ver­van­ging voor een uit­ge­ba­lan­ceerd die­et. Hoe­wel een gezond die­et ons voor­ziet van de mees­te voe­dings­stof­fen die we nodig heb­ben, kun­nen NEM-ach­ti­ge Cele­ry­Force-cap­su­les hel­pen even­tue­le hia­ten op te vul­len en onze gezond­heid naar een hoger niveau te tillen.

Sel­de­ri­j­kracht® is een meng­sel van vit­ami­nen, mine­ra­len en aminozuren.

Wat is de reikwijdte van Celeryforce®?

Het helpt de nor­ma­le werk­ing van het zen­uwstel­sel en de spie­ren te behou­den. Boven­di­en ver­be­tert het de cel­lu­lai­re func­tie, het immu­un­sys­teem en de car­dio­vas­cu­lai­re gezondheid.

Sel­de­ri­j­kracht® biedt een gemak­ke­li­jke manier om de essen­tië­le vit­ami­nen, mine­ra­len en ami­no­zu­ren op te nemen die veel vita­le delen van het lichaam nodig heb­ben om soe­pel te kun­nen functioneren.

Is Celeryforce een vervanger voor selderiesap?

Cele­ry­force® ver­vangt het sel­de­r­ij­sap niet en bevat zelf geen sel­de­rij. Het ver­be­tert de gene­zen­de eigenschap­pen van sel­de­rie­sap, omdat bei­de elka­ar vers­ter­ken. Cele­ry­force is een voe­dings­sup­ple­ment en het meng­sel dat het bevat moet gezi­en wor­den als een aan­vul­ling op een even­wich­ti­ge voeding.

Kun je Celeryforce® tegelijk met selderijsap gebruiken?

Nee, sel­de­rie­sap moet altijd apart gedr­on­ken wor­den, zodat het zijn guns­ti­ge effec­ten kan ont­wik­kelen. Vimer­gy Cele­ry­force® wordt bij voor­keur 30 minu­ten vóór of na Sesa inge­no­men. Als dit tijds­in­ter­val bij sel­de­rij ’s mor­gens niet moge­l­ijk is, heeft het ’s mid­dags nog steeds een goed effect, omdat de natri­um­clus­t­erz­ou­ten in sesa dan nog actief zijn.

Het helpt bij de vor­ming van gezon­de neu­ro­trans­mit­ter­si­gna­len, gezon­de spier­func­ties, gezon­de zen­uw­trans­mis­sie en zelfs gezon­de cel­lu­lai­re functies.

Ingre­diën­ten:

 • Magne­si­um­gly­ci­naat
 • Ino­si­tol
 • L‑glutamine
 • L‑taurine
 • Cho­li­ne
 • Cel­lu­lo­se-vul­ler
 • Cap­su­le­wand vege­ta­ri­sche cap­su­le (cel­lu­lo­se, water)
 • Emul­ga­tor leci­thi­ne (zon­ne­b­lo­em)

Extra infor­ma­tie:

 • Cho­li­ne is een lid van de vit­ami­ne B‑familie die de cel­ge­zond­heid onder­steunt en maakt deel uit van het Celeryforce®-mengsel, dat bui­ten het bereik van klei­ne kin­de­ren moet wor­den gehouden.
 • Cho­li­ne is essen­tie­el voor de aan­maak van de neu­ro­trans­mit­ter acetylcholine
 • Cho­li­ne helpt bij een gezon­de zen­u­wo­ver­dracht en is essen­tie­el voor het trans­port van lipi­den en de stofwisseling
 • Ino­si­tol bevor­dert een gezon­de cel­func­tie, maar moet wor­den inge­no­men in com­bi­na­tie met een geva­rie­er­de en even­wich­ti­ge voe­ding en een gezon­de levensstijl.
 • Ino­si­tol is essen­tie­el voor een gezon­de neurotransmittersignalering
 • Magne­si­um is een belan­gri­jke cofac­tor voor meer dan 300 enzym­sys­te­men. Magne­si­um is essen­tie­el voor de mito­chon­dria­le func­tie en voor de DNA- en RNA-synthese
 • Magne­si­um is cru­cia­al voor de acti­ve­ring van ade­ny­la­at­cy­cla­se, een belan­gri­jke regu­la­tor van de cel­lu­lai­re acti­vi­teit en essen­tie­el voor een gezon­de spierfunctie
 • L‑Glutamine vers­ter­kt de func­tie van een gezond immuunsysteem
 • L‑Taurine is belan­gri­jk voor de cel­lu­lai­re gezond­heid en onder­steunt ook de car­dio­vas­cu­lai­re gezondheid
 • Dit is geen sel­de­rie­s­ap­p­oeder en kan de dage­li­jk­se sesa niet vervangen
 • Niet-GMO, glu­ten­vrij, koos­jer, maïs­vrij, sojavrij, vega­nis­tisch, paleo
 • Geen citro­en­zuur en geen gelatine

Dose­ring:

Vol­gens de aan­wi­j­zin­gen op de ver­pak­king op elk moment van de dag inne­men, of ten­mins­te 30 minu­ten voor of na het drin­ken van selderiesap.

Een med­ede­ling:
De aan­be­vo­len dage­li­jk­se dosis mag niet over­schre­den wor­den. Voe­dings­sup­ple­men­ten mogen niet wor­den gebruikt als ver­van­ging van een geva­rie­er­de voe­ding. Een uit­ge­ba­lan­ceerd die­et en een gezon­de levens­sti­jl zijn belan­gri­jk, en NEM zoals Cele­ry­force® blend kan een onder­steu­nen­de rol spe­len, maar mag niet als ver­van­ging wor­den gebruikt. Bui­ten het bereik van kin­de­ren houden.

nl_NLNeder­lands