Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Zeoliet

Als het gaat om het ver­wij­de­ren van gif­ti­ge zwa­re meta­len uit het lichaam, wordt de roep om zeo­liet snel luid. Maar zou­den men­sen niet moe­ten vra­gen om spi­ru­li­na, ger­steg­rass­ap­p­oeder, wil­de bos­bes­sen en Atlan­ti­sche dulse? 
Zeoliet in glas op voet

De nadelen van zeoliet

“Ze zijn niet goed, ze dro­gen ons uit en bero­ven ons van belan­gri­jke sporenelementen.”

You­Tube­Li­ve Sup­ple­men­ten heb ik geno­men van­af 15, 21 juli, 15:08 uur

Zeo­liet kan ook het darm­ka­naal niet ver­la­ten, de bloed­ba­an bin­nen­drin­gen en uw her­senen bin­nen­drin­gen om zwa­re meta­len te verwijderen.

Een ande­re zorg­wek­ken­de fac­tor is het feit dat de indus­trie onlangs is begon­nen met het ver­wer­ken van eet­ba­re vor­men van zeo­liet samen met onee­t­ba­re zeo­liet. Dit bete­kent dat alle eet­ba­re zeo­liet­pro­duc­ten moge­l­ijk spo­ren van de niet-eet­ba­re vorm van zeo­liet bevat­ten en daa­rom uiterst gevaar­li­jk kun­nen zijn voor de gezondheid:

“Onee­t­ba­re zeo­lie­ten zijn als asbest: het is gevaar­li­jk om ze door te slikken.”

You­Tube­Li­ve Mind Con­trol & OCD van­af 6 augus­tus 2021, 54:32

Waarom raadde hij destijds zeoliet aan?

Eni­ge tijd gele­den stond zeo­liet op de aan­be­ve­lings­lijst voor sup­ple­men­ten van onze favorie­te auteur en hij ver­mel­dde ook een vlo­ei­ba­re vorm van zeo­liet in zijn eers­te boek. Maar de tij­den zijn ver­an­derd. Er zijn niet alleen geen hoog­waar­di­ge zeo­liet­pro­duc­ten meer ver­kri­jg­baar, maar er zijn tegenwo­or­dig ook bete­re alter­na­tie­ven beschik­baar. Atlan­ti­sche Dul­se is nu ove­ral ver­kri­jg­baar en neemt de taken over die des­tijds deels aan zeo­liet wer­den toe­ge­schre­ven. En Dul­se doet zijn werk nog beter, omdat zeo­liet maxim­aal klei­ne res­ten zwa­re meta­len uit het spijs­ver­te­rings­ka­naal kan ver­wij­de­ren (vgl. You­Tube­Li­ve Sel­de­rie­sap, Hea­vy Metal Detox Smoothie, ADHD & Autis­me van­af 27–03-21).

De heropleving van een ooit dood product

Tegenwo­or­dig wor­den zeo­liet­pro­duc­ten weer tren­dy met behulp van net­werk­mar­ke­ting, ook al heb­ben ze al meer dan 20 jaar nie­mand echt gehol­pen. Finan­cië­le belan­gen zor­gen ervo­or dat zeo­liet weer op ieders lip­pen ligt. De Hea­vy Metal Detox Smoothie staat er daa­ren­te­gen om bekend dat het tal­lo­ze men­sen een beter gezond­heids­le­ven heeft gebracht. (zien. You­Tube­Li­ve Sel­de­rie­sap, Hea­vy Metal Detox Smoothie, ADHD & Autis­me van­af 27–03-21)

De Hea­vy Metal Detox Smoothie is ont­wik­keld om zwa­re meta­len op de meest effec­tie­ve en vei­li­ge manier te ver­wij­de­ren. Alle com­po­nen­ten wer­ken syn­er­ge­tisch en er zijn geen extra “ont­gif­tingspro­duc­ten” nodig om het lichaam van meta­len te ont­doen. Meer infor­ma­tie hiero­ver vindt u in Arti­kel over de Hea­vy Metal Detox Smoothie.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands