Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Wat zegt Anthony William over johannesbrood?

Is johan­nes­brood een geschikt alter­na­tief voor cacao? Hoe reage­ert Antho­ny Wil­liam op de vrucht van de johannesbroodboom? 

Johan­nes­brood is het poe­der van de gedr­oog­de vruch­ten van de johan­nes­brood­boom. Het heeft een frui­tig-zoe­te kara­mels­maak en wordt daa­rom vaak gebruikt als alter­na­tief voor cacao.
Over het alge­meen sma­akt johan­nes­brood zoe­ter en min­der bit­ter dan cacao.

Is johannesbrood een beter alternatief voor cacao?

Aller­e­erst moet gezegd wor­den dat johan­nes­brood geen cafeï­ne bevat in ver­ge­li­jking met cacao. Dit is een enorm voor­deel omdat cafeï­ne en de sti­mu­le­ren­de effec­ten ervan blij­ven­de nega­tie­ve gevol­gen heb­ben voor ons zen­uwstel­sel en ons hele lichaam.

Eén maat­re­gel die u kunt nemen, is het ver­mij­den van cafeï­ne, waar­van wordt gezegd dat het een adre­na­lin­es­toot vero­or­za­akt. Cafeï­ne kan ervo­or zor­gen dat u zich tij­de­li­jk goed voelt, maar op de lan­ge ter­mi­jn loopt u het risi­co dat uw bij­nie­ren ver­bran­den. Vertrou­wen op kof­fiedran­ken, matcha-thee, cho­co­la­de en cacao – ook al lijken ze medi­ci­naal – is een zeke­re manier om te voor­ko­men dat uw bij­nie­ren gene­zen.

Wil­lem, Anto­ni­us. Medisch medi­um her­zi­en en uit­ge­breid Edi­tie (pag. 106) Kindle-versie.

Wat men­sen niet weten is dat cafeï­ne hun immu­un­sys­teem doodt. Dus als iemand zegt dat cacao goed voor je is… Ben je gek? De cafeï­ne en cacao ver­nie­ti­gen je immu­un­sys­teem.

Insta­gram­Li­ve Uw vra­gen beant­wo­or­den en sel­de­r­ij­sap maken van­af 26:32

Meer infor­ma­tie over de schade­li­jk­heid van cafeï­ne vindt u in de Kof­fie­pod­cast.
Johan­nes­brood bevat boven­di­en nau­we­li­jks vet, wat nog een voor­deel is ten opzich­te van cacao.

Wat zegt Anthony William over johannesbrood?

Johan­nes­brood is pri­ma. Johan­nes­brood is cool. Je kunt johan­nes­brood gebrui­ken. Zeker!

Insta­gram Live 29 mei 2021: Sel­de­r­ij­sap is dodelijk 

Gebruik van johannesbrood

In prin­ci­pe kan johan­nes­brood op dez­elf­de manier wor­den gebruikt als cacao. Of het nu gaat om “cho­co­la­de­ta­art”, ijs, des­sert of koek­je, de moge­l­ijke toe­pas­sin­gen zijn eindeloos. 

Bron van Johannesbrood

Goe­de prijs: 100% puur bio­lo­gisch johannesbroodpoeder

Conclusie

Johan­nes­brood is dui­de­li­jk het bete­re alter­na­tief voor cacao en kan zon­der slecht gewe­ten wor­den gebruikt. Houd er ech­ter reke­ning mee dat johan­nes­brood een peulvrucht is en niet de gene­zen­de eigenschap­pen heeft van fruit, groen­ten, wil­de voe­dings­mid­de­len en krui­den. Dus als je tij­dens je gene­zings­reis hebt bes­lo­ten om je doel zo snel moge­l­ijk te berei­ken en, indi­en moge­l­ijk, peulvruch­ten in je pro­to­col te ver­mij­den, dan moet je ook de hoe­ve­el­heid johan­nes­brood die je con­su­meert in de gaten houden.

Auteur: Mar­lon Hassheider

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud