Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Misschien is het geen supplementengevoeligheid!

Heeft u het gev­oel dat u sup­ple­men­ten niet goed ver­draagt? In veel geval­len is deze veronder­stel­ling onge­grond. Dit arti­kel helpt u uw sym­pto­men te clas­si­fi­ce­ren en laat u zien hoe u uw reac­ties op sup­ple­men­ten kunt testen. 

Laten we samen uitz­oe­ken hoe we een sym­p­toom kun­nen afbre­ken en hoe het wel of niet ver­band kan hou­den met een sup­ple­ment of met wat u die dag of week hebt gegeten!

Er zijn zove­el verz­ach­ten­de omstan­dig­he­den die een rol spe­len als er een reac­tie optreedt. Vaak heb­ben we de nei­ging om de schuld bij de gemak­ke­li­jks­te schul­di­ge te leg­gen, zon­der dieper te gra­ven en kri­ti­sche vra­gen te stel­len om de ware oor­zaak van de reac­tie te achterhalen.

Vaak bewe­ren men­sen dat ze een reac­tie heb­ben op sup­ple­men­ten, ter­wi­jl ze in wer­ke­li­jk­heid niet de oor­zaak van de reac­tie zijn. Het komt zelfs vrij zel­den voor dat sup­ple­men­ten een reac­tie vero­orza­ken.
Laten we nu wat dieper gra­ven en ont­dek­ken of u echt gevoelig bent voor supplementen.

Symptoom versus gevoeligheid?

Wan­neer is het een sym­p­toom en wan­neer is het een gevoelig­heid? Er zijn men­sen die zeg­gen dat ze reage­ren op elk voed­sel dat ze eten. Als ze deze sym­pto­men ech­ter ook heb­ben als ze niet eten, is er geen spra­ke van voed­sel­ge­voelig­heid.
Is dit op u van toe­pas­sing? In dit geval zijn dit een­vou­dig­weg de sym­pto­men waar­mee u wors­telt, en u zult deze sym­pto­men erva­ren, onge­acht wat u doet in het leven of wat u eet, tot­dat u de juis­te stap­pen neemt om ze lang genoeg te stop­pen om te gene­zen. Voed­sel- en che­mi­sche gevoelig­he­den heb­ben meer tijd nodig om te genezen.

“Vri­jheid komt voort uit de wetenschap dat het niet een enke­le of stil­le trig­ger is die je leven van de ene op de ande­re dag op zijn kop zet. Het is een langzame opbouw, wat bete­kent dat het onge­da­an kan wor­den gema­akt. Het gene­zen van che­mi­sche gevoelig­he­den gaat over geduld en begrip.”

Antho­ny Wil­liam, leverredding

Voorbeelden van voedsel- of chemische gevoeligheid

  • Je moet jaren gene­zen voor­dat je rauw kunt gaan, of jaren voor­dat je vet­vrij kunt worden.
  • U kunt ALLEEN sup­ple­men­ten in klei­ne doses inne­men, maar u kunt een ver­schei­den­heid aan sup­ple­men­ten ver­dra­gen (che­misch gevoelig)
  • Je kunt slechts 2 – 4 voe­dings­sup­ple­men­ten ver­dra­gen in lage dose­rin­gen (gevoelig voor chemicaliën)
  • Je bent all­er­gisch voor bepaal­de voe­dings­mid­de­len (dit is iets anders dan een gevoeligheid)
  • U heeft ENIGE che­mi­sche gevoelig­he­den: ben­zi­ne, schim­mels, geur­stof­fen, petro­che­mi­cal­iën, rook, enz.

Reageer jij ook op andere dingen dan supplementen?

Bent u ALLEEN gevoelig voor sup­ple­men­ten, of bent u ook gevoelig voor bepaal­de voe­dings­mid­de­len, che­mi­cal­iën, pesti­ci­den, geur­stof­fen, pol­len, ambro­sia, enz.?
Als u gevoelig bent voor iets anders dan sup­ple­men­ten, is het zeer onwaar­schi­jn­li­jk dat u gevoelig bent voor sup­ple­men­ten. U heeft waar­schi­jn­li­jk te maken met een voed­sel- of che­mi­sche gevoelig­heid, wat heel vaak voor­komt. Dit komt door een over­werk­te lever die vol zit met gif­stof­fen. In der­ge­li­jke geval­len moet het pro­bleem van de over­be­las­te lever spe­ci­fiek wor­den aan­ge­pakt. Voe­dings­sup­ple­men­ten kun­nen in zo’n geval heel nut­tig zijn, zolang ze maar echt scho­on zijn en de oor­zaak van de over­be­las­te lever kun­nen aan­pak­ken.
Boven­di­en doen men­sen met deze gevoelig­he­den het veel beter met min­der sup­ple­men­ten. Antho­ny Wil­liam schri­jft hiero­ver in het hoof­dst­uk over voed­sel- en che­mi­sche gevoelig­he­den in Heal Your Liver.
Als u inder­daad gevoelig bent voor voed­sel en che­mi­cal­iën, moet u het niet alleen rus­ti­ger aan doen met sup­ple­men­ten, maar ook met gene­zen­de voedingsmiddelen.

Wanneer verschijnen de symptomen?

Komen de sym­pto­men die opt­re­den als u ‘reage­ert’ op sup­ple­men­ten ook op ande­re momen­ten in uw leven voor? Wan­neer ver­schi­j­nen de sym­pto­men?
Als dez­elf­de sym­pto­men zich op een ander moment in uw leven heb­ben voor­ge­da­an toen u geen sup­ple­men­ten slik­te of de sup­ple­men­ten die u ver­moed­de niet slik­te, dan is het zeer onwaar­schi­jn­li­jk dat wat u ervaart te wij­ten is aan een gevoelig­heid voor sup­ple­men­ten.
Het is belan­gri­jk om een goe­de detec­ti­ve te zijn over dit onder­werp, omdat sup­ple­men­ten zo nut­tig zijn bij het beheer­sen van uw gezond­heid en uw vira­le sym­pto­men. U moet uzelf er niet ten onrech­te van over­tu­igen dat u gevoelig bent voor sup­ple­men­ten en stop­pen met het nemen van sup­ple­men­ten, ter­wi­jl deze fei­te­li­jk het ant­wo­ord kun­nen zijn dat u nodig heeft om uw gezond­heid te bevor­de­ren. Het gaat niet om het nege­ren van de sym­pto­men die u ervaart, maar om het niet asso­cië­ren van uw sym­pto­men met de ver­ke­er­de oor­zaak. Dit bete­kent ook niet dat u door moet gaan met het inne­men van sup­ple­men­ten als u zich er niet pret­tig bij voelt. Lees ver­der en u leert hoe u uw sym­pto­men kunt beheersen.

Het merk van voedingssupplementen

Welk merk sup­ple­men­ten gebruikt u waar­van u denkt dat het een reac­tie vero­or­za­akt? Is dit die van Medi­cal Medi­um® Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len mer­ken uit zijn lijst met voe­dings­sup­ple­men­ten?
Als je echt een reac­tie op een sup­ple­ment hebt, komt de reac­tie vaak van ande­re ingre­diën­ten in het sup­ple­ment en niet van het eigen­li­jke kruid zelf. Kijk goed naar de ande­re ingre­diën­ten in je sup­ple­ment – zoek bij­vo­or­beeld naar alco­hol, stea­ra­ten, mal­to­dex­tri­ne, en GMO-vul­stof­fen.
Het is belan­gri­jk om te weten wat er in uw sup­ple­men­ten zit en waar ze van­da­an komen.

Hoeveel voedingssupplement neem je?

In wel­ke dose­ring slikt u de betref­fen­de voe­dings­sup­ple­men­ten? Als u ervo­or heeft gezorgd dat u echt pure sup­ple­men­ten gebruikt die geen ingre­diën­ten bevat­ten die niet door Medi­cal Medi­um® wor­den aan­be­vo­len, heeft u er dan ooit bij stil­ge­s­ta­an dat u mis­schien te veel van een sup­ple­ment gebruikt?
De vol­gen­de stap is om deze sup­ple­men­ten tot een klei­ne hoe­ve­el­heid terug te bren­gen en te tes­ten of de sym­pto­men nog steeds aan­we­zig zijn. Het kan zijn dat u een sym­p­toom asso­cie­ert met een sup­ple­ment, ter­wi­jl er fei­te­li­jk geen ver­band bestaat.

Hoe bezuinig je op supplementen om je reacties te testen?

Als u een cap­su­le inneemt, kunt u de cap­su­le openen en slechts een snuf­je poe­der in de cap­su­le nemen.
Als u tinc­tu­ren of vlo­ei­ba­re sup­ple­men­ten gebruikt, redu­ceer deze dan tot drup­pels, en als u zen­u­wach­tig bent voor drup­pels, kunt u één drup­pel toevoe­gen aan onge­ve­er 60 mil­li­li­ter water en een klein slok­je nemen. Zo kri­jg je maar een frac­tie van een drup­pel. Deze metho­de kan groot suc­ces ople­ve­ren voor gevoeli­ge mensen.

Maak je geen zor­gen als je gevoelig bent voor voe­dings­mid­de­len of che­mi­cal­iën. Je kunt nog steeds gene­zen met lage­re doses sup­ple­men­ten, zoals velen doen.
Zelfs als u beg­int met voed­sel- en che­mi­sche gevoelig­he­den en het rus­tig aan moet doen, is het in de loop van de tijd in staat zijn om meer sup­ple­men­ten te nemen een teken van gene­zing.
Geef dus niet op – bli­jf door­ga­an! Veel men­sen die aan­van­ke­li­jk niet in staat waren gemid­del­de dose­rin­gen te nemen, bou­wen dit lang­zaam op en over­schrij­den moge­l­ijk zelfs de aan­be­vo­len gemid­del­de dose­ring naar­ma­te ze genezen.

Blootstelling activeren

Bent u onlangs bloot­ge­steld aan een trig­ger? Zo ja, wat zijn deze trig­gers? De trig­gers hoe­ven niet nood­za­ke­li­jker­w­ijs pla­ats te vin­den op de dag/week/maand waar­op u reage­ert. Een trig­ger kan lang gele­den heb­ben pla­ats­ge­von­den. Als iemand bij­vo­or­beeld een moei­li­jke emo­tio­n­ele peri­ode of een lang­e­re peri­ode van extra stress heeft door­ge­ma­akt, kan het sym­p­toom of de aan­doe­ning zich pas maan­den of zelfs een jaar later manifesteren.

Dingen verbinden die niet met elkaar verbonden zijn

Als men­sen leg­gen we vaak ver­ban­den tus­sen het voed­sel dat we eten, de sup­ple­men­ten die we nemen of de din­gen die we in het leven doen. Het is moei­li­jk te ont­hou­den dat als het gaat om het gene­zen van chro­ni­sche ziek­ten, de ver­ban­den niet altijd onmid­del­li­jk zijn. Het feit dat iemand een sup­ple­ment heeft inge­no­men en een sym­p­toom heeft erva­ren, bete­kent niet nood­za­ke­li­jker­w­ijs dat het met dat sup­ple­ment te maken heeft. Waar­schi­jn­li­jker is dat het ver­band houdt met het voed­sel dat is gege­ten, met de che­mi­cal­iën waar­mee iemand in cont­act is geko­men, of met een ande­re onrust­sto­ker in de lever die der­ge­li­jke gevoelig­he­den kan vero­orza­ken.
Het is zove­el gemak­ke­li­jker voor ons om direc­te ver­ban­den te zien, maar bij chro­ni­sche ziek­ten zijn de ver­ban­den min­der dui­de­li­jk en veel genu­an­ceer­der. Trek niet te snel con­clu­sies en ont­houd dat de juis­te sup­ple­men­ten onge­loo­f­li­jk nut­tig zijn. Bedenk ook dat wan­neer zich een sym­p­toom voor­do­et, zoals Antho­ny in het citaat hier­bo­ven zegt, dit vaak de drup­pel is voor de lever en niet wat je op dat moment hebt gege­ten of ingenomen.

Con­clu­sie

Het belan­gri­jks­te is dat je op de nuan­ces moet let­ten. Het ergs­te dat je kunt doen, is auto­ma­tisch de schuld geven aan een van de belan­gri­jks­te ele­men­ten van gene­zing: pure en scho­ne sup­ple­men­ten.
Als u begri­jpt wat er wer­ke­li­jk in uw lichaam gebe­urt, kri­jgt u een beter idee van wat uw reac­ties daad­wer­ke­li­jk vero­or­za­akt. Bez­oek Munee­za Ahmeds voor een beter begrip van de oorza­ken Mas­ter­class Inzicht in de grondoorza­ken van chro­ni­sche ziek­ten. Wel­ke sym­pto­men u ook heeft, in deze cur­sus leert u waar­door deze wor­den vero­or­za­akt.
Het onder­werp kan ver­war­rend zijn, maar tege­li­jker­tijd zeer nut­tig als we de kracht begri­j­pen van cor­rect gebruik­te supplementen.

Bron: munee​zaah​med​.com

Duit­se ver­ta­ling: Sabi­ne Menzel

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Sabine Menzel
Sabi­ne Menzel 
Sabi­ne Men­zel houdt zich al ruim 13 jaar bezig met het onder­werp gezond­heid. Vier jaar gele­den kwam ze tij­dens haar zoek­tocht naar ant­wo­or­den op haar eigen chro­ni­sche klach­ten de ken­nis tegen van Antho­ny Wil­liam, met wie ze zich sinds­dien zeer ver­bonden voelt. Het door­ge­ven van deze ken­nis en het hel­pen van men­sen op hun reis ligt haar nauw aan het hart. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud