Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Beantwoord vragen

Etherische olie in waterkom
Essen­tië­le oliën – veilig? 

Essen­tië­le oliën zijn onder veel men­sen erg popu­lair gewor­den en het gebruik ervan is niet alleen extern maar ook intern. Ont­dek wat u moet weten over dit veel voor­ko­men­de gebruik en de lan­ge­ter­mi­j­nef­fec­ten ervan. 

Koffieklysma? 

Er is een alge­mene over­tui­ging dat het kof­fieklys­ma goed is voor de ont­gif­ting van de lever. Dit arti­kel waar­schuwt voor de schade­li­jke effec­ten van het kof­fieklys­ma, vooral met betrek­king tot de lever. 

Kom met lupine
Is de (zoe­te) lupi­ne volgzaam? 

Wordt lupi­ne aan­be­vo­len? Het wordt steeds popu­lair­der en je vraagt je af of het mis­schien wel een geschik­te ver­van­ger zou kun­nen zijn voor de no-food soja? 

Havermout met houten lepel
Waar moet ik op let­ten bij havermout? 

Veel bak­re­cep­ten die hiera­an vol­doen, bevat­ten haver­vl­ok­ken, omdat haver een all­roun­der bli­jkt te zijn in een glu­ten­vrij die­et. Er zijn ech­ter een paar din­gen waar­mee u reke­ning moet hou­den als het om haver gaat.

Gistvlokken in houten kom
Vol­doen edel­gist­vl­ok­ken aan de eisen? 

Tegenwo­or­dig is de vega­nis­ti­sche keu­ken niet meer voor te stel­len zon­der gist­vl­ok­ken. Hun pit­ti­ge en vaak kaa­sach­ti­ge smaak maakt het gebruik ervan zo popu­lair. Boven­di­en wor­den ze steeds meer een trend van­we­ge hun ver­meen­de gezond­heids­vo­or­de­len, maar dit is ten onrechte! 

Kokosmelk gemaakt volgens Anthony William
Hoe maak ik zelf kokosmelk? 

Vega­nis­ti­sche mel­kal­ter­na­tie­ven zijn tren­dy en vul­len de schap­pen van super­mark­ten. Deze alter­na­tie­ve pro­duc­ten zijn ech­ter niet auto­ma­tisch gezond, omdat er vaak aller­lei toevoe­gin­gen wor­den gebruikt. Hier lees je hoe je zelf kokos­melk kunt maken. 

Avocado-olie in glazen karaf
Avocado-olie 

Is avo­ca­do-olie een gezon­de olie? Dit arti­kel zal licht wer­pen op hoe gezond de olie wer­ke­li­jk is en waa­rom het belan­gri­jk is om onder­scheid te maken tus­sen avo­ca­do-olie en hele avocado’s.

Aloë vera bladeren
Aloë vera 

Aloë vera is een van de ouds­te genees­krach­ti­ge plan­ten en staat vooral bekend als een waar won­der­middel voor de huid. In dit arti­kel ont­dek je waa­rom de nut­ti­ge eigenschap­pen van aloë vera veel ver­der rei­ken dan de huid, en nog veel meer.

Pot met bakolie
Olie trekken? 

Er wordt gezegd dat olietrek­ken een uiterst posi­tief effect heeft op de tand- en mond­ge­zond­heid. Maar kan het posi­tie­ve effect wor­den beves­tigd? Of is het zelfs schadelijk? 

Glas met agavesiroop en lepel
Agavesiroop 

30 jaar gele­den was aga­ve­si­roop in Duit­s­land nog een ech­te zel­dzaam­heid, maar tegenwo­or­dig is het niet meer weg te den­ken uit elke super­markt. Maar is de sui­ker­ver­van­ger vanuit gezond­heids­per­spec­tief een reëel alter­na­tief voor nor­ma­le huishoudsuiker?

Zeoliet in glas op voet
Zeoliet 

Als het gaat om het ver­wij­de­ren van gif­ti­ge zwa­re meta­len uit het lichaam, wordt de roep om zeo­liet snel luid. Maar zou­den men­sen niet moe­ten vra­gen om spi­ru­li­na, ger­steg­rass­ap­p­oeder, wil­de bos­bes­sen en Atlan­ti­sche dulse?

Johannesbroodpeul en johannesbroodpoeder
Johannesbrood 

Is johan­nes­brood een geschikt alter­na­tief voor cacao? Is de vrucht van de Johan­nes­brood­boom een con­form voedsel? 

boekweit 

Veel men­sen gebrui­ken boe­kweit als alter­na­tief voor gra­nen die glu­ten bevat­ten. Is dit pseu­do­gra­an echt zo veilig? 

Water­stof­per­oxi­de (H202)

Wat te den­ken van water­stof­per­oxi­de? Dit mid­del ver­dient meer aan­dacht als onts­mettings- en rei­ni­gings­mid­del, niet alleen in de keu­ken en badkamer. 

Psylliumschillen 

Psyl­li­um­schil­len zijn erg popu­lair als alter­na­tief voor eie­ren bij vega­nis­tisch bak­ken. Maar zijn ze wer­ke­li­jk zo aan te beve­len als alge­meen wordt aangenomen? 

Chlorella 

Is Chlorel­la-alg zo goed als zijn repu­ta­tie? Kan het daad­wer­ke­li­jk hel­pen zwa­re meta­len te eli­mi­ne­ren? De waar­heid over Chlorella!

nl_NLNeder­lands