Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Johannesbrood

Is johan­nes­brood een geschikt alter­na­tief voor cacao? Is de vrucht van de Johan­nes­brood­boom een con­form voedsel? 
Johannesbroodpeul en johannesbroodpoeder

Johan­nes­brood is het poe­der van de gedr­oog­de vruch­ten van de johan­nes­brood­boom. Het heeft een frui­tig-zoe­te kara­mels­maak en wordt daa­rom vaak gebruikt als alter­na­tief voor cacao.
Over het alge­meen sma­akt johan­nes­brood zoe­ter en min­der bit­ter dan cacao.

Is johannesbrood een beter alternatief voor cacao?

Aller­e­erst moet gezegd wor­den dat johan­nes­brood geen cafeï­ne bevat in ver­ge­li­jking met cacao. Dit is een enorm voor­deel omdat cafeï­ne en de sti­mu­le­ren­de effec­ten ervan blij­ven­de nega­tie­ve gevol­gen heb­ben voor ons zen­uwstel­sel en ons hele lichaam.

Meer infor­ma­tie over de schade­li­jk­heid van cafeï­ne vindt u in de Kof­fie­pod­cast.
Johan­nes­brood bevat boven­di­en nau­we­li­jks vet, wat nog een voor­deel is ten opzich­te van cacao.

Gebruik van johannesbrood

In prin­ci­pe kan johan­nes­brood op dez­elf­de manier wor­den gebruikt als cacao. Of het nu gaat om “cho­co­la­de­ta­art”, ijs, des­sert of koek­je, de moge­l­ijke toe­pas­sin­gen zijn eindeloos. 

Bron van Johannesbrood

Goe­de prijs: 100% puur bio­lo­gisch johannesbroodpoeder

Conclusie

Johan­nes­brood is dui­de­li­jk het bete­re alter­na­tief voor cacao en kan zon­der slecht gewe­ten wor­den gebruikt. Houd er ech­ter reke­ning mee dat johan­nes­brood een peulvrucht is en niet de gene­zen­de eigenschap­pen heeft van fruit, groen­ten, wil­de voe­dings­mid­de­len en krui­den. Dus als je tij­dens je gene­zings­reis hebt bes­lo­ten om je doel zo snel moge­l­ijk te berei­ken en, indi­en moge­l­ijk, peulvruch­ten in je pro­to­col te ver­mij­den, dan moet je ook de hoe­ve­el­heid johan­nes­brood die je con­su­meert in de gaten houden.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands