Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Huilen en de bijnieren

“Hui­len is een manier om ons­zelf te bevrij­den van vast­zit­ten­de emo­ties.” “Hui­len helpt ons oude trauma’s ein­de­li­jk los te laten.” In dit arti­kel zul je ont­dek­ken waa­rom men­sen (vooral chro­nisch zie­ke men­sen) wor­den tegenge­hou­den door de con­stan­te uits­toot van adre­na­line en pre­ci­es zul­ke over­tui­gin­gen kun­nen een belem­me­ring voor gene­zing zijn. 

Regelmatig huilen is niet natuurlijk en ook niet gezond

Hui­len is een men­se­li­jke schree­uw om hulp en laat zien dat er iets mis is. Als een baby bij­vo­or­beeld voort­du­rend huilt, weten de ouders dat ze voor de baby moe­ten zor­gen. Men­sen pro­be­ren instinc­tief het hui­len te stop­pen en zich te wij­den aan de behoef­ten van de baby. Verg­ele­ken met baby’s heb­ben vol­was­se­nen de moge­l­ijk­heid om hun behoef­ten via taal te com­mu­ni­ce­ren, ter­wi­jl baby’s hui­len als een vorm van com­mu­ni­ca­tie gebrui­ken.
Wan­neer vol­was­se­nen vaak hui­len, duidt dit op een onder­lig­gend pro­bleem. Vaak gaat dit pro­bleem gepaard met PTSS/PTSD (post­trau­ma­ti­sche stresss­to­or­nis), depres­sie, angst­s­to­or­nis of adre­na­lin­evers­la­ving. Dit is abso­luut cru­cia­al om te begri­j­pen om de oor­zaak van het pro­bleem van voort­du­rend hui­len te door­gronden. Het is ook belan­gri­jk om te begri­j­pen dat het helem­aal oké is om een tra­an of twee te laten. Als je bij­vo­or­beeld diep gera­akt en ontroerd bent door iets, zijn deze tra­nen anders dan wan­neer je ogen over­lo­pen van tra­nen van verdriet.

Het probleem met adrenaline

De bij­nie­ren in ons lichaam zijn ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie van adre­na­line. Er zijn 56 ver­schil­len­de vor­men van adre­na­line en afhan­ke­li­jk van de situa­tie geven de bij­nie­ren een ande­re vorm af. Som­mi­ge vor­men van adre­na­line heb­ben een min­der cor­ro­sief effect op het lichaam, maar ande­re vor­men (vooral de vor­men die bed­oeld zijn om ons leven te red­den en de vor­men die vri­j­ko­men tij­dens moei­li­jke erva­rin­gen) kun­nen op de lan­ge ter­mi­jn zeer schade­li­jk voor ons zijn. Gif­ti­ge en bij­ten­de adre­na­line voedt ziek­te­ver­wek­kers, bescha­digt orga­nen en klie­ren en maakt het moei­li­jker om te gene­zen. De bij­nie­ren zijn mee­s­tal al over­wel­digd door de stress en ande­re omge­vingsfac­to­ren die tegenwo­or­dig alom­te­genwo­or­dig zijn. Het is daa­rom belan­gri­jk om ze waar moge­l­ijk te bescher­men en voort­du­rend hui­len te voorkomen.

“Is dat niet de manier waarop we onze emoties onderdrukken?”

We weten allem­aal dat het belan­gri­jk is om onze emo­ties niet te onder­druk­ken. Daa­rom is het cru­cia­al dat we ons bewust wor­den van onze emo­ties. Het ver­tel­len van je lij­dens­ver­haal aan een mee­le­ven­de luis­teraar zal je zeker tot op zeke­re hoog­te hel­pen. Het heeft ech­ter geen zin om voort­du­rend de moei­li­jke emo­ties te voelen en elke keer weer tra­nen te laten. Voort­du­ren­de her­ha­ling van trau­ma­ti­sche erva­rin­gen helpt je niet om jezelf ervan te bevrij­den of te gene­zen. Nogal Het tege­no­ver­ge­stel­de. Het erva­ren van pijn­li­jke erva­rin­gen brengt je lichaam in een toe­st­and alsof die gebe­ur­te­nis zich her­haal­de­li­jk in het hui­di­ge moment voor­do­et. Als gevolg hier­van wordt je lichaam opnieuw over­spoeld met gif­ti­ge adre­na­line, wat een aan­zi­en­li­jke impact kan heb­ben op je gene­zingspro­ces!
Adre­na­line is er ook ver­ant­wo­or­de­li­jk voor dat je je beter voelt na het hui­len. De mees­ten schrij­ven dit toe aan het los­la­ten van de moei­li­jke emo­tie. De iro­nie is ech­ter: Door te hui­len laten we de emo­tie niet eens los. In wer­ke­li­jk­heid zorgt de adre­na­line-high ervo­or dat je je tij­de­li­jk goed voelt, maar het onder­lig­gen­de pro­bleem zal zich snel weer open­ba­ren. Naast de poten­tie­el vers­laven­de adre­na­line van dra­ma, span­ning of seks, kun je ook vers­laafd raken aan de adre­na­line van huilen.

Beter omgaan met lastige emoties

De vol­gen­de stra­te­gieën zou­den u moe­ten hel­pen met emo­ties om te gaan zon­der bij­ten­de adre­na­line vrij te geven. De stra­te­gieën hel­pen ook om je her­senen en ziel te gene­zen, omdat ver­won­din­gen era­an vaak de oor­zaak zijn van voort­du­rend huilen.

Glucose

De eers­te en belan­gri­jks­te stap is om wat glu­co­se bin­nen te kri­j­gen in de vorm van rau­we honing, ahorn­si­roop, dadels, bana­nen of ander zoet fruit. aard­ap­pelen en vooral zoe­te aard­ap­pelen zijn zeer nut­tig bij het voor­ko­men dat PTSD/PTSD (post­trau­ma­ti­sche stresss­to­or­nis) zich in uw her­senen nes­telt. Glu­co­se helpt je ook de adre­na­lin­evers­la­ving­scy­clus te doorbreken.

Bid de essentiële engelen om hulp

 • Engel van de Vre­de – Roep deze engel aan om men­ta­le stress te ver­lich­ten en nieu­we hoop en posi­ti­vi­teit te verwerven.
 • Engel van gena­de – Roep Hem aan in je don­kers­te uur. Zij is de mach­tigs­te engel – zelfs krach­ti­ger dan de aartsengelen.
 • Engel van hers­tel – Gecom­bi­neerd met maan­me­di­ta­tie helpt het om moei­li­jke emo­ties echt los te laten. Het helpt je te her­stel­len van emo­tio­neel trau­ma en diep­ge­wor­tel­de pro­ble­men op te lossen.
 • Engel van verlos­sing – Helpt je te steu­nen als de wereld je ten onrech­te heeft beschul­digd. Het helpt je ziel te bevrij­den van de gevan­genschap van angst en woe­de en de pijn van gebrek aan respect.
 • Engel van het licht – Roep deze engel op om jezelf onder te dom­pe­len in het gene­zen­de, god­de­li­jke licht.
 • Engel van de lucht – Als je ruzie of een frus­tre­ren­de ont­moe­ting hebt gehad, zuivert het de nega­ti­vi­teit die op jou is over­ged­ra­gen. Het ver­an­dert je inner­li­jke toestand.
 • Onbe­ken­de enge­len – Deze enge­len heb­ben geen namen. Er zijn er 144.000. Ze wer­ken aan u ter­wi­jl u slaapt om uw lichaam en ziel te her­stel­len. Je kunt een wil­le­keu­rig aan­tal van deze enge­len vra­gen om je te onder­steu­nen en te beschermen.

Meditaties

 • Fruit­pluk­me­di­ta­tie – Deze medi­ta­tie kan neu­ro­nen opnieuw bed­ra­den, angst omke­ren en PTSS gene­zen. (Duit­se ver­ta­ling: Fruit­pluk­me­di­ta­tie)
 • Maan medi­ta­tie – Deze medi­ta­tie zal hel­pen de las­ten uit het cen­trum van je ziel te ver­wij­de­ren en deze te laten gene­zen. Dit regel­ma­tig doen is onge­loo­f­li­jk krach­tig. (Duit­se ver­ta­ling: Maan medi­ta­tie)
 • Her­senen medi­ta­tie  – Deze medi­ta­tie helpt je angst los te laten, je vei­lig te voelen en de brug tus­sen lichaam en ziel te her­stel­len. Als je dit vaak doet, zal het je hel­pen de angst en het gebro­ken vertrou­wen weg te nemen. (Duit­se ver­ta­ling: Her­senen medi­ta­tie)
 • Omringd Door Bomen Medi­ta­tie – Deze medi­ta­tie kan breu­ken in de ziel hel­pen gene­zen. Het maakt ook gene­zing voor je hart en geest mogelijk.
 • Gol­ven Op Het Strand Medi­ta­tie – Deze medi­ta­tie kan je hel­pen je ziel te gene­zen van de breu­ken vero­or­za­akt door moei­li­jke levenservaringen.

Het zenuwstelsel kalmeren

 • Adem­ha­lings­oefe­ning: Adem zo diep moge­l­ijk in tot 4 tel­len, zodat je maag kan uit­zet­ten, en adem uit tot 8 tel­len. Dit kan hel­pen het zen­uwstel­sel snel te reguleren.
 • Aap gri­mas: Deze gri­mas brengt het zen­uwstel­sel in de war en helpt je uit nega­tie­ve emo­ties te komen en stress­vol­le gedach­ten te eli­mi­ne­ren (Munee­za demons­tre­er­de deze tech­niek in haar Insta­gram Live-video op 30 janu­ari Zon­dag 30 janu­ari ).
 • Lachen: Lachen is het tegengif tegen hui­len. Het is het bes­te om altijd je grap­pigs­te favorie­te clips en shows met je favorie­te caba­re­tiers op voor­raad te hebben.
 • Breng tijd door in de natuur: Of het nu gaat om een wan­de­ling langs de zee of in het bos, of om naar je tuin gaan en naar de bijen kijken, dit zijn allem­aal nut­ti­ge tech­nie­ken om je zen­uwstel­sel te kalmeren.
 • De geur van essen­tië­le lavendelolie
 • Thee gema­akt van citroen­me­lis­se, lin­de­bloe­sem, kamil­le of lavendel
 • Sup­ple­men­ten

Andere zachte methoden

 • Emo­tie- en lichaams­code: Deze tech­niek kan je hel­pen onge­wens­te emo­ties los te laten zon­der dat je terug hoeft te dui­ken in de trau­ma­ti­sche ervaring.
 • “Licht hart”: Zeg deze twee woor­den zeven keer ach­ter elka­ar, of tot­dat je emo­tio­n­ele toe­st­and merk­baar ver­an­dert. Dit is een kort maar krach­tig gebed.

Conclusie

De gif­stof­fen in onze her­senen en het gebrek aan vol­doende glu­co­se in de her­senen creë­ren de omstan­dig­he­den waa­r­in we trau­ma­ti­sche erva­rin­gen zo sterk kun­nen ‘vast­hou­den’ en PTSS kun­nen ont­wik­kelen. Dez­elf­de gif­stof­fen en een tekort aan glu­co­se kun­nen ook ande­re sym­pto­men vero­orza­ken, zoals depres­sie, angst en panie­ka­an­val­len. Al deze fac­to­ren kun­nen de nei­ging om gemak­ke­li­jk te hui­len ver­gro­ten. Om het pro­bleem blij­vend onder con­tro­le te kri­j­gen, is het essen­tie­el om op lichame­li­jk vlak te gene­zen en het lichaam te ont­doen van zwa­re meta­len en ziek­te­ver­wek­kers en vol­doende glu­co­se te con­su­me­ren. Boven­di­en kun­nen de won­den van de ziel wor­den gene­zen met geschik­te tech­nie­ken.
Als u zich een­m­aal gea­gi­te­erd voelt, is het abso­luut cru­cia­al om het zen­uwstel­sel te kal­me­ren en het lichaam weer in bal­ans te bren­gen. Ver­mijd gedach­ten en acti­vi­tei­ten die meer adre­na­line vero­orza­ken. Vooral voor men­sen die aan een chro­ni­sche ziek­te lij­den, is het ver­mij­den van adre­na­line-trig­gers onge­loo­f­li­jk belan­gri­jk voor gene­zing op de lan­ge termijn. 

Het is heel goed moge­l­ijk om elke vorm van PTSS, angst, depres­sie, obses­sie­ve-com­pul­sie­ve sto­or­nis, panie­ka­an­val­len en voort­du­rend hui­len ach­ter je te laten en een norm­aal leven te lei­den, vrij van moei­li­jke emoties.

Bron: Munee­za Ahmed


(Opmer­king van Team Cele­ry Juice: Munee­za Ahmed is waar­schi­jn­li­jk de bekends­te beoefen­aar in Ame­ri­ka, die een aan­tal jaren cliënt was van onze favorie­te auteur in ver­band met haar eigen ern­s­ti­ge ziek­te en zeer suc­ces­vol is geweest in het advi­se­ren van men­sen over de hele wereld vol­gens Ze geeft sterk aan­be­vo­len online cur­sus­sen en brengt, onder zeer com­pe­tent lei­derschap, een vers­ter­ken­de gemeenschap van men­sen samen die met deze ken­nis hun gene­zings­pad wil­len volgen.)

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands