Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Adrenaline en emoties

We maken allem­aal wel eens emo­tio­neel moei­li­jke fasen door. De opgesla­gen adre­na­line in het lichaam zorgt ervo­or dat we lang­du­rig door deze emo­ties wor­den beïn­vloed. Samen­vat­ting van de Face­book Live van 15 juni 2020 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Elke erva­ring die we heb­ben wordt gevolgd door het vri­j­ko­men van adre­na­line uit onze bij­nie­ren. In totaal zijn er 56 ver­schil­len­de soor­ten adre­na­line. Ener­zijds geeft adre­na­line ons de kracht die we nodig heb­ben om bepaal­de situa­ties te over­le­ven. Aan de ande­re kant heeft het nega­tie­ve effec­ten op ons lichaam, zolang we niet leren de adre­na­line te eli­mi­ne­ren. Eigen­li­jk zou de adre­na­line ons lichaam moe­ten ver­la­ten (via onze uri­ne) zodra de trig­ger­ge­be­ur­te­nis voor­bij is. Maar bepaal­de gebe­ur­te­nis­sen hou­den ons vaak lan­ger dan een dag bezig. 

Als je er bij­vo­or­beeld ach­ter komt dat je vri­en­din of vri­end je al een hele tijd bed­riegt, kom je er niet bin­nen een dag over­heen. Integ­ende­el, de adre­na­line bli­jft heel lang (mis­schien zelfs voor altijd) in je lichaam. Aan­vul­len­de infor­ma­tie over de gebe­ur­te­nis wordt opgesla­gen in de adre­na­line die door onze bij­nie­ren vri­j­komt tij­dens deze emo­tio­neel pijn­li­jke tijd. De adre­na­line wordt samen met de emo­tie die voort­komt uit de geloofs­b­reuk opgesla­gen in de lichaams­cel­len en dit heeft op zijn beurt invloed op ons wel­zi­jn. Ten­zij we het lichaam de kans geven om van de adre­na­line af te komen.

Voorbeelden van emotionele adrenaline-triggers

  • Je kri­jgt de schuld van iets wat je niet hebt gedaan
  • Schei­ding van de partner
  • Je bent erach­ter geko­men dat je part­ner vreemdgaat 
  • Vertrou­wen­s­b­reuk
  • ver­lies van een persoon
  • Vele ande­re (ook meer onop­val­len­de) triggers…

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vet houden adrenaline langer in ons lichaam

Een aan­hou­dend hoge adre­na­lin­e­be­las­ting kan pro­ble­men ople­ve­ren voor onze gezond­heid. Eén reden waa­rom adre­na­line ons lichaam niet gemak­ke­li­jk kan ver­la­ten, is dat we het ver­ke­er­de voed­sel eten. Voe­dings­mid­de­len met een hoog vet­ge­hal­te zijn bij­zon­der pro­ble­ma­tisch omdat ze adre­na­line kun­nen absor­be­ren. De vet­cel­len sla­an zich ver­vol­gens op in onze lever en op ande­re plek­ken in ons lichaam. 

Zelfs als het fysie­ke uiter­li­jk van som­mi­ge men­sen niet zou sug­ge­re­ren dat ze veel opgesla­gen vet­cel­len heb­ben, kun­nen ze zich nog steeds heb­ben opge­ho­opt in bepaal­de gebie­den, zoals de lever. Het is daa­rom belan­gri­jk om af en toe een pau­ze te nemen van radi­cale vet­ten en de opgesla­gen vet­cel­len kwijt te raken met behulp van een rei­ni­ging. We eten vaak om emo­tio­n­ele pijn te ver­lich­ten. We moe­ten ons hier­vo­or niet scha­men, want het is norm­aal dat we in moei­li­jke tij­den behoef­te aan voed­sel heb­ben. Onze her­senen en ons lichaam heb­ben brand­stof nodig om func­tion­eel te blij­ven in een der­ge­li­jke ener­gie­v­re­ten­de situa­tie. Op zul­ke momen­ten eten we ech­ter mee­s­tal voed­sel dat voor­komt dat de adre­na­line ons lichaam verlaat.

De hersenen beschermen met de juiste voeding

Niets eten in stress­vol­le situa­ties mag ech­ter niet de oplos­sing zijn, omdat er zelfs dan nog steeds wat adre­na­line in het lichaam wordt opgesla­gen. Adre­na­line wordt niet alleen opgesla­gen als er vetri­jk voed­sel is gecon­su­meerd. Adre­na­line kan niet alleen in vet­cel­len wor­den opgesla­gen, maar in alle cel­len en orga­nen in ons lichaam. Wat in der­ge­li­jke cri­sis­si­tua­ties cru­cia­al is, is de inna­me van glu­co­se (bij­vo­or­beeld fruit, Pom­poe­nen, aard­ap­pelen) en het con­su­me­ren van mine­ra­le zou­ten (bij­vo­or­beeld sel­de­r­ij­sap) om onze her­sen­cel­len en neu­ro­trans­mit­ters te beschermen.

Welke invloed hebben opgeslagen emoties op ons?

Stel dat je de cri­sis­pe­ri­ode waa­r­in veel schade­li­jke adre­na­line vri­jk­wam ach­ter je hebt kun­nen laten. Mis­schien ben je zelfs here­nigd met je vri­end of vri­en­din. Ondanks dit feit bli­jft de adre­na­line uit deze en ande­re pijn­li­jke tij­den opgesla­gen in onze lichaamscellen. 

Dit resul­te­ert in bepaal­de ged­rags­pa­tro­nen en zelfs op momen­ten dat je geen pro­ble­men onder­vindt, ont­s­ta­an er bepaal­de gevoelens en emo­ties. In bepaal­de situa­ties kan dit ertoe lei­den dat u zich op een manier gedraagt die u voor­heen niet gewend was. Omdat alle pijn­li­jke erva­rin­gen uit het ver­le­den u emo­tio­neel insta­bie­ler kun­nen maken, kunt u in bepaal­de situa­ties over­dre­ven reageren.

Wat staat ons te wachten tijdens een emotionele reiniging? (Voorbeeld: opruimen van medicijnen en medicijnresten)

Emo­tio­n­ele rei­ni­ging varie­ert van per­so­on tot per­so­on, omdat we allem­aal ver­schil­len­de gif­stof­fen met ons meed­ra­gen. De mees­te men­sen heb­ben in de loop van hun leven veel gif­stof­fen in hun lichaam verz­a­meld, zoals res­ten van recrea­tie­ve drugs en medi­ci­j­nen. Deze wor­den mee­s­tal geno­men in tij­den van psy­cho­lo­gi­sche of fysie­ke cri­sis, wan­neer de bij­nie­ren sowie­so veel adre­na­line moe­ten afge­ven. Het inne­men van aan­vul­len­de medi­ci­j­nen of medi­ci­j­nen zorgt voor een nog gro­te­re belas­ting van het lichaam. Als we bij­vo­or­beeld angst­rem­men­de medi­ci­j­nen zoals ben­zo­dia­ze­pi­nes of ande­re soor­ten medi­ci­j­nen of recrea­tie­ve drugs gebrui­ken als gevolg van bij­vo­or­beeld een rela­tieb­reuk, wordt de adre­na­line samen met de medi­ca­tie of het medi­ci­jn in de cel­len opgesla­gen. Wan­neer we ons lichaam rei­ni­gen, laten onze cel­len de medi­ci­j­nen en medi­ci­j­nen, gecom­bi­neerd met de oude adre­na­line, vrij in de bloed­ba­an. Hier­door kun­nen emo­ties zoals ver­driet, emo­tio­n­ele pijn of angst naar boven komen.

Verandering van smaak en geur tijdens het schoonmaken

Ter­wi­jl we ons lichaam ont­doen van gif­stof­fen, kun­nen de opge­los­te gif­stof­fen die door het bloed cir­cu­le­ren, ons smaak- en reuk­ver­mo­gen beïn­vloe­den. Zo kan het gebeu­ren dat tij­dens een scho­on­maak­be­urt de smaak terug­komt van een bur­ger die je als kind wel­licht in een fast­food­re­stau­rant hebt gege­ten. Mis­schien is het een ijs­je, een donut, kaas, koek­jes of sig­aret­ten­rook die ineens weer merk­baar wordt. Of het is gewoon een beken­de smaak die niet meer pre­ci­es kan wor­den toegewezen. 

Soms is het scherp en bedor­ven, ammo­nia­kach­tig of zwa­ve­lach­tig, waar­door je adem ruikt naar oude kaas of rot­tend vlees. Door de ver­an­de­rin­gen in zin­tu­ig­li­jke waar­ne­min­gen kun­nen bepaal­de gevoelens naar de opper­v­l­ak­te komen. Je zult ook mer­ken dat de smaak van een druif één is appels, een Sel­de­r­ijs­ten­gel of een aard­bei zal niet voor­ko­men omdat deze voe­dings­mid­de­len niet gif­tig zijn. Ook kun­nen de geu­ren en sma­ken wor­den ver­an­derd en aan­ge­scherpt door het scho­on­ma­ken en het daar­mee gepaard gaan­de ver­wij­de­ren van een bepaal­de hoe­ve­el­heid gifstoffen.

Verandering in emotioneel welzijn

Uw emo­tio­n­ele wel­zi­jn kan ook ver­and­e­ren. Dit bete­kent niet dat het rei­ni­gen van het lichaam je emo­tio­ne­ler zal maken. Integ­ende­el, u kunt emo­tio­neel beter beschermd en sta­bie­ler wor­den. Oude bles­su­res kun­nen zo’n mist creë­ren dat we ons niet rea­li­se­ren dat we keer op keer dez­elf­de fou­ten maken. Maar zodra de gif­stof­fen, alle adre­na­line en alle pijn die nog diep in onze cel­len zit ons lichaam ver­la­ten, zul­len we het gemak­ke­li­jker vin­den om met de uit­da­gin­gen van het moment om te gaan in pla­ats van te han­delen uit angst en wanhoop. 

Rei­ni­ging maakt ons ook wij­zer. We voelen ons meer beschermd en zijn ons meer bewust van de men­sen met wie we onze tijd door­bren­gen en die we kun­nen vertrou­wen. We wor­den opmerkzamer, min­der reac­tief en bewus­ter. Er kan nu dui­de­li­jk een gev­oel ont­s­ta­an van wie we wer­ke­li­jk zijn. We kun­nen ein­de­li­jk los­ko­men van de kete­nen die ons al die jaren heb­ben ver­hin­derd ons leven te lei­den. Dit alles is moge­l­ijk als we onze cel­len ont­doen van alle gif­stof­fen, virus­sen, schade­li­jke bac­te­riën en alle adre­na­line (waar­bij de oude emo­ties gevan­gen zitten).

“Zonsondergangmeditatie” als extra ondersteuning

Emo­tio­n­ele klap­pen vero­orza­ken scha­de aan onze ziel. Ze kun­nen ervo­or zor­gen dat uw geloof in het over­win­nen van ziek­te en het weer beter wor­den, ver­vaagt. Bewust wor­den van zon­son­der­gan­gen is een effec­tie­ve manier om der­ge­li­jke scha­de te gene­zen. Neem tegen het ein­de van de dag een paar minu­ten de tijd om naar de zon­son­der­gang te kijken. Je hoeft niet direct in de zon te kijken (ook ter bescher­ming van je ogen). Zelfs als je zicht op de lucht gebl­ok­ke­erd is (bij­vo­or­beeld als je in een gebouw bent), kun je deze medi­ta­tie gebrui­ken door je er een­vou­dig­weg bewust van te wor­den op het moment van zonsondergang.

Het onder­ga­an van de zon voelt mis­schien alsof je een goe­de vri­end ver­liest, maar dan met de bel­of­te dat hij mor­gen terug­komt. Daa­rom heeft deze oefe­ning zul­ke diep­gaan­de voor­de­len. Want in tegen­stel­ling tot vri­en­den die ons defi­ni­tief in ons leven kun­nen ach­t­er­la­ten, zal de zon de vol­gen­de och­tend weer opkomen. 

Als de vol­gen­de dag de zon boven de hori­zon ver­schi­jnt, zijn onze lichamen al aan­ge­past aan het rit­me van de aar­de en weet je auto­ma­tisch dat je vri­end terug is. De zon is elke dag van je leven opge­ko­men en zal de rest van je leven zo blij­ven. Wan­neer je je ver­bindt met deze waar­heid dat de zon je nooit in de steek zal laten, zal je ziel meer vertrou­wen herwinnen.

Deze samen­vat­ting is daar­op geba­se­erd Face­book Live van­af 15 juni 2020.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands