Zoeko­p­dracht

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Alle Vimer­gy-sup­ple­men­ten op een rij:

Vertalingen

Kom rood zout
Zout en de schade­li­jke effec­ten ervan 

Hoe­wel zeezout en Hima­la­yazout voedzame zou­ten zijn met een hoog miner­aal­ge­hal­te, is over­ma­tig zout­ge­bruik zeer schade­li­jk. Het is daa­rom ver­stan­dig om spaar­zaam met zout om te gaan. voor som­mi­ge men­sen is het zelfs een vol­le­di­ge verzaking. 

Open de kokosnoot met een glas kokoswater
Kokosnootwater 

De gezond­heids­vo­or­de­len van kokos­wa­ter zijn zeer divers. Het wordt aan­be­vo­len voor hart­ziek­ten, huid­ziek­ten, voor een bete­re hydrat­a­tie, hoge bloeddruk, mul­ti­ple scle­ro­se, Par­kin­son en ook voor gewichtsverlies. 

Inzicht in de symptoom-gifrelatie 

Wat gebe­urt er wer­ke­li­jk in ons lichaam als we te maken heb­ben met chro­ni­sche ziek­te­sym­pto­men? In dit arti­kel leer je meer over de rela­tie tus­sen gif­stof­fen en ziektesymptomen. 

Mis­schien is het geen supplementengevoeligheid! 

Heeft u het gev­oel dat u sup­ple­men­ten niet goed ver­draagt? In veel geval­len is deze veronder­stel­ling onge­grond. Dit arti­kel helpt u uw sym­pto­men te clas­si­fi­ce­ren en laat u zien hoe u uw reac­ties op sup­ple­men­ten kunt testen. 

Maakt uw ziek­te u boos? 

Als u al lang­e­re tijd last heeft van een chro­ni­sche ziek­te, dan is het begri­j­pe­li­jk als u daar boos over bent. Lees in dit arti­kel hoe u kunt voor­ko­men dat deze woe­de uw ziek­te ver­er­gert door de gif­tig­heid ervan en hoe u de kracht ervan ook in posi­tie­ve kana­len kunt kanaliseren. 

7 sleu­tels tot de kracht van de zomerzon 

De zon is een krach­ti­ge gene­zer als we weten hoe we haar kracht op de juis­te manier kun­nen gebrui­ken. Ont­dek in dit arti­kel wel­ke voor­de­len u kunt halen uit de kracht van de zon en hoe u uzelf tegen over­daad kunt beschermen. 

Hui­len en de bijnieren 

‘Hui­len is een manier om ons­zelf te bevrij­den van vast­zit­ten­de emo­ties.’ ‘Hui­len helpt ons om oude trauma’s ein­de­li­jk los te laten.’ In dit arti­kel ont­dek je waa­rom men­sen (vooral chro­nisch zie­ke men­sen) wor­den afge­schrikt door het voort­du­rend vri­j­ko­men van adre­na­line en het zijn juist zul­ke over­tui­gin­gen die gene­zing in de weg kun­nen staan.

Zijn glu­ten­vri­je gra­nen gezond? 

Is glu­ten­vrij gra­an een gezond voe­dings­mid­del met gene­zen­de eigenschap­pen? Men­sen reage­ren heel ver­schil­lend op bepaal­de gra­an­so­or­ten. Maar waa­rom is dat zo? En wel­ke gra­an­so­or­ten zijn het gezondst?

Adre­na­line en emoties 

We maken allem­aal wel eens emo­tio­neel moei­li­jke fasen door. De opgesla­gen adre­na­line in het lichaam zorgt ervo­or dat we lang­du­rig door deze emo­ties wor­den beïn­vloed. Samen­vat­ting van de Face­book Live van 15 juni 2020

nl_NLNeder­lands