Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Muneza

Inzicht in de symptoom-gifrelatie 

Wat gebe­urt er wer­ke­li­jk in ons lichaam als we te maken heb­ben met chro­ni­sche ziek­te­sym­pto­men? In dit arti­kel leer je meer over de rela­tie tus­sen gif­stof­fen en ziektesymptomen. 

Mis­schien is het geen supplementengevoeligheid! 

Heeft u het gev­oel dat u sup­ple­men­ten niet goed ver­draagt? In veel geval­len is deze veronder­stel­ling onge­grond. Dit arti­kel helpt u uw sym­pto­men te clas­si­fi­ce­ren en laat u zien hoe u uw reac­ties op sup­ple­men­ten kunt testen. 

Maakt uw ziek­te u boos? 

Als u al lang­e­re tijd last heeft van een chro­ni­sche ziek­te, dan is het begri­j­pe­li­jk als u daar boos over bent. Lees in dit arti­kel hoe u kunt voor­ko­men dat deze woe­de uw ziek­te ver­er­gert door de gif­tig­heid ervan en hoe u de kracht ervan ook in posi­tie­ve kana­len kunt kanaliseren. 

7 sleu­tels tot de kracht van de zomerzon 

De zon is een krach­ti­ge gene­zer als we weten hoe we haar kracht op de juis­te manier kun­nen gebrui­ken. Ont­dek in dit arti­kel wel­ke voor­de­len u kunt halen uit de kracht van de zon en hoe u uzelf tegen over­daad kunt beschermen. 

Hui­len en de bijnieren 

‘Hui­len is een manier om ons­zelf te bevrij­den van vast­zit­ten­de emo­ties.’ ‘Hui­len helpt ons om oude trauma’s ein­de­li­jk los te laten.’ In dit arti­kel ont­dek je waa­rom men­sen (vooral chro­nisch zie­ke men­sen) wor­den afge­schrikt door het voort­du­rend vri­j­ko­men van adre­na­line en het zijn juist zul­ke over­tui­gin­gen die gene­zing in de weg kun­nen staan.

nl_NLNeder­lands