Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Waterstofperoxide (H202)

Wat te den­ken van water­stof­per­oxi­de? Dit mid­del ver­dient meer aan­dacht als onts­mettings- en rei­ni­gings­mid­del, niet alleen in de keu­ken en badkamer. 

Voor zover wij weten heeft onze favorie­te auteur nog nooit recht­s­treeks op dit onder­werp gere­age­erd. Het is ech­ter bekend dat Munee­za Ahmed water­stof­per­oxi­de voor bepaal­de doel­ein­den aan­be­ve­elt:
(Mune­za Ahmed is waar­schi­jn­li­jk de bekends­te beoefen­aar in Ame­ri­ka, die een aan­tal jaren zijn cliënt was in ver­band met haar eigen ern­s­ti­ge ziek­te en die zeer suc­ces­vol is geweest in het advi­se­ren van men­sen over de hele wereld met behulp van zijn leringen. Ze geeft sterk aan­be­vo­len online cur­sus­sen en brengt, onder zeer com­pe­tent lei­derschap, een vers­ter­ken­de gemeenschap van men­sen samen die met deze ken­nis hun gene­zings­pad wil­len volgen.)

  • Schim­mel bestrij­den bij het kwe­ken van sprui­ten: Munee­za raadt aan om dage­li­jks 15 ml 35%igen-waterstofperoxide toe te voe­gen aan het water waar­mee je de sprui­ten spoelt. (face​book​.com 6:43)
  • Mond­wa­ter: Een mond­wa­ter met water­stof­per­oxi­de helpt tan­den scho­on te maken en kan tan­den wit­ter maken. (munee​zaah​med​.com)
  • Water­stof­per­oxi­de voor wonddesinfectie

Tips voor het gebruik van waterstofperoxide in de keuken en badkamer

Ook in de keu­ken kun­nen we de anti­bac­te­rië­le, anti­vi­ra­le en schim­mel­we­ren­de eigenschap­pen van water­stof­per­oxi­de gebrui­ken. H202 wordt alge­meen beschouwd als een rela­tief vei­lig rei­ni­gings­mid­del (bij lage con­cen­tra­ties).

Moge­l­ijke toe­pas­sin­gen in de keuken:

  • De koelk­ast schoonmaken
  • Het onts­met­ten van het aan­recht of de snijplanken
  • Rei­ni­gen met scho­on­maakd­oek­jes of sponzen

Moge­l­ijke toe­pas­sin­gen in de bad­ka­mer:

U kunt uw toi­let van bin­nen en van bui­ten rei­ni­gen met een 3% water­stof­per­oxi­de oplos­sing. Om dit te doen, hoeft u alleen maar de gewens­te plek in te spui­ten met water­stof­per­oxi­de, ver­vol­gens een paar minu­ten te wach­ten en ver­vol­gens het toi­let scho­on te maken en af te vegen (bij­vo­or­beeld met toi­let­pa­pier, toi­let­bors­tel, enz.). De werk­ing van de per­oxi­de-oplos­sing is belan­gri­jk zodat de ziek­te­kie­men effec­tief wor­den gedood. U kunt ook een hoge­re con­cen­tra­tie (bij­vo­or­beeld 10 %) gebrui­ken om het toi­let scho­on te maken en zo de inwerk­tijd ver­kor­ten. Wij raden ech­ter ten zeers­te aan om weg­wer­p­hand­schoe­nen te gebrui­ken om huid­ir­ri­ta­tie aan uw han­den te voor­ko­men.
Uiteraard kun je water­stof­per­oxi­de ook gebrui­ken voor de rest van je bad­ka­mer, zoals: B. de was­ta­fel, dou­che of spiegel.

Tand­ver­zor­gings­pro­duc­ten (Essen­tië­le zuur­s­tof bevat water­stof­per­oxi­de H202)

Bron: 3 %iges Water­stof­per­oxi­de H202

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands