Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Vloeibare B12 van Vimergy

Deze vit­ami­ne is essen­tie­el voor het leven en het lichaam heeft deze drin­gend nodig voor ver­schil­len­de func­ties, zoals: B. ener­gie­pro­duc­tie uit kool­hy­dra­ten, vet­ten en eiwit­ten. Vit­ami­ne B12 van Vimer­gy® is een uniek meng­sel van methyl­co­ba­la­mi­ne en ade­no­syl­co­ba­la­mi­ne, die bei­de zeer goed opne­em­baar zijn. Ook de zoe­te, mil­de smaak wordt door de mees­te kin­de­ren goed ontvangen.

Vimer­gy Vit­ami­ne B12 speelt ook een zeer belan­gri­jke rol bij het behou­den van de gezond­heid van het zen­uwstel­sel. Het lichaam is voor tien­dui­zen­den dage­li­jk­se func­ties afhan­ke­li­jk van B12. Dit spe­ci­fie­ke type B12 bevat bij­vo­or­beeld elek­tro­ly­ten die de storm hel­pen tegenga­an die in de her­senen ont­staat wan­neer iemand een aan­doe­ning heeft die de her­senen aan­tast of onder stress staat. De juis­te B12 vers­ter­kt men­taal en emotioneel.

B12 is ook essen­tie­el voor de vor­ming van rode bloedcel­len en voor een nor­ma­le, gezon­de meta­bo­li­sche functie.

B12 is van cru­cia­al belang voor het ver­mo­gen van het lichaam om veel ande­re voe­dings­stof­fen te methy­le­ren. De lever heeft deze B‑vitamine drin­gend nodig en sla­at er gro­te hoe­ve­el­he­den van op, die hij con­tinu absor­be­ert als onder­deel van de nor­ma­le orgaanfunctie.

Kenmerken van Vimergy Vloeistof B12

Vit­ami­ne B12 is van groot belang voor alle meer dan 2.000 che­mi­sche func­ties van de lever en voor het acti­ve­ren van het ver­mo­gen van de lever om alle ande­re daa­r­in opgesla­gen vit­ami­nes en mine­ra­len te gebrui­ken, ver­wer­ken en distribueren.

  • Een meng­sel van methyl­co­ba­l­al­mi­ne en ade­no­syl­co­ba­la­mi­ne – twee zeer bio­lo­gisch beschik­ba­re en belan­gri­jke vor­men van B12
  • B12 is essen­tie­el voor de nor­ma­le werk­ing van het zenuwstelsel
  • Het is belan­gri­jk voor een gezon­de meta­bo­li­sche functie
  • Het is belan­gri­jk voor het ver­kri­j­gen van ener­gie uit kool­hy­dra­ten, vet­ten en eiwitten
  • B12 is essen­tie­el voor de aan­maak van rode bloedcel­len en voor de DNA-synthese
  • Bevat minim­aal 2,5 mg B12 per portie
  • Glu­ten­vrij, niet-GMO, koos­jer, maïs­vrij, vega­nis­tisch en paleovriendelijk
  • Geen citro­en­zuur of vul­stof­fen, addi­tie­ven of natu­ur­li­jke smaakstoffen

Dose­ring: Goed schud­den voor gebruik. Als voe­dings­sup­ple­ment: neem onge­ve­er 1 pipet (1 ml) en houd deze gedu­ren­de 20 secon­den onder de tong, en slik dan door. Neem 1–2 maal daags. Neem het op een lege maag in.

Een med­ede­ling:
De aan­be­vo­len dage­li­jk­se dosis mag niet over­schre­den wor­den. Voe­dings­sup­ple­men­ten mogen niet wor­den gebruikt als ver­van­ging van een geva­rie­er­de voe­ding. Een uit­ge­ba­lan­ceerd die­et en een gezon­de levens­sti­jl zijn belan­gri­jk. Bui­ten het bereik van kin­de­ren houden.

nl_NLNeder­lands