Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Effecten en toepassingen van aloë vera volgens Anthony William

Aloë vera is een van de ouds­te genees­krach­ti­ge plan­ten en staat vooral bekend als een waar won­der­middel voor de huid. In dit arti­kel ont­dek je waa­rom de nut­ti­ge eigenschap­pen van aloë vera veel ver­der rei­ken dan de huid, en nog veel meer. 
Snijd het blad van aloë vera

Helende effecten van aloë vera

Aloë vera is ide­aal voor uit­wen­dig gebruik brand­won­den, sni­j­won­den, schaaf­won­den, kneu­zin­gen, insec­ten­be­ten En in het bij­zon­der Zon­ne­brand. Intern gebruikt, helpt het op een veel bre­der spectrum:

 • rei­nigt de dik­ke darm, helpt bij con­s­ti­pa­tie
 • wer­ken ontste­king­s­rem­mend in de darm, daa­rom nut­tig bij PDS, Crohn en colitis
 • ver­be­tert de opna­me van B12
 • anti­vi­r­aal, anti­bac­te­rie­el, anti­sch­im­mel En antiparasitair
 • stopt de gro­ei van polie­pen, ver­min­dert de gro­ei van Aam­bei­en
 • rei­nigt stra­ling uit je lichaam
 • hulp door don­ke­re krin­gen onder de ogen en doet dat huid glan­zend (intern effec­tie­ver gebruikt dan extern)
 • Omdat het alka­lisch is, helpt het Ver­zu­ring te ver­lich­ten en het hele lichaam alka­li­se­ren 

(vgl. Wil­lem, Anto­ni­us. Medisch medi­um levens­ver­and­e­r­en­de voe­dings­mid­de­len (pag. 224). Kindle-versie.)

Aloë vera wordt alge­meen beschouwd als een gewel­dig mid­del tegen alle soor­ten ver­se gif­stof­fen. Meer infor­ma­tie hiero­ver vindt u in het arti­kel Wat kan ik doen als ik onlangs ben bloot­ge­steld aan gif­ti­ge stoffen?

Filet aloëblad en extractgel

Je kunt het vol­le­di­ge gene­zen­de effect berei­ken door ver­se aloë ver­ab­la­de­ren te gebruiken:

 1. Snij een klein stuk­je weg van het begin en ein­de van het aloëblad
 2. Snij nu een klein stuk­je van onge­ve­er 2 inch (onge­ve­er 5 cm) van het blad
 3. Fileer het ges­ne­den stuk met een mes.

In deze video demons­tre­ert Antho­ny Wil­liam stap voor stap hoe je de gel uit een vers aloë ver­ab­lad haalt:

YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Gebruik van aloë vera

Je kunt de gel direct eten, toevoe­gen aan smoothies of drin­ken als alo­ë­wa­ter. Om dit te doen, pure­ert u een­vou­dig­weg de gel van de alo­ë­plant samen met water. Aloë-water wordt beschouwd als gere­vi­ta­li­se­erd water. Meer infor­ma­tie over het revi­ta­li­se­ren van water vindt u in het arti­kel Hoe kan water nieuw leven wor­den ingeblazen?

Ver­se Aloë-gel waar moge­l­ijk is het bes­te en biedt gro­te­re voordelen.

Voor een optim­aal effect kun je het bes­te alo­ë­wa­ter dage­li­jks of zo vaak moge­l­ijk drinken.

Nee, dat is niet zo. Het is belan­gri­jk om de hel­de­re alo­ë­gel in het alo­ë­blad te gebrui­ken en niet in het groe­ne bui­ten­blad. Als iemand ech­ter al last heeft van diar­ree, is het moge­l­ijk dat hij of zij nog steeds last kri­jgt van diar­ree wan­neer hij voor de eers­te keer nieu­we genees­krach­ti­ge voe­dings­mid­de­len gebruikt.

Ja, het is vei­lig tij­dens de zwangerschap.

Aloë heeft alleen of in water de mees­te the­ra­peu­ti­sche voor­de­len, je kunt het natu­ur­li­jk ook in een sap of smoothie men­gen of wat citro­en en honing toevoegen. 

Zoek naar de eet­ba­re bla­de­ren van “Aloë bar­ba­den­sis.” Het is belan­gri­jk om alleen eet­ba­re vari­an­ten te gebrui­ken. Dus als je je eigen aloë kweekt, zorg er dan voor dat je de juis­te varië­teit gebruikt.

Ja, bio­lo­gisch is het bes­te, maar het is pri­ma om alo­ë­bla­de­ren te gebrui­ken die niet bio­lo­gisch zijn.

Alo­ë­wa­ter werkt het bes­te op een lege maag, maar je kunt het toch op elk moment van de dag drinken.

Vers is het het lek­kerst. Je kunt de bla­de­ren in de koelk­ast bewa­ren en een stuk­je van de aloë afs­nij­den als je alo­ë­wa­ter wilt maken.

Nee, water op kamer­tem­pe­ra­tuur is prima.

Als je ’s mor­gens op een lege maag sel­de­rie­sap drinkt, kun je daar­na het alo­ë­wa­ter drin­ken. Wacht mins­tens 15–30 minu­ten na het nut­ti­gen van selderiesap.

Anthony William beveelt Lakewood Aloe aan

een alter­na­tief voor ver­se aloë vera Antho­ny Wil­liam beve­elt dit aloë-sap aan:

Puur Aloë-sap van Lakewood

Duit­se samen­vat­ting: Mar­lon Hassheider

Bron: medisch​me​di​um​.com

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud