Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Babyvoeding uit de natuur die het dichtst bij moedermelk staat

Wat geef je een baby die, om wat voor reden dan ook, geen borst­voe­ding kan kri­j­gen? De natuur heeft een prachtig alter­na­tief voor der­ge­li­jke gevallen. 

Babyvoeding uit de natuur die het dichtst bij moedermelk staat

Eén onder­werp is de laats­te tijd volop in het nieuws: tekor­ten aan babyvoeding.

De vol­gen­de infor­ma­tie kan voor u van groot belang zijn als u moe­der bent van – of fami­lie bent van – een baby of jong kind.

Som­mi­ge moe­ders zijn sim­pel­weg niet in staat borst­voe­ding te geven of hun baby’s vol­doende moe­der­melk te geven. Omdat het voe­den van indus­trie­el gepro­du­ceer­de zuige­lin­gen­voe­ding niet moet wor­den bepleit, ten­zij er abso­luut geen ande­re optie is, is een natu­ur­li­jk alter­na­tief nodig. Er zijn uiteraard rede­nen voor deze pro­ble­men die kun­nen wor­den opge­lost met behulp van medi­sche medi­um­in­for­ma­tie. En tij­dens deze over­gangs­pe­ri­ode heeft een moe­der moge­l­ijk opties nodig.

De geest van mede­do­gen heeft Antho­ny Wil­liam een baby­voe­ding gege­ven die het dichtst in de buurt komt van moe­der­melk. Een paar jaar gele­den schreef Antho­ny Wil­liam hiero­ver in één Face­book­Li­ve met Kim­ber­ly Van der Beek gesproken. 

(Let op: een frag­ment uit deze live-uit­zen­ding vind je ook in Anthony’s nieuws­te Pod­cast over avocado.)

avocado

Met meer dan 25 essen­tië­le voe­dings­stof­fen, waa­ron­der magne­si­um, ijzer, essen­tië­le vet­zu­ren en een gemak­ke­li­jke ver­teer­baar­heid, waar­door het voor het lichaam veel gemak­ke­li­jker wordt om voe­dings­stof­fen op te nemen, avo­ca­do een van de meest per­fec­te voedingsmiddelen.

Daar­naast bevat­ten avocado’s veel glutat­hion. Dit vers­ter­kt het hart, vers­ter­kt het immu­un­sys­teem, her­bouwt het zen­uwstel­sel en ver­tra­agt het ver­ou­de­ringspro­ces. Wat de avo­ca­do ech­ter tot een uiterst belan­gri­jk voe­dings­mid­del maakt, zijn de enkel­vou­dig onverzadig­de vet­zu­ren die het bevat. Deze keren de insu­li­ne­re­sis­ten­tie om en sta­bi­li­se­ren daar­door de bloedsuikerspiegel!

Weet je dat de avo­ca­do het voe­dings­mid­del is dat van­we­ge de ver­hou­ding tus­sen eiwit­ten, vet­ten en glu­co­se het dichtst in de buurt komt van moedermelk? 

Gerstegrassappoeder

Een van de ande­re meest voe­dings­ri­jke voe­dings­mid­de­len uit de natuur is Ger­steg­rass­ap­p­oeder.

Deze krach­ti­ge voe­ding ver­hoogt de immu­ni­teit van het lichaam. Het kan hel­pen de pH van het lichaam in even­wicht te bren­gen en de gro­ei van ziekt­e­bac­te­riën te rem­men. Naast het sti­mu­le­ren van het immu­un­sys­teem, alka­li­se­ert ger­steg­rass­ap­p­oeder ook het lichaam, ver­hoogt het de ener­gie, bevor­dert het de spijs­ver­te­ring, ver­licht het con­s­ti­pa­tie en ver­be­tert het de alge­he­le gezond­heid van haar, huid en nagels.

banaan

De 76 % water die het bevat, maakt de bana­an tot een fan­tas­tisch elek­tro­ly­ten­voed­sel. Het is ook rijk aan vit­ami­nes en mine­ra­len zoals vit­ami­ne C, B6, kali­um, koper en man­ga­an. Het hoge glu­co­se­ge­hal­te maakt bana­nen tot een uit­s­te­kend voed­sel voor de her­senen en spierop­bouw. Je kunt je dus voor­stel­len dat bana­nen een per­fect voed­sel zijn voor atle­ten: ze vul­len het lichaam aan met nieu­we ener­gie en revi­ta­li­se­ren het onmiddellijk.

Deze prachti­ge vrucht bevat zeer krach­ti­ge anti­bio­ti­ca en schim­mel­we­ren­de stof­fen en is in staat een virus tegen te hou­den. Boven­di­en bevor­de­ren bana­nen de opna­me en opna­me van voe­dings­stof­fen. Daar­naast onder­steu­nen ze de natu­ur­li­jke bac­te­riën in de darm­en, die het spijs­ver­te­rings­ka­naal gezond hou­den en het immu­un­sys­teem sterk.

Kokosnootwater

Kokos­wa­ter is een onge­loo­f­li­jk voedzame drank, boor­de­vol B‑vitamines en mine­ra­len zoals cal­ci­um, ijzer, magne­si­um, kali­um, zink en man­ga­an. Het is ook een van de bes­te bron­nen van elek­tro­ly­ten ter wereld. Ster­ker nog, het heeft zelfs het­z­elf­de elek­tro­ly­ten­ge­hal­te als ons bloed.

Wist je dat kokos­wa­ter iden­tiek is aan men­se­li­jk plas­ma? Dit plas­ma vormt 55 % van ons men­se­li­jk bloed. Kokos­wa­ter kan daa­rom wor­den beschouwd als een ‘uni­ver­se­le donor’.

Boven­di­en hydra­teert kokos­wa­ter als com­pleet elek­tro­lyt op een diep, cel­lu­lair niveau.

De ingre­diën­ten in deze natu­ur­li­jke for­mu­le zor­gen ervo­or dat het een van de voe­dings­mid­de­len is die het dichtst in de buurt komt van moedermelk.

Recept voor babymelk

Ingre­diën­ten:

Voor­be­rei­ding:

Meng alle ingre­diën­ten in een krach­ti­ge blen­der. Bij gebruik van kokos­wa­ter moet de hoe­ve­el­heid zoda­nig zijn dat de melk dun genoeg is om door de speenope­ning van de baby­fles te pas­sen. Giet dit melk­meng­sel door een noten­melk­zak­je of iets der­ge­li­jks, zodat de ope­ning van de speen niet ver­st­opt raakt. 

Het recept wordt het lek­kerst vers gema­akt, maar kan ook de avond ervo­or gema­akt wor­den en in de koelk­ast bewaard worden. 

Ver­de­re opmer­kin­gen van Muneeza: 

  1. Houd er reke­ning mee dat bij­na elke moe­der dit recept net iets anders maakt voor haar baby. Als u nog steeds voedt ter­wi­jl u borst­voe­ding geeft, kunt u het ger­steg­rass­ap­p­oeder ach­ter­we­ge laten. Als alleen deze ver­van­gen­de melk wordt gebruikt, moet het ger­steg­rass­ap­p­oeder zeker in het recept ach­ter­b­lij­ven voor belan­gri­jke mineralen.
  2. Houd er reke­ning mee dat baby’s met bij­vo­or­beeld een zeer tra­ge lever en huid­ziek­ten het vet­ge­hal­te moge­l­ijk niet goed ver­dra­gen. Daa­rom kan het vet­ge­hal­te wor­den ver­laagd en de hoe­ve­el­heid bana­nen indi­en nodig wor­den ver­hoogd. Vol­le­dig avo­ca­do-vrij wordt niet aan­be­vo­len, omdat baby’s wat vet nodig hebben.

Bron: Munee­za Ahmed

(Opmer­king van het Cele­ry Juice-team: Munee­za Ahmed is waar­schi­jn­li­jk de bekends­te beoefen­aar in Ame­ri­ka, die een aan­tal jaren cliënt was van Antho­ny Wil­liam in ver­band met haar eigen ern­s­ti­ge ziek­te en die zeer suc­ces­vol is geweest in het advi­se­ren van men­sen over de hele wereld vol­gens aan de leringen van Antho­ny Wil­liam. Ze geeft sterk aan­be­vo­len online advies – cur­sus­sen en brengt, onder zeer com­pe­tent lei­derschap, een vers­ter­ken­de gemeenschap van men­sen samen die hun gene­zings­pad wil­len vol­gen met de ken­nis van Antho­ny William.)

Duit­se samen­vat­ting: Sabi­ne Men­zel

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Sabine Menzel
Sabi­ne Menzel 
Sabi­ne Men­zel houdt zich al ruim 13 jaar bezig met het onder­werp gezond­heid. Vier jaar gele­den kwam ze tij­dens haar zoek­tocht naar ant­wo­or­den op haar eigen chro­ni­sche klach­ten de ken­nis tegen van Antho­ny Wil­liam, met wie ze zich sinds­dien zeer ver­bonden voelt. Het door­ge­ven van deze ken­nis en het hel­pen van men­sen op hun reis ligt haar nauw aan het hart. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud