Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Effecten en gebruik van kliswortel

In Japan is klis­wor­tel een alle­da­agse groen­te. Bur­dock is nu wijd­ver­s­preid over de hele wereld. Maar hoe kun­nen we de gene­zen­de wortel pre­ci­es gebruiken? 
Kliswortel op houten tafel

De positieve effecten van kliswortel

Als we niet goed voor onze lever zor­gen, zal de lever na ver­loop van tijd com­pact en hard wor­den en zal de spon­s­ach­ti­ge con­sis­ten­tie ver­lo­ren gaan. 

De wortel is prak­tisch eigen­aar allem­aal spo­ren­ele­men­ten en ver­der Vit­ami­ne A, C En K, evenals spo­ren van B‑vitamines.

Gebruik van kliswortel

De klis­wor­tel werd op ver­schil­len­de manie­ren gebruikt:

  1. theeGedr­oog­de klis­wor­tel kan prachtig gebruikt wor­den voor thee. De zoe­te en aard­se smaak com­bi­neert goed met ande­re smaken.
  2. tinc­tuur – (De tinc­tuur wordt aan­be­vo­len Klis­wor­tel van Nature’s Ans­wer)
  3. Geperst – Bij bepaal­de ziekt­e­beel­den is het goed om één of meer­de­re wortels te saperen.
  4. “Lever Rescue”-bouillon – Ver­se klis­wor­tel maakt deel uit van de popu­lai­re medi­ci­na­le lever­bouil­lon. De wortel kan ook wor­den gebruikt in ande­re medi­ci­na­le bouil­lons (bijv. Gene­zen­de bouil­lon) kan ook wor­den gebruikt.
  5. Soep – Je kunt de ges­ne­den, ver­se klis­wor­tel ook gebrui­ken in soepen.

Oogst kliswortel zelf

Mee­s­tal zijn klis­jes tweeja­ri­ge plan­ten. De bol­vor­mi­ge, roze blo­ei­wi­j­ze met bloem­hoofdjes ont­wik­kelt zich pas in het tweede jaar.

Klis staat niet alleen bekend om het feit dat hun fruit­kop­pen de nei­ging heb­ben om aan kle­ding of die­ren­bont te blij­ven plak­ken. Ook de ster­ke pen­wor­tel, die tot wel een meter de grond in reikt, maakt de klis zo bijzonder.

Effecten en toepassingen van kliswortel 1
Klis blo­em

Met een beet­je geluk kun je de klis ook in huis vin­den. Ze wor­den vaak aan­ge­trof­fen op plek­ken waar veelei­sen­de­re plan­ten het niet leuk vin­den. Ber­men, hek­ken, muren, dam­men of puinst­ort­pla­atsen zijn enke­le voor­beel­den. De herfst is de opti­ma­le tijd om de lan­ge, vle­zi­ge wortels van klis te oogsten.

Je kunt klis ook in je eigen tuin kwe­ken. Een zon­ni­ge tot gedeel­t­e­li­jk scha­du­wri­jke plek is ide­aal voor de plant. In prin­ci­pe is de plant zeer robu­ust en gemak­ke­li­jk te verzorgen.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands