Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Vimergy Zink (zinksulfaatvloeistof)

Tegenwo­or­dig heb­ben veel men­sen een zink­te­kort. Daa­rom is het zin­vol om dage­li­jks een hoog­waar­dig zink­pre­pa­raat in de vorm van Vimer­gy Zink (vlo­ei­baar zink­sul­faat) te slik­ken. Zink is een bij­zon­der belan­gri­jk miner­aal dat tal­lo­ze func­ties in het lichaam onder­houdt en een sleu­tel­rol speelt. Zon­der zink zou er geen gezond meta­bo­lis­me zijn en wordt het immu­un­sys­teem ook onder­steund door de anti­oxi­der­en­de componenten.

De lever heeft zinksulfaatvloeistof nodig voor zijn beschermende functies

De lever is voor zijn vele taken afhan­ke­li­jk van zink. Zink is nood­za­ke­li­jk voor alle meer dan 2000 func­ties van de lever. De zink­re­ser­ves in de lever raken snel uit­ge­put omdat er door de hoge men­ta­le en fysie­ke stress veel zink wordt opge­bruikt. Er wordt niet meer vol­doende zink via de voe­ding opge­no­men, omdat het bouw­land niet vol­doende van zink wordt voor­zi­en. Zink­sul­faat is in staat virus­sen te bestrij­den en door de hui­di­ge bloot­stel­ling raken deze voor­raden snel uit­ge­put. Als er vol­doende zink in de lever aan­we­zig is, kan het immu­un­sys­teem van de lever indrin­gers bestrijden.

Zink is belangrijk voor de schildklier en de bijnieren

Vlo­ei­baar zink­sul­faat vers­ter­kt en sta­bi­li­se­ert ook de schild­klier bij­nie­ren. Het is ook belan­gri­jk voor de vrucht­baar­heid. Het is ook een anti­sep­ti­cum voor ziek­te­ver­wek­kers zoals Epstein barr en gor­del­roos, dus het inne­men ervan onder­drukt de gro­ei ervan in het lichaam en helpt tege­li­jker­tijd de ontste­kin­gen en de gro­ei van knob­belt­jes, tumo­ren en cys­ten te verminderen.

Zinksulfaat is nuttig bij verkoudheid en griep

Zink vers­ter­kt het immu­un­sys­teem door wit­te bloedcel­len zoals lym­fo­cy­ten, basofie­len, neu­tro­fie­len, eosi­no­fie­len, macro­fa­gen en mono­cy­ten te vers­ter­ken, zodat ze ziek­te­ver­wek­kers kun­nen detec­te­ren en ver­nie­ti­gen. Bij de eers­te teke­nen van verk­oud­heid en griep is het zeer nut­tig Zink-shock­the­ra­pie met Vimer­gy Zink om uit te pro­be­ren. Om dit te doen, drup­pelen vol­was­se­nen elke 3 uur 2 pipet­ten vlo­ei­baar zink­sul­faat ach­ter in de mond. Wacht een minuut en slik dan. Je kunt dit maxim­aal vijf of zes keer per dag doen, gedu­ren­de twee dagen.

Ingre­diën­ten van Vimer­gy Zink

Gly­ce­ri­ne (uit vlas), gezuiverd water, zink­sul­faat, bio­lo­gisch appelsap

Meer details over Vimergy Zink (zinksulfaatvloeistof)

 • Zink is een essen­tie­el miner­aal voor de men­se­li­jke gezondheid
 • Onder­steunt een gezon­de stof­wis­se­ling en immuunsysteem
 • Zink is een antioxidant
 • Zink onder­steunt een gezon­de DNA-syn­the­se/­gen­ex­pres­sie
 • Nieuw 115ml-for­maat! Bevat 7,5 mg zink­sul­faat in één portie.
 • Ons bio­lo­gi­sche zink­sul­faat bevat alleen zink­sul­faat, bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne, gezuiverd water en een vleug­je bio­lo­gisch appel­sap voor de smaak!
 • Alco­hol­vrij, glu­ten­vrij, non-GMO, koos­jer, maïs­vrij, vega­nis­tisch en paleovriendelijk
 • Geen citro­en­zuur of vul­stof­fen, addi­tie­ven of natu­ur­li­jke smaakstoffen

Vol­gens de EU-gezond­heids­claim­ver­or­de­ning zijn voor dit pre­pa­raat de vol­gen­de ver­mel­din­gen toegestaan:

 • Zink draagt bij aan een nor­ma­le cogni­tie­ve functie
 • Zink draagt bij tot een nor­ma­le eiwitsynthese
 • Zink draagt bij aan de nor­ma­le DNA-synthese
 • Zink draagt bij aan het behoud van nor­ma­le nagels
 • Zink draagt bij tot het behoud van norm­aal haar
 • Zink draagt bij tot het behoud van nor­ma­le botten
 • Zink draagt bij aan een norm­aal koolhydraatmetabolisme
 • Zink helpt de nor­ma­le huid te behouden
 • Zink draagt bij tot een norm­aal zuur-basemetabolisme
 • Zink heeft een func­tie bij de celdeling
 • Zink draagt bij aan een norm­aal vit­ami­ne A‑metabolisme
 • Zink draagt bij tot een norm­aal meta­bo­lis­me van macronutriënten
 • Zink helpt cel­len te bescher­men tegen oxi­da­tie­ve stress
 • Zink draagt bij aan een norm­aal vetzuurmetabolisme
 • Zink draagt bij aan het behoud van een norm­aal tes­to­ste­ron­ge­hal­te in het bloed
 • Zink draagt bij tot een nor­ma­le vrucht­baar­heid en voortplanting
 • Zink draagt bij tot de nor­ma­le werk­ing van het immuunsysteem
 • Zink helpt het nor­ma­le gezichts­ver­mo­gen te behouden

Dose­ring van Vime­ry zinksulfaatvloeistof:

2 pipet­ten (2 ml), 60 secon­den onder de tong hou­den en dan doors­lik­ken. Neem 1–2 maal daags.

Let op: De aan­ge­ge­ven aan­be­vo­len dage­li­jk­se con­sump­tie­hoe­ve­el­heid mag niet over­schre­den wor­den. Voe­dings­sup­ple­men­ten mogen niet wor­den gebruikt als ver­van­ging van een geva­rie­er­de voe­ding. Een uit­ge­ba­lan­ceerd die­et en een gezon­de levens­sti­jl zijn belan­gri­jk. Bui­ten het bereik van kin­de­ren hou­den. Als u vra­gen heeft, kunt u cont­act opne­men met uw arts of alter­na­tie­ve behandelaar.

nl_NLNeder­lands