Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Kikkererwtenquiche

Een heer­li­jke quiche op basis van kikke­rerw­ten­meel en bevat geen vet. Zeer vul­lend en veel­zij­dig. Een genot koud en warm! 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

De ver­schei­den­heid aan kleur­ri­jke groen­ten maakt deze kikke­rerw­ten­quiche tot een heer­li­jk gerecht. De com­bi­na­tie van ver­schil­len­de groen­ten in deze heer­li­jke quiche is een ech­te krachtpatser.

Broc­co­li b.v. B. is niet alleen een kracht­patser qua bloe­men, maar heeft ook nog onont­dek­te zwa­vel­verb­in­din­gen in de sten­gels die het lichaam op twee manie­ren ten goe­de komen. Aller­e­erst wer­ken ze als een rem­mend gas in de darm en val­len ze krach­tig onge­wens­te bac­te­riën en micro-orga­nis­men aan. Ze berei­ken ook de lever en hel­pen het immu­un­sys­teem ziek­te­ver­wek­kers op afstand te houden.

Groe­ne asper­ges zijn een ande­re schat uit de hoorn des over­vloeds van de natuur. Het is een ech­te bron van jeugd voor de lever en wordt daar­door een onschat­baar hulp­mid­del bij de gene­zing van neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­nin­gen.
Groe­ne asper­ges bevat­ten boven­di­en goed opne­em­ba­re B‑vitamines, die de vit­ami­ne B‑reserves snel aan­vul­len, vooral in tij­den van stress. Maar de voor­de­len ervan gaan veel ver­der: de bij­nie­ren pro­fi­te­ren van de over­vloed aan mine­ra­len en spo­ren­ele­men­ten zoals fos­for, ijzer, magne­si­um, Zinc, chroom, sele­ni­um en molybdeen.

Ingre­diën­ten:

Voor­be­rei­ding:

Was de broc­co­li en snijd hem in roos­jes, inclu­sief de klei­ne steelt­jes. Hal­ve­er de gewas­sen toma­ten. Schil de asper­ges indi­en nodig en snijd ze in stuk­ken van onge­ve­er 2 cm lang. Snijd de gepel­de uien in blok­jes. Pel de kno­flook niet; deze wordt in eers­te instan­tie onge­schild gebruikt.

Leg nu de bereide groen­ten (inclu­sief de onge­pel­de teent­jes kno­flook) op een bak­pla­at bekleed met bak­pa­pier en bak in de oven op 200° C gedu­ren­de onge­ve­er 15–20 minu­ten.
Meng onder­tus­sen het kikke­rerw­ten­meel met het zout en de krui­den. Meng ver­vol­gens met het water en het citroen­sap in een gro­te kom tot een deeg.
Pel nu eerst de kno­flook en snijd deze in klei­ne stuk­jes en voeg deze toe aan het deeg.

Na het bak­ken de groen­ten door het voor­be­reide deeg vou­wen en goed men­gen. Giet het meng­sel in een spring­vorm of quiche­vorm bekleed met bakpapier.

Bak de kikke­rerw­ten­quiche in de oven op 200°C gedu­ren­de 30 minu­ten.
Het sma­akt zowel warm als koud erg lek­ker en kan boven­di­en gemak­ke­li­jk wor­den inge­vro­ren. Bij het samen­stel­len van de groen­ten zijn varia­ties met papri­ka, cham­pi­gnons en cour­get­te ook heerlijk.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands